Hotărârea nr. 164/2019

Hotărârea nr. 164/19.08.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția Milset Expo-Sciences Internațional 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția Milset Expo-Sciences International 2019

Având în vedere:

  • -  Raportul comun al Direcției de învățământ. Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 12671/12.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 12673/12.08.2019;

  • -  Adresa emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 43712/03.06.2019.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 și al Legii nr. 1/201 1 a educației naționale, eu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (I), art. 140 alin. 1, art. 166, alin. (2), lit. I) și lit. m), precum și ale art. 243, alin. (1), Iii. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția Milset Expo-Sciences International 2019, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sc aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ. Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.       / 19.08.2019
Anexă la H.C.L.Sector 5 nr. Zs/y ZI 9.08.2019

Sumar al proiectului educațional vizând susținerea participării reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineaitu la competiția Milset Expo-Sciences International 2019

  • a) Organizator: Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanw,

  • b) Perioada desfășurării: 22 - 28 septembrie 2019;

  • c) Beneficiari direcți:

Purcărea-Ciulacu Viviana Mihaela - elevă, autor de proiecte;

Purcărea-Ciulacu Valeria - profesor coordonator.

  • d) Scopul proiectului: încurajarea performanței școlare și a excelenței în educație, prin participarea elevilor din sectorul 5 la competiții de nivel internațional.

  • e) Obiective-cadru specifice:

Ol - stimularea elevilor români pentru participarea la competiții internaționale, în spiritul cooperării, al competențelor personale, al performanțelor individuale și al aspirațiilor înalte;

02 - promovarea unei imagini pozitive a Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, atât în rândul comunității sectorului 5, cât și în rândul membrilor comunității științifice internaționale.

1) Activitatea principală a proiectului: prezentarea proiectului Suntem ceea ce bem, din categoria Ecologie - Analiza și managementul mediului, în cadrul competiției Expo-Sciences International 2019',

g) Buget estimativ: 10.600 lei.