Hotărârea nr. 161/2019

Hotărârea nr. 161/24.07.2019 privind încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere în participațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere în participațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu SC Econoniat Sector 5 SRL

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

-Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 5 nr. 1294/24.07.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. R 7314/24.07.2019;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Luând în considerare H.C.G.M.B. nr.239/2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din municipiul București, H.C.G.M.B. nr. 238/2003 privind asocierea dintre Consiliul Local Sector 5 - Administrația Piețelor Sector 5 și S.C. ECONOMAT SECTOR 5, precum și Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 139 alin.(l), art.140 și art.166 alin.(2) lit.q) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere în participațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu SC Economat Sector 5 SRL, în sensul realizării unor investiții și a utilizării ulterioare de către S.C. Economat Sector 5 SRL a spațiilor comerciale deținute în prezent în Piețele Rahova, Cotroceni și Ferentari de către Administrația Piețelor Sector 5. ’

Art.2 - Administrația Piețelor Sector 5, SC Economat Sector 5 SRL și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, ELENA LU    A PETRESCU•' C Z ’W

PREȘEDINTE DEȘED1NȚĂ, ALEXANDRU^EBASTIAN LAZAROV \ . ..          zX/J