Hotărârea nr. 167/2019

Hotărârea nr. 167/19.08.2019 privind aprobarea ”Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București , în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 11583/07.08.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea “Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin HCLS 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”

Având în vedere:

  • -  Raportul comun întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport și de Direcția Economică, înregistrat sub nr. R 11857/ 08.08.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 1 1862/ 08.08.2019;

  • -  Raportul nr.Rl 1583/07.08.2019 întocmit de comisia de negociere, constituită în baza U.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019;

Luând în considerare avizele Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 139, alin. 1, art. 140 alin. 1 și ale art. 166, alin 2, lit. I), din OIJG nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă Raportul privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituită prin II.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în vederea închirierii imobilului în care își deslășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și conducerea Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

9.08.2019ANEXĂ LA H.C.L. Sector 5 NR. ^7 / 19.08.2019

Raport privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez .

Contrasemnează,

Secretar General Sector 5 Elena Luminița Pcttpscu