Hotărârea nr. 155/2019

Hotărârea nr. 155/24.07.2019 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. R 4989/17.07.2019 a Primarului Sectorului 5;

  • -  Raportul de specialitate al Direcției de Resurse Umane înregistrat sub nr. R DRU 53/17.07.2019;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 369 lit. b și art. 370 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 8 alin. (I) și art. I I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (I), ari. 140 și art. 166 alin. (2) lit. f) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data de 01.08.2019 se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, conform anexelor I și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 155   /24.07.2019STAT FUNCȚII


ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.Z5> 12^    2019

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesion al

Nivelul studiilo r

Funcția contractuala

grad prof.

Nivelul studiilor

OBS

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

Demnitar

Primar

2

Viceprimar

3

1

S

Administrator Public

4

Secretarul General al

Sectorului

1

S

Cabinet Primar

5

Consilier

6

Consilier

7

Consilier

S

8

Consilier

S

9

Consilier

s

10

Consilier

s

Compartimentul Audit Public Intern

11

auditor

1

Asistent

s

12

auditor

1

Principal

s

13

auditor

1

Superior

s

ARHITECT ȘEF

14

Arhitect Șef

1

s

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

15

Director Executiv

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

16

Șef Serviciu

1

s

17

consilier

1

Superior

s

18

inspector

1

Superior

s

19

consilier

1

Superior

s

20

consilier

1

Superior

s

21

inspector

1

Debutant

s

22

inspector

1

Principal

s

23

consilier

1

Superior

s

24

inspector

1

Superior

s

25

referent specialitate

2

Superior

SSD

26

inspector

1

Superior

s

27

inspector

1

Asistent

s

28

inspector

1

Principal

s

29

inspector

1

Asistent

s

30

inspector

1

Debutant

s

31

referent

3

Superior

M

Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

32

inspector

1

Principal

s

33

inspector

1

Debutant

s

34

inspector

1

Superior

s

35

referent

3

Superior

M

36

inspector

1

Principal

s

Corn

partimentul Prognoze și Strategii Urbanistice

37

inspector

1

Superior

s

38

referent

3

Superior

M

Compartimentul Patrimoniu

39

inspector

1

Asistent

S

40

inspector

1

Asistent

s

41

inspector

1

Asistent

s

42

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA TEHNICĂ

43

Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Biroul Autorizare Activități Comerciale

69

70

71

72

73

74

75

Compartimentul Spatii de Locuit si Spatii cu Altă Destinație

76

77

78

79

80

Compartimentul Parcaje Auto de Reședință

81

82

83

84

85

86

87

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

88

Serviciul Achiziții Publice

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Director Executiv

s

Șef Serviciu

1

s

consilier

1

Superior

s

inspector

1

Asistent

s

secretar dactilograf

l

M

referent

3

Superior

M

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Principal

s

referent

3

Superior

M

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Asistent

s

Inspector

1

Asistent

s

Inspector

1

Superior

s

Inspector

1

Superior

s

inspector

1

Superior

s

referent

3

Superior

M

Referent

3

Superior

M

Inspector

1

Asistent

S

referent

3

Asistent

M

inspector

1

Principal

S

inspector

1

Debutant

S

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Superior

s

Șef Birou

1

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Asistent

s

inspector

1

Debutant

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Principal

s

inspector

1

Asistent

s

referent

3

superior

M

referent

3

superior

M

referent

3

superior

M

referent

3

superior

M

referent

3

superior

M

referent

3

superior

M

inspector

1

superior

S

Director Executiv

Șef Serviciu

1

S

consilier achiziții publice

1

Superior

S

consilier achiziții publice

1

Superior

S

consilier achiziții publice

1

Principal

S

consilier achiziții publice

1

Superior

S

consilier achiziții publice

1

Principal

S

consilier achiziții publice

1

Superior

S

consilier achiziții publice

1

Superior

S

consilier achiziții publice

1

Superior

S

consilier achiziții publice

1

Asistent

S

99

consilier achiziții publice

1

Principal

s

1.00

consilier achiziții publice

1

Superior

s

101

consilier achiziții publice

1

Superior

s

Compartimentul Investiții

102

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

103

Sef Serviciu

Gr. I

S

104

Inspector specialitate

Gr. I

S

105

inspector specialitate

Gr. IA

S

106

inspector specialitate

Gr. I

S

107

referent

IA

M

108

referent

I

M

109

referent

II

M

110

referent

I

M

111

muncitor

I

M/G

112

muncitor

I

M/G

113

muncitor

I

M/G

114

ingrijitoare

I

M/G

115

muncitor

I

M/G

116

ingrijitoare

I

M/G

117

ingrijitoare

I

M/G

118

ingrijitoare

I

M/G

119

ingrijitoare

I

M/G

120

ingrijitoare

I

M/G

121

ingrijitoare

1

M/G

122

ingrijitoare

1

M/G

123

ingrijitoare

1

M/G

124

ingrijitoare

1

M/G

125

ingrijitoare

1

M

Serviciul Proiecte

126

Șef Serviciu

1

s

127

inspector

1

Superior

s

128

inspector

1

Asistent

s

129

inspector

1

Asistent

s

130

inspector

1

Superior

s

131

Inspector

1

Asistent

s

132

inspector

1

Principal

s

133

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

134

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

135

Șef Serviciu

1

s

136

consilier

1

Superior

s

137

inspector

1

Superior

s

138

inspector

1

Superior

s

139

inspector

1

Principal

s

140

inspector

1

Superior

s

141

Inspector

1

Superior

s

142

inspector specialitate

Gr. IA

S

143

inspector

1

superior

s

144

inspector

1

Principal

s

145

referent

3

Principal

M

146

inspector

1

Asistent

s

147

referent

3

Asistent

M

148

referent

3

Asistent

M

149

referent

3

Superior

M

150

referent

3

Superior

M

151

inspector

1

Superior

S

152

referent

3

Debutant

M

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

153

inspector

1

Superior

S

Compartimentul Management Informațional si Strategii de Informatizare

154

Inspector

1

Superior

155

inspector

1

Principal

s

156

inspector specialitate

Gr.l

S

157

inspector specialitate

Gr. IA

S

Compartimentul Experți Etnie Rromă

1-58

inspector

1

Superior

S

159

inspector

1

Asistent

S

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

160

inspector

1

Superior

s

161

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE CONTROL

162

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

163

Șef Serviciu

1

s

164

inspector

1

Superior

s

165

inspector

1

Principal

s

166

inspector

1

Asistent

s

167

inspector

1

Asistent

s

168

inspector

1

Debutant

s

169

inspector

1

Debutant

s

170

referent

3

Superior

M

171

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

172

Șef Serviciu

1

s

173

inspector

1

Superior

s

174

inspector

1

Asistent

s

175

inspector

1

Principal

s

176

inspector

1

Principal

s

177

inspector

1

Superior

s

178

inspector

1

Asistent

s

179

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

180

Director Executiv

1

s

Serviciul Administrare Unități de învățământ

181

Șef Serviciu

1

s

182

consilier

1

Superior

s

183

inspector

1

Principal

s

184

inspector

1

Superior

s

185

inspector

1

Principal

s

186

inspector

1

Principal

s

187

inspector

1

Principal

s

188

inspector

1

Asistent

s

189

referent

3

Principal

M

190

inspector

1

Asistent

s

191

inspector

1

Principal

s

192

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Cultura,Tineret și Sport

193

inspector

1

Asistent

s

194

inspector

1

Asistent

s

195

inspector

1

superior

s

196

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

197

Director Executiv

1

s

Serviciul Organizarea Muncii, Managementul Funcției Publice și Calității Muncii

198

Șef Serviciu

1

s

199

inspector

1

Superior

s

200

inspector

1

Superior

s

201

inspector

1

Superior

s

202

inspector

1

Principal

s

203

inspector

1

Superior

s

204

referent

3

Superior

205

inspector

1

Principal

s

206

inspector

1

Principal

s

207

inspector

1

Superior

s

208

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul de Securitate si Sănătate în Muncă

209

inspector

1

Asistent

s

210

inspector

1

Asistent

s

211

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Pregătire și Perfecționare

212

Consilier juridic

1

Asistent

S

213

inspector

1

Principal

S

214

inspector

1

Superior

S

DIRECȚIA ECONOMICĂ

215

Director Executiv

1

S

Serviciul Financiar-Contabilitate

216

Șef Serviciu

217

inspector

1

Principal

S

218

inspector

1

Asistent

S

219

inspector

1

Superior

s

220

inspector

1

Superior

s

221

inspector

1

Superior

s

222

inspector

1

Superior

s

223

referent

3

Superior

M

224

casier

Tr. I

M

Serviciul Buget

225

Șef Serviciu

1

s

226

inspector

1

Superior

s

227

inspector

1

Superior

s

228

inspector

1

Asistent

s

229

inspector

1

Superior

s

230

inspector

1

Debutant

s

231

inspector

1

Asistent

s

232

inspector

1

Asistent

s

233

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Urmărire Execuție Bugetară

234

inspector

1

Asistent

s

235

inspector

1

Asistent

s

236

inspector

1

Debutant

s

237

inspector

1

Principal

s

238

inspector

1

Asistent

s

239

inspector

1

Debutant

s

240

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA JURIDICĂ

241

Director Executiv

1

s

Serviciul Contencios Administrativ

242

Șef Serviciu

1

s

243

consilier juridic

1

Asistent

s

244

consilier juridic

1

Asistent

s

245

consilier juridic

1

Principal

s

246

consilier juridic

1

Asistent

s

247

consilier juridic

1

Asistent

s

248

consilier juridic

1

Superior

s

249

consilier juridic

1

Superior

s

250

consilier juridic

1

Principal

s

251

consilier juridic

1

Asistent

s

252

inspector

1

Superior

s

Serviciul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

253

Șef Serviciu

1

s

254

inspector

1

superior

s

255

consilier juridic

1

principal

s

256

inspector

1

superior

s

257

consilier juridic

1

principal

s

258

inspector

1

superior

s

259

inspector

1

Superior

s

260

Inspector

1

Asistent

s

261

referent

3

Superior

M

262

inspector

1

principal

s

263

inspector

1

principal

s

Serviciul Juridic, Leqalitate Acte

264

Șef Serviciu

1

s

265

consilier juridic

1

Superior

s

266

consilier juridic

1

Superior

s

267

consilier juridic

1

Superior

s

268

consilier juridic

1

Superior

s

269

consilier juridic

1

Asistent

s

2-70

consilier juridic

1

Asistent

s

271

consilier juridic

1

Asistent

s

272

consilier juridic

1

Superior

s

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ SI JURIDICĂ

273

Director Executiv

1

s

Serviciul Evidență Acte Administrative

274

Șef Serviciu

1

s

275

consilier juridic

1

superior

s

276

inspector

1

superior

s

277

inspector

1

principal

s

278

inspector

1

asistent

s

279

inspector

1

asistent

s

280

inspector specialitate

Gr.lA

S

281

inspector

1

superior

s

Compartimentul Pentru Aplicarea Legii nr.550/2002

282

inspector

1

superior

s

Serviciul Secretariat, Registratură si Arhivă

283

Sef Serviciu

S

284

inspector specialitate

Gr.ll

S

285

inspector specialitate

Gr.l

s

286

inspector specialitate

Gr.ll

s

287

inspector specialitate

Gr.ll

s

288

inspector specialitate

Gr.ll

s

289

referent

IA

M

290

referent

II

M

291

referent

II

M

292

inspector specialitate

Gr. I

S

293

inspector specialitate

Gr. I

S

294

inspector specialitate

Gr. I

s

Biroul Evidență Electorală

295

Șef Birou

1

s

296

inspector

1

debutant

s

297

referent

3

Superior

M

298

inspector

1

Asistent

s

299

Inspector

1

Asistent

s

300

inspector

1

Superior

s

301

inspector

1

Superior

s

Serviciul Autoritate Tutelară

302

Șef Serviciu

1

s

303

inspector

1

Asistent

s

304

inspector

1

Superior

s

305

inspector

1

Superior

s

306

inspector

1

Superior

s

307

inspector

1

Asistent

s

308

inspector

1

Asistent

s

309

inspector

1

Asistent

s

310

inspector

1

Asistent

s

311

inspector

1

Asistent

s

312

referent

IA

M

Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

313

Inspector

1

Superior

s

314

referent specialitate

2

Superior

SSD

315

inspector

1

Superior

s

316

inspector

1

Superior

s

317

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

318

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

319

Sef Serviciu

1

s

320

inspector

1

Superior

s

321

inspector

1

Superior

s

322

inspector

1

Superior

s

323

inspector

1

Superior

s

324

referent

3

Principal

M

325

referent

3

Debutant

M

323

inspector

1

Superior

s

327

inspector

1

Superior

s

328

Inspector

1

Asistent

s

329

referent

3

Superior

M

330

inspector

1

Superior

s

331

referent

3

Principal

M

332

inspector

1

Superior

S

333

inspector

1

Superior

s

334

inspector

1

Principal

s

335

inspector

1

Principal

s

336

inspector

1

Principal

s

337

inspector

1

Superior

s

338

referent

3

Superior

M

339

inspector

1

Principal

s

340

referent

3

Principal

M

341

inspector

1

Superior

S

342

inspector

1

Superior

S

343

inspector

1

Superior

S

344

referent

3

Superior

M

345

inspector

1

Superior

S

346

referent

3

Superior

M

347

inspector

1

Superior

S

348

inspector

1

Superior

S

349

Inspector

1

Asistent

s

350

referent

3

Superior

M

Serviciul Stare Civilă

351

Șef Serviciu

1

s

352

Cosilier juridic

1

Principal

s

353

Inspector

1

Asistent

s

354

inspector

1

Superior

s

355

Inspector

1

Asistent

s

356

inspector

1

Principal

s

357

inspector

1

Superior

s

358

referent

3

Superior

m

359

inspector

1

Principal

S

360

referent

3

Principal

M

361

inspector

1

Asistent

S

362

inspector

1

Asistent

S

363

referent

3

Superior

M

364

Inspector

1

Principal

S

365

Inspector

1

Asistent

S

366

Inspector

1

Asistent

S

367

Inspector

1

Principal

s

368

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

369

1

Director General

1

s

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

370

Director Executiv

1

s

Serviciul Ordine Publică

371

Șef Serviciu

1

s

372

polițist local

1

principal

s

373

polițist local

1

superior

s

374

polițist local

1

superior

s

375

polițist local

3

superior

M

376

polițist local

3

superior

M

377

polițist local

3

superior

M

37S

polițist local

3

superior

M

379

polițist local

3

superior

M

380

polițist local

3

superior

M

381

polițist local

3

superior

M

382

polițist local

3

superior

M

383

polițist local

3

superior

M

384

polițist local

3

superior

M

385

polițist local

3

superior

M

386

polițist local

3

superior

M

387

polițist local

3

superior

M

388

polițist local

3

superior

M

389

polițist local

3

superior

M

390

polițist local

1

asistent

S

391

polițist local

3

superior

M

392

polițist local

3

superior

M

393

polițist local

3

superior

M

394

polițist local

3

superior

M

395

polițist local

3

superior

M

396

polițist local

3

principal

M

397

polițist local

3

principal

M

39S

polițist local

3

principal

M

399

polițist local

3

principal

M

400

polițist local

3

principal

M

401

polițist local

1

principal

S

402

polițist local

1

principal

S

403

polițist local

3

superior

M

404

polițist local

3

superior

M

405

polițist local

3

superior

M

406

polițist local

1

principal

S

407

polițist local

1

asistent

S

408

polițist local

3

superior

M

409

polițist local

3

superior

M

410

polițist local

3

superior

M

411

polițist local

3

superior

M

412

polițist local

3

superior

M

413

polițist local

3

superior

M

414

polițist local

3

superior

M

415

polițist local

3

principal

M

416

polițist local

3

principal

M

417

polițist local

3

principal

M

418

polițist local

1

principal

S

419

polițist local

3

principal

M

420

polițist local

3

principal

M

421

polițist local

1

asistent

S

422

polițist local

1

principal

S

423

polițist local

1

principal

S

424

polițist local

1

principal

S

425

polițist local

1

superior

s

426

polițist local

1

superior

s

427

polițist local

3

superior

M

428

polițist local

3

superior

M

429

polițist local

3

superior

M

430

polițist local

3

superior

M

431

polițist local

3

superior

M

432

polițist local

1

asistent

S

433

polițist local

1

principal

s

434

polițist local

3

superior

M

435

polițist local

3

superior

M

436

polițist local

3

superior

M

437

polițist local

1

principal

S

438

polițist local

3

superior

M

439

polițist local

1

principal

S

440

polițist local

1

principal

S

441

polițist local

3

principal

M

442

polițist local

3

asistent

M

443

polițist local

1

asistent

S

444

polițist local

1

principal

S

445

polițist local

1

principal

S

446

polițist local

1

principal

S

447

polițist local

3

superior

M

44S

polițist local         3     superior

M

449

polițist local

3

superior

M

450

polițist local

3

superior

M

451

polițist local

3

superior

M

452

polițist local

3

superior

M

453

polițist local

3

superior

M

454

polițist local

3

superior

M

455

polițist local

3

superior

M

456

polițist local

3

superior

M

457

polițist local

3

principal

M

458

polițist local

3

superior

M

459

polițist local

3

superior

M

460

polițist local

3

superior

M

461

polițist local

3

superior

M

462

polițist local

3

superior

M

463

polițist local

1

asistent

S

464

polițist local

3

principal

M

465

polițist local

3

principal

M

466

polițist local

3

principal

M

467

polițist local

3

principal

M

468

polițist local

1

superior

S

469

polițist local

1

principal

S

470

polițist local

1

debutant

S

471

polițist local

3

superior

M

472

polițist local

3

superior

M

473

polițist local

3

superior

M

474

polițist local

3

superior

M

475

polițist local

3

superior

M

476

polițist local

3

superior

M

477

polițist local

1

principal

S

478

polițist local

3

superior

M

479

polițist local

3

superior

M

480

polițist local

1

principal

S

481

polițist local

1

superior

S

482

polițist local

1

superior

S

483

polițist local

1

superior

S

484

polițist local

1

principal

S

485

polițist local

1

principal

S

486

polițist local

1

principal

s

487

polițist local

1

principal

s

488

polițist local

1

principal

s

489

polițist local

1

principal

s

490

polițist local

1

asistent

s

491

polițist local

3

superior

M

492

polițist local

3

superior

M

493

polițist local

3

superior

M

494

polițist local

3

superior

M

495

polițist local

3

superior

M

496

polițist local

3

superior

M

497

polițist local

3

superior

M

498

polițist local

3

superior

M

499

polițist local

3

superior

M

500

polițist local

1

principal

S

501

polițist local

3

principal

M

502

polițist local

3

principal

M

503

polițist local

3

superior

M

504

polițist local

3

principal

M

505

polițist local

1

superior

S

506

polițist local

1

superior

s

507

polițist local

3

superior

M

508

polițist local

3

asistent

M

509

polițist local

3

superior

M

510

polițist local

3

superior

M

-511

polițist local

1

principal

S

512

polițist local

1

principal

S

513

polițist local

1

principal

s

514

polițist local

3

superior

M

515

polițist local

3

principal

M

516

polițist local

1

principal

s

517

polițist local

3

superior

M

518

polițist local

3

superior

M

519

polițist local

3

superior

M

520

polițist local

3

superior

M

Serviciul Intervenție

521

Șef Serviciu

522

polițist local

3

superior

M

523

polițist local

3

superior

M

524

polițist local

3

superior

M

525

polițist local

3

superior

M

526

polițist local

3

superior

M

527

polițist local

1

principal

S

528

polițist local

3

superior

M

529

polițist local

1

principal

S

530

polițist local

1

asistent

s

531

polițist local

1

principal

s

532

polițist local

3

principal

M

533

polițist local

3

superior

M

534

polițist local

3

superior

M

535

polițist local

1

superior

S

536

polițist local

3

superior

M

537

polițist local

3

superior

M

538

polițist local

3

principal

M

539

polițist local

1

asistent

S

540

polițist local

3

superior

M

541

polițist local

3

superior

M

SERVICIUL CIRCULAȚIE

542

Șef Serviciu

1

S

543

polițist local

1

superior

S

544

polițist local

1

superior

S

545

polițist local

1

principal

S

546

polițist local

1

principal

S

547

polițist local

1

principal

S

548

polițist local

1

principal

S

549

polițist local

1

principal

S

550

polițist local

3

superior

M

551

polițist local

3

superior

M

552

polițist local

3

superior

M

553

polițist local

3

superior

M

554

polițist local

3

superior

M

555

polițist local

3

superior

M

556

polițist local

3

superior

M

557

polițist local

3

superior

M

558

polițist local

3

principal

M

559

polițist local

3

principal

M

560

polițist local

3

principal

M

561

polițist local

1

asistent

S

562

polițist local

3

asistent

M

563

polițist local

1

superior

S

564

polițist local

3

superior

M

565

polițist local

3

superior

M

566

polițist local

3

superior

M

567

polițist local

3

superior

M

568

polițist local

3

superior

M

569

polițist local

3

superior

M

570

polițist local

3

principal

M

571

polițist local

1

principal

S

572

polițist local

3

superior

M

573

polițist local

3

superior

M

574

polițist local

3

principal

M

575

polițist local

3

principal

M

376

polițist local

3

principal

M

577

polițist local

3

superior

M

578

polițist local

3

asistent

M

579

polițist local

3

principal

M

580

polițist local

1

superior

s

581

polițist local

3

superior

M

582

polițist local

1

asistent

S

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

583

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale

584

Șef Serviciu

1

s

585

polițist local

1

superior

s

586

polițist local

1

principal

s

587

polițist local

1

principal

s

588

polițist local

1

asistent

s

589

polițist local

1

asistent

s

590

polițist local

1

principal

s

591

polițist local

1

principal

s

Serviciul Protecția Mediului și Ecoloqie Urbană

592

Șef serviciu

593

polițist local

1

superior

s

594

polițist local

1

superior

s

595

polițist local

1

principal

s

596

polițist local

1

superior

s

597

polițist local

1

superior

s

598

polițist local

1

asistent

s

599

polițist local

1

principal

s

600

polițist local

1

principal

s

Serviciul Disciplină în Construcții

601

Șef Serviciu

I

s

602

polițist local

1

superior

s

603

polițist local

1

superior

s

604

polițist local

1

superior

s

605

polițist local

1

principal

s

606

polițist local

1

asistent

s

607

polițist local

1

principal

s

608

polițist local

1

principal

s

609

polițist local

1

asistent

s

610

polițist local

1

asistent

s

611

polițist local

3

superior

M

612

polițist local

1

superior

s

DIRECȚIA EVIDENȚA A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI

613

Director executiv

1

s

Serviciul Evidența Persoanelor

614

Șef Serviciu

1

s

615

polițist local

1

superior

s

616

polițist local

1

principal

s

617

polițist local

1

superior

s

618

polițist local

1

asistent

s

619

polițist local

3

superior

M

620

polițist local

1

asistent

s

621

inspector

1

principal

s

622

polițist local

3 | principal

M

I

Serviciul Prevenire și Combatere a Violenței in Mediul Școlar

623

Șef Serviciu

624

polițist local

1

superior

s

625

polițist local

3

asistent

M

626

polițist local

3

superior

M

627

inspector

1

asistent

S

628

polițist local

1

superior

s

629

polițist local

1

superior

s

630

polițist local

1

asistent

s

631

polițist local

1

superior

s

632

polițist local

3

superior

M

633

Director Executiv

1

s

Biroul Prevenire Situații de Urgență

634

Sef Birou

1

s

635

inspector de specialitate

Gr. IA

S

636

inspector

1

Superior

s

637

inspector

1

debutant

s

638

referent

3

Superior

M

639

inspector

1

Superior

s

640

referent

IA

M

Biroul Dispecerat

641

Șef Birou

1

s

642

polițist local

3

principal

M

643

polițist local

1

principal

s

644

polițist local

1

principal

s

645

polițist local

1

asistent

s

646

polițist local

3

superior

M

647

polițist local

3

superior

M

648

polițist local

3

superior

M

649

polițist local

3

superior

M

650

polițist local

3

superior

M

651

polițist local

3

superior

M

652

polițist local

1

superior

S

653

polițist local

1

principal

S

Compartimentul Poliția Animalelor

654

referent

I

M

655

muncitor

I

M/G

656

muncitor

I

M/G

657

polițist local

3

superior

M

658

polițist local

3

superior

M


OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Xr. Toiul de demnitari

2

0

Nr. Total funcții publice

508

94

602

Nr. totul de funcții publice de conducere

13

35

48

.Xr. totul de funcții publice de execuție

495

59

554

Xr.total polițiști locali

255

30

285

Xr. totul de funcții contractuale de execuție

49

2

Nr. Totul funcții contractuale

52

2

54

Nr. totul de posturi din cadrul instituției/autorității publice

562

96

658

Nr. total de posturi potrivit art iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare

y 1224 >

K.      --ASTIAN
TOTAL POSTURI - 658

din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 602

din care:

  • a) Conducere - 48

  • b) Execuție - 554

Posturi cu contract individual de muncă - 54

din care:

  • a) Conducere - 3

  • b) Execuție - 51