Hotărârea nr. 167/2019

Hotărârea nr. 167/19.08.2019 privind aprobarea ”Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București , în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 11583/07.08.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea “Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin HCLS 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”

Având în vedere:

  • -  Raportul comun întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport și de Direcția Economică, înregistrat sub nr. R 11857/ 08.08.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 1 1862/ 08.08.2019;

  • -  Raportul nr.Rl 1583/07.08.2019 întocmit de comisia de negociere, constituită în baza U.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019;

Luând în considerare avizele Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 139, alin. 1, art. 140 alin. 1 și ale art. 166, alin 2, lit. I), din OIJG nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă Raportul privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituită prin II.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în vederea închirierii imobilului în care își deslășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și conducerea Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

9.08.2019



ANEXĂ LA H.C.L. Sector 5 NR. ^7 / 19.08.2019

Raport privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez .

Contrasemnează,

Secretar General Sector 5 Elena Luminița Pcttpscu