Hotărârea nr. 157/2019

Hotărârea nr. 157/24.07.2019 privind privind modificarea anexei 4 a H.C.L. nr. 93/2016 privind reaorganizarea Administrației Piețelor Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 4 a H.C.L. Sector 5 nr.93/2016 privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 5 nr. 1272/18.07.2019, înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. R 5570/18.07.2019;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 5572/18.07.2019.

Ținând cont de Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale a Consiliul Local Sector 5;

In baza art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în baza art. 139, alin. 1, art. 140 și art. 166 alin. 2, lit.q din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică anexa 4 a H.C.L. Sector 5 nr. 93/2016 în sensul că se elimină taxa de închiriere a tarabelor în Piața Ferentari pe o perioada de un an de la data prezentei hotărâri.

Art. 2. Celelalte prevederi ale 1ICL nr. 93/2016 rămân neschimbate.

Art. 3. Administrația Piețelor Sector 5 si Direcția Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 15? / 24.07.2019