Hotărârea nr. 158/2019

Hotărârea nr. 158/24.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Grădiniţa nr. 72”, din Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-econoniici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 72”, din Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

  • -  Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 5657/18.07.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 5662/18.07.2019;

  • -  Adresa nr. 252/21.06.2019 emisă de Grădinița nr. 72 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49474/21.06.2019;

  • -  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și de cele ale FI.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tchnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139, alin. 1, art. 140 și art. 166, alin. (2), lit. g) și 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 72”, din Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5, conform anexei ia prezenta hotărâre.

Art. 2 Lucrările de reabilitare și modernizare vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, capitolul învățământ, din bugetul aprobat pentru Grădinița nr. 72, precum și din alte surse legal constituite, dacă este cazul.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Grădiniței nr. 72 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


RASEMNEAZĂ <AL SECTOR 5, IȚA PETRESCLJ


PR

ALEXAI

Nr.        Z24.07.2019

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /țffl Z24.07.2019

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare, și modernizare

Grădinița nr. 72”, din Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5

Conform devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, întocmit de către S.C. Keops Proiect SRL și SC Patagonia Design SRL, în baza H.G. 907/2016, valoarea investiției, exclusiv TVA, este de: 1.450.043,86 din care C+M 1.012.781,05 lei.

Durata de realizare a investiției: 12 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  ALEXANDRI jSEBASTlĂN LAZAROV