Hotărârea nr. 165/2019

Hotărârea nr. 165/19.08.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 126 în vederea implementării proiectului Abilități de viață independentă (AVI).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 126

în vederea implementării proiectului Abilități de viață independentă (AVI)

Având în vedere:

 • -  Raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. R 12682/12.08.2019;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 12683/12.08.2019;

 • -  Adresa Școlii Gimnaziale Nr. 126 nr.2299/25.07.2019 transmisă și înregistrată sub nr. R7677/25.07.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B.nr. 151/2001,privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, al Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și al art. 874 din Codul Civil;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g), art. 140, art. 166, alin. (2), lit. I), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă susținerea Școlii Gimnaziale Nr. 126, în vederea implementării proiectului Abilități de viață independentă (AVI), conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 126 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GEȘEtțAL SECTOR 5 ELENA LU INIȚA l’EJ'RESC l

Ă

N\LA&AROV

I


Nr./6-f / 19.08.2019

Sumar al proiectului educațional Abilități de viață independentă (A VI), implementat în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 126 de Fundația World Vision România

 • a)  Organizator: Fundația World Vision România, cu sprijinul Școlii Gimnaziale Nr. 126 și al Primăriei Sectorului 5;

 • b)  Perioada desfășurării: septembrie 2019 - august 2020;

 • c)  Beneficiari direcți: aproximativ 120 de copii, elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 126 și care frecventează cursurile ciclului primar;

 • d)  Scopul proiectului: acordarea de sprijin și îndrumare copiilor vulnerabili, identificați și selectați la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în cadrul unui program de educație non-formală orientat spre dezvoltarea abilităților de viață și a competențelor antreprenoriale ale elevilor de nivel primar, precum și spre orientarea vocațională a acestora.

 • e)  Obiective-cadru specifice:

 • — organizarea și desfășurarea atelierelor de formare pentru dezvoltarea abilităților de viață, pentru educație antreprenorială de tipul învățare prin practică și consiliere vocațională pentru copii - 20 de ore săptămânal/per grupă;

 • — dezvoltarea parteneriatelor sociale având drept obiect asigurarea sprijinului necesar organizării vizitelor de studiu și a activităților de orientare în carieră a elevilor;

 • — dezvoltarea și integrarea proiectelor anteprenoriale propuse de copii pentru comunitatea lor.

1) Activități specifice proiectului:

 • — organizarea unei dezbateri având drept subiect necesitatea implementării, în comunitate, a unor programe de educație pentru viață și antreprenoriat, la care să participe reprezentanți ai autorităților locale, oameni de afaceri, cadre didactice etc.;

 • — activități privind identificarea companiilor locale din mediul de afaceri care să se implice în parteneriate educaționale și sociale având drept scop promovarea importanței muncii și a principiilor antreprenoriatului în rândul tinerilor;

 • — organizarea, împreună cu mediul local de afaceri, a unor vizite de studiu și lecții motivaționale pentru copii, în scopul promovării importanței educației, a profesiei și a experiențelor antreprenoriale;

 • — identificarea de voluntari din diferite domenii profesionale, inclusiv părinți ai copiilor care sunt deschiși să împărtășească aspecte din experiența lor profesională;

 • — organizarea de întâlniri lunare pe teme vocaționale și profesionale cu grupuri mici de copii, susținute de voluntarii proiectului din diverse domenii profesionale;

 • — organizarea lunară a unor sesiuni de consiliere vocațională individuală și de grup, vizând cunoașterea și dezvoltarea personală a copiilor din grupul țintă;

 • — oferirea unui pachet modular de sesiuni săptămânale (20 ore) pe tema abilităților de viață, comunicare, competențe antreprenoriale, dezvoltare personală prin care copiii să învețe să lucreze în echipă și să pună în practică idei;

 • — dezvoltarea de proiecte practice inițiate de copii (realizarea manuală a unor produse, organizarea unui eveniment, a unei acțiunii sociale, ecologice etc.);

 • — organizarea unor târguri sau evenimente sociale, în cadrul cărora se vând produse confecționate de copii sau se prestează alte activități prin care se experimentează responsabilitatea socială și antreprenoriatul;

 • — organizarea unui Club de Vacanță în perioada iunie-iulie, dedicat copiilor din școală;

 • — evaluare și reflecție asupra rezultatelor obținute, împreună cu copiii, la finalul fiecărei activități.

 • g)  Principii de lucru utilizate în cadrul proiectului: promovarea învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltarea creativității, responsabilizarea socială și construirea de competențe antreprenoriale, dezvoltarea/consolidarea abilităților de viață independentă.

 • h) Temele abordate în currieula AVI: Noțiuni de bază în comunicare (modulul 1), Codul bunelor maniere (modulul 2), Gândire strategică și planificare (modulul 3), Motivația mea (modulul 4), Meseriile pe înțelesul copiilor (modulul 5), Banii pe înțelesul copiilor (modulul 6), Stil de viață sănătos (modulul 7), Stilul meu personal (modulul 8), Caruselul emoțiilor (modulul 9), Responsabilitate socială (modulul 10).

 • i)  Componența echipei de proiect:

 • — 1 coordonator de proiect (expert în programe educaționale) și 5 pedagogi sociali, desemnați de Fundația World Vision România;

 • — 2 cadre didactice desemnate de Școala Gimnazială Nr. 126, în scopul asigurării monitorizării proiectului.

 • j) Obligații și responsabilități în proiect

Fundația World Vision România:

 • —      pune la dispoziția școlii materialele aferente implementării proiectului și currieula de activități;

 • —      pune la dispoziția școlii o echipă de profesioniști pentru organizarea și implementarea activităților din proiect;

 • —      asigură resursele financiare necesare implementării proiectului în bune condiții, în anul școlar 2019-2020.

Școala Gimnazială Nr.126:

pune la dispoziția fundației, cu titlu gratuit, a spațiului, pentru desfășurarea activităților din proiect;

 • -      aprobă criteriile interne de selecție a elevilor în proiect și comunică fundației lista beneficiarilor direcți ai A VI;

 • -      solicită angajamentul scris al părinților/tutorilor privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul;

 • -      desemnează 2 cadre didactice, cu rol în asigurarea monitorizării proiectului;

 • -      oferă sprijin prin colaborarea cu cadrele didactice din școală, în vederea monitorizării si desfășurării activităților din proiect.

Primăria Sector 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport:

 • -      asigură sprijin logistic Școlii Gimnaziale Nr. 126, dacă este cazul, în scopul desfășurării A VI în bune condiții;

 • -      are dreptul de a participa, ori de câte ori consideră necesar, la ședințele de monitorizare a implementării proiectului.