Hotărârea nr. 163/2019

Hotărârea nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019

Având în vedere:

 • -  Raportul comun al Direcției de învățământ. Tineret și Sport, al Direcției Economice, și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, înregistrat sub nr. R 9681/01.08.20 19;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 12658/12.08.2019;

 • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • -  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 129 alin.7 Iii. a,, art. 139, alin. l,art. 140 alin. I, art. 166, alin 2, lit. 1) și lit. m) și ale art. 243 alin. 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019, de către Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.

Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Sumele necesare realizării proiectului menționat la art. I vor li utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.

Art. 4 - Pri mărul. Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ. Tinerel și Sport, Direcția Economică și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /19.08.2019
PROTOCOL DE COLABORARE

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Marian Țigănuș, în calitate de Viceprimar, și

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan iordache, reprezentat prin doamna Mariana Stoica, în calitate de Director General,

Convin încheierea următorului protocol de colaborare:

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019.

Scopul proiectului îl constituie promovarea valorilor în educație, primirea și oferirea de feedback, încurajarea motivației și acordarea de recompense elevilor și profesorilor care au performat în cadrul examenelor de evaluare națională și bacalaureat, sesiunea 2019.

Obiective specifice:

 • -  stimularea elevilor cu competențe academice înalte;

 • -  recompensarea și recunoașterea prestației elitiste a dascălilor din sectorul 5.

Sumarul proiectului: proiectul presupune organizarea unei manifestări festive. în cadrul acesteia vor fi acordate diplome, plachete/trolee onorifice și stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat, sesiunea 2019, și celor care au înregistrat nota 10 la una dintre disciplinele de concurs. Vor fi premiați de asemenea profesorii coordonatori ai elevilor de 10.

Beneficiarii direcți ai proiectului

 • A. Examenul de evaluare națională:

 • - 9 elevi cu media 10 la examenul de evaluare națională;

 • - 62 de elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

 • - 29 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale elevilor gimnaziști de 10.

 • B. Examenul de bacalaureat:

 • - 7. elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat;

 • - 88 de elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

 • - 36 de elevi care au obținut nota maximă la două dintre disciplinele de examen;

 • - 37 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale liceenilor de 10.

Valoarea nominală a premiilor:

 • A. Examenul de evaluare națională:

 • - 4.000 lei pentru elevii care au încheiat examenul de evaluare națională cu media 10;

-1.500 lei pentru Fiecare disciplină de examen pentru care un elev gimnazist a obținut nota 10;

-2.000 lei pentru profesorii care au coordonat unul sau mai mulți elevi de gimnaziu care au obținut nota 10 la o disciplină a examenului de evaluare națională;

-200 lei/beneficiar al proiectului (elevi și cadre didactice coordonatoare), sumă estimată, aferentă achiziționării diplomelor și plachetelor/trofeelor onorifice.

 • B. Examenul de bacalaureat:

-10.000 lei pentru elevii care au încheiat sesiunea de bacalaureat cu media 10;

-2.000 lei pentru fiecare disciplină de examen pentru care un licean a obținut nota 10;

-2.000 lei pentru profesorii care au coordonat unul sau mai mulți liceeni care au obținut nota 10 la o disciplină de examen de bacalaureat;

-200 lei/beneficiar al proiectului (elevi și cadre didactice coordonatoare), sumă estimată aferentă achiziționării diplomelor și plachetelor/trofeelor onorifice.

Bugetul estimat al cheltuielilor de natură organizatorică (închiriere spațiu pentru derularea manifestării festive, sonorizare): 24.000 lei.

Art. 2. Obligațiile părților:

Primăria Sectorului 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport, se obligă:

 • > să sprijine logistic derularea activităților din proiect;

 • > să asigure punerea la dispoziția Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache a bazei de date privind situația nominală a profesorilor și elevilor beneficiari ai proiectului;

 • > să asigure comunicarea cu reprezentanții unității de învățământ, ori de câte ori se impune;

 • > să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor și elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Centrul Cultural și dc Tineret Ștefan Iordache se obligă:

 • > să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea acordării premiilor (stimulente financiare), diplomelor și plachetelor onorifice;

 • > să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea închirierii unui spațiu adecvat, precum și pentru asigurarea sonorizării în cadrul evenimentului;

 • > să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor și elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Art. 3. Obligații comune

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obli gațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului protocol.

Art. 3.2. Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Art. 4 Alte clauze

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul protocol numai în urma acordului scris al Părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea protocolului de colaborare nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

SECRETAR ELENA I

PREȘE

ALEXANDR


[NTE DE ȘEDINȚĂ,

:SEBAȘ0ftIAN<3<AR()V