Hotărârea nr. 160/2019

Hotărârea nr. 160/24.07.2019 privind privind completarea HCL 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind completarea I I.C.L. Sector 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

Referatul de aprobare a Primarului Sector 5;

Raportul de specialitate nr. R-DT 66/24.07.2019 întocmit de Direcția Tehnică;

Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor și Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 21 1/201 1 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

I I.G. nr. 942/2017, privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

II.C.G.M.B. nr. 121/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

1LC.L. Sector 5 nr. 62/2019, prin care a fost aprobată gestiunea directă a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București - Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - art. 60;

în temeiul ari. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. I și art. 166 alin.4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 H O TĂ R Ă Ș T E :

Art. 1. Se completează prevederile art. 2 al H.C.L. Sector 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., cu art. 2.1 care va avea următorul conținut: “se mandatează S.C.Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. să întreprindă măsurile necesare în vederea organizării, dotării și funcționării serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., rămân neschimbate.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.!gf;i\DkjȘlBpiNȚĂ,


Nr. ICo 124.07.2019