Hotărârea nr. 17/2019

Hotărârea nr. 17/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate DGO-DTVIE nr.77/18.02.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

5                                     7

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

»

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23

Indicatorii tehnico-economici Aleea Livezilor nr.5, bl.23

Valoarea totală a lucrărilor de investiție 1.134.359,72 lei cu TVA

Din care construcții-montaj (C+M) 854.767,69 lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 4 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție 3 ani Regim de înălțime S+P+4

Număr total de apartamente -40

Art. 2 Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, fonduri de la bugetul local al Sectorului 5 și din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari

  • 1. Cheltuieli de la buget de stat 60% din 854.767,69 = 512.860,61 lei cu TVA

  • 2. Cheltuielile asociației de proprietari 10% din 854.767,69 = 85.476,77 lei cu TVA

  • 3. Cheltuieli de la bugetul local 30% din 854.767,69 =256.430,30 lei cu TVA

  • 4. Cheltuieli suportate integral de la bugetul local (reprezentând diferența dintre valoarea totala a investiției și valoarea de C+M) = 279.592,03 lei cu TVA TOTAL cheltuieli buget local (3+4) = 536.022,34 lei cu TVA

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.