Hotărârea nr. 168/2019

Hotărârea nr. 168/19.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot –”Bazin de înot didactic- Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr. 315 din sectorul 5, municipiul București”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot „Bazin de înot didactic - Liceul

Teoretic Dimilrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr. 315, din Sectorul 5, municipiul București”

Având în vedere:

Raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. R 12961/13.08.2019; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 12962/13.08.2019;

solicitarea „C.N.I.” S.A., înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 12803/12.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și pe cel al Comisiei Buget,

Finanțe, Taxe [.ocale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței

Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A.; - Ordinului MDRAP nr. 5626/05.09.2018;

în temeiul Legii nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare, și al I I.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 139, alin.. (3), lit. g), ari. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. I), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.IJ.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază dc protocol, a terenului situat în Sectorul 5, București, aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, în suprafață de 3.300 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 234077, nr. topo 234077, liber dc orice sarcini, din totalul de 16.686 mp, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții Proiect pilot „Bazin de înot didactic - Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr.315, din Sectorul 5, municipiul București”.

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5. Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minimum 1 5 ani.

Art. 6. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția de învățământ, Tineret și Sport vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.       J 19.08.2019