Hotărârea nr. 166/2019

Hotărârea nr. 166/19.08.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr.136, către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în vederea implementării programului ”Clubul de Educație Alternativă”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136, către Fundația Policy Center for Roma and Winorities, în vederea implementării programului „Clubul de Educație Alternativă”

Având în vedere:

Raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. R 12690/12.08.2019; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 12693/12.08.2019;

- solicitarea Școlii Gimnaziale Nr. 136, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 12423/12.08.2019;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 285/25.10.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spații situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minori!ies-.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și pe cel al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/201 I a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil, în temeiul art. 139, alin. (3), lit. g), art. 140, alin (1), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă prelungirea, cu un an, a perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu de 81 mp, având destinația sală de clasă, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136, către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în perioada 01 septembrie 2019 - 31 august 2020, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea implementării programului „Clubul de Educație Alternativă1'.

ART. 2. Cheltuielile curente aferente desfășurării activității „Clubului de Educație Alternativă” în spațiul menționat la art. 1 vor fi finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Grimnaziale Nr. 136.

ART. 3. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 136 să semneze acordul de parteneriat dintre instituția de învățământ și Fundația Policy Centerfor Roma and Minorities.

ART. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 136 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        / 19.08.2019