Hotărârea nr. 162/2019

Hotărârea nr. 162/19.08.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti către Clubul Sportiv Școlar Steaua.

MUNICIPIUL BUCUR ESI I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști către Clubul Sportiv Școlar Steaua

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de învățământ. Tineret și Sport, înregistrat sub nr. R 11325/07.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 1 1458/07.08.2019;

Solicitarea nr.5751/16.07.2019 emisă dc Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 4702/16.07.2019;

H.C.L.Sector 5 nr. 233/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, către Clubul Sportiv Școlar Steaua;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Urbanism.

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/201 I a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 129, alin. (2) lit.c, și alin. (7), lit. a, art. 139, alin. (3) lit.g, art. 140 alin.ț 1), art. 166, alin. (2), lit. I), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă prelungirea, cu un an, a perioadei de dare în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști. în suprafață totală de 249 mp, către Clubul Sportiv Școlar Steaua.

ART. 2. Cheltuielile curente și de întreținere aferente desfășurării activității Clubului Sportiv Școlar Steaua în spațiul menționat la art. 1 vor fi finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști.

ART. 3. Se mandatează Directorul Liceului Tehnologic Dimitrie Guști să semneze actul adițional la Contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Steaua.

ART. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Liceul Tehnologic Dimitrie Guști și Clubul Sportiv Școlar Steaua vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GEN _______

ELENA LUMINIȚA PEȚ-feESCl^


PREȘEDINȚIA Dl

ALTXAND^Og


A

gfârf -/r

IS1TAN LAZAROV