Hotărârea nr. 154/2019

Hotărârea nr. 154/24.07.2019 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL ALSECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. R 5500/18.07.2019 întocmit de Primarul Sectorului;

  • -  Raportul de specialitate întocmit de Serviciului de Evidență Acte Administrative -Direcția Asistență Tehnică și Juridică, înregistrat sub nr. R DATJ 7/18.07.2019.

Ținând cont de:

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

Luând în considerare:

  • -  Dispoziția nr. 8207/28.12.2018 privind stabilirea drepturilor salariate ale domnului Daniel Florea-Primarul Sectorului 5.

In baza art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu art. 212 alin. 1-4, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (I), art. 140, art. 166 alin. (4) și art.212 alin.(1-4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - în perioada 5 iulie 2019-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 este de până la 10% din indemnizația lunară a Primarului Sectorului 5, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017.

Art.2-(1) Indemnizația prevăzută la art. 1 se va acorda astfel:

  • a) pentru participarea la ședințele Consiliului Local - 6 % din indemnizația Primarului Sectorului 5, respectiv 3% pentru participarea la o ședință, dar nu mai mult de 6%, indiferent de numărul ședințelor;

  • b) pentru participarea la ședințele Consiliului Local și o ședință a comisiei de specialitate

- 8% din indemnizația Primarului Sectorului 5;

  • c) pentru participarea la ședințele Consiliului Local și la două ședințe de comisii de specialitate - 10% din indemnizația Primarului Sectorului 5.

(2) Indemnizația se va acorda doar în cazul în care consilierul local participă cel puțin la o ședință a Consiliului Local și la o ședință a comisiei de specialitate.

Art.3 - începând cu data prezentei se abrogă prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 135/18.09.2017.

Art.4 -Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CON

SECRETAR GENERAL A

ELENA LUNr. /ffi Z24.07.2019