Hotărârea nr. 152/2019

Hotărârea nr. 152/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 80-80A – SECTOR 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

DRUMUL FUNIGEILOR nr. 80-80A- SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 5674/18.07.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. R 5669/18.07.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

-Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 5666/18.07.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

Avizul Arhitectului Șef nr. 13/R 5668/18.07.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 3292/1/19.03.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu FI.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu FI.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

In conformitate cu prevederile ari. 139 alin (3) lit. e), ale art. 140 alin. (1) și ale art. 166 alin. (2), lit. j), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - DRUMUL FUNIGEILOR nr. 80-80A-

SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 13/R 5668/18.07.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 -- Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef af Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /5Z    /24.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


P/ZJ^cl-LU^ ck ,JecJ.XCm. '

* *• ■


Ca urmare a cererii adresate de S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A., cu dorniciIiul/șcdiul în Calea RahovcLnr. 157A, sector

5, București, înregistrată sub nr. 33830/25.04.2019 și completată cu nr. 45196/06.06.2019, nr. R 44J2/16.07.2019, nr. R 5211/17.07.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriuluiftp urjxrnisrriul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:                                                            ' y

AVIZ xvv.

pentru

P.U.D. - DRUMUL FUNIGEILOR nr. 80-80A

Construire imobil locuințe colective P+2E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1845,00mp din acte (1831,00m din măsurători), proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 230277, eliberat în 11.04.2019, din care 124,98mp sunt propuși pentru transfer în domeniul public, în vederea supralărgirii profilelor stradale, iar 1706,18mp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de pichetare topografică.

INIȚIATOR: BENGA IANCU-MARIAN

PROIECTANT: S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: urb. Răzvan Mihăiță V. Lazăr (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Drumul Funigeilor nr. 72-78; V - Drumul Funigeilor nr. 82, lot 1 și Drumul Funigeilor nr. 82, lot 2; S - drum de servitute; E - Drumul Funigeilor.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”Llc” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; Hmax = P+2(10m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea arici desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5.0 m, pentru a permite în viitor parcarea celei de-a doua mașini în fața garajului și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă, Iară riscul deteriorării gardurilor și trotuarelor de protecție ale clădirilor;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 m.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga (drum servitute) - 6.5m; dreapta - 6.5m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 10.5m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și accesul auto se vor realiza din str. Drumul Funigeilor, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 3292/1/19.03.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 8 / 16.07.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa dc reglementări anexată și vizată spre neschimbare. .

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului dc urbanism nr. 1856-F/12.11.2018 emis dc Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

/)


ARHITECT

MARIAN IO<rHIIEcT^

întocmit:

arh. Irina PopcscuCOORDONATE STEREO 70 TEREN STUDIAT


COORDONATE STEREO 70

SUPRAFAȚA AFECTATA DE EXTINDERE STRADA


rh PUD DRUMUL FUNIGEILOR, NR. 80-80A

W            SECTOR 5, BUCUREȘTI


REGLEMENTARI URBANISTICE

-------------------------—~—


LEGENDA


Limite


SECTORUL 5

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


N ANEXĂ HITECT ȘEF


Limita imobil ce a generat PUD Limite parcele cadastrale OCPI Aliniament propus Drumul Funigeilor

cf.PUZ Drumul Funigeilor 23-47 Aliniere propusa construcții


Funcțiuni si utilizarea terenului


NR.
Drum de servitute existent si mentinut(cf.cadastru) SECȚIUNE B-B

j

1

I

t==-

4I            I Construcție propusa - Locuințe colective P+2E+MCirculații de incinta auto si pietonaleDale inierbate - parcaje la solSuprafața teren rezervata extindere strada


Circulații carosabile

Circulații pietonale - trotuare

Acces auto parcela

Ieșire auto parcela

Acces pietonal parcela si imobil


BILANȚ TERITORIAL - SITUAȚIE PROPUSA


UTILIZARE TEREN

SUPRAFAȚĂ (mp;

PROCENT

Suprafața construita

640.85

35.00%

Suprafața terase

11.00

0.60%

Circulații auto si pietonale

557.42

30.45%

Suprafața cedata domeniu public

72.26

3.95%

Spațiu verde la sol

397.33

21.70%

Dale inierbate

151.97

8.30%

TOTAL

1 831.00

100,00


k/INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

POT propus = 35.00 %

CUT propus = 1.2

INDICATORI URBANISTICI CF.PUG

POT max admis = 45 %

CUT max admis P+2E= 1.3


Parce

la (IE230277)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i, i+1)

E [m]

N [m]

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

27

579763.988 579797.256 579802.924 579807.489 579772.247 579769. 960 579769. 491 579768.557 579767.243 579766. 458 579765.033

323350.316 323356.738 323328.265 323305.366 323298.377 323312.783 323315.734 323321.629 323329.881 323334.811 323343.755

33.882

29.032

23.350

35.928

14.586

2.988

5.969

8.356

4.992

9.057

6.64 4

S(IE230277)=1831.18mp P=174.783m


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

E [m]

N [m]

P1

579797.256

323356.738

2.319

P2

579794.979

323356.298

50,361

P3

579804.789

323306.902

2^36

PeArc=P4

579803.128

323305.063

2.495

P5

579800.866

323304.053

6.752

P6

579807.489

323305.366

23.350

P7

579802.924

323328.265

29.032

S(mas)=124.98mp  P=116.804mUzvaa MSribțâ V. LAZÂR


Vc f


Z7..


.A4


X

C>.\

VERIFICATOR / EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

/ /

PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONCELP IMPEX S.R.L.; J40 / 8848 / 1997 Str. Frasinului nr. 15, sector 1 ; Contact: 0768.367.713

BENEFICIAR: S.C. BERE BĂUTURI BUCUREȘTI S.A. ; DRUMUL FUNIGEILOR Nr. 80-80A, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Pr. nr.

218/2019

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ UU

SCARA 1:500

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAȚIA LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M

Faza

P.U.D.

ȘEF PROIECT

Ing.Nicolae Cr.

PROIECTAT

Urb.R.Lazar

/ L —-

Data 04.2019

REGLEMENTARI URBANISM - PROPUNERE -

Planșa

04

DESENAT

Urb.R.Lazar

r