Hotărârea nr. 151/2019

Hotărârea nr. 151/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/2 – SECTOR 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCALALSECTORULUI 5

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/2 - SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 5673/18.07.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. R 5653/18.07.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

-Avizul Comisiei Urbanism. Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 5651/18.07.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

Avizul Arhitectului Șef nr. 12/R 5652/18.07.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 3295/28.03.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând scama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completări le ulterioare;

 • - Regulamentului Local dc Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu ILC.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin (3) lit. e), ale art. 140 alin. (1) și ale art. 166 alin. (2). lit. j), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/2 - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 12/R 5652/18 07.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/24.07.2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de                        cu domiciliul/sedîtrl în                                      București,

înregistrată sub nr. 33833/25.04.2019 și completată cu nr. 45199/06.06.2019, nr. R 4404/1'^.07.2019, nr. R 5208/17.07.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/2

Construire imobil locuințe colective P+2E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2952,OOmp din acte, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 232649, eliberat în 15.04.2019, din care 42,88mp sunt propuși pentru transfer în domeniul public, în vederea supralărgirii profîlelor stradale, iar 2909,49mp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de pichetare topografică. INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. CONCELP IMPEX S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: urb. Răzvan Mihăiță V. Lazăr (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - drum de acces; V - Drumul Funigeilor; S -Drumul Funigeilor nr. 61-65; E-Drumul Funigeilor nr. 51-59 lot 2, Drumul Ghindari nr. 126.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”Llc” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; Umax = P+2(10m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5.0 m, pentru a permite în viitor parcarea celei de-a doua mașini în fața garajului și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă, fără riscul deteriorării gardurilor și trotuarelor de protecție ale clădirilor;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 m.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - 10. Im; dreapta - 20.8m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 6.6m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și accesul auto se vor realiza din drumul de acces, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 3295/28.03.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 8 / 16.07.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certi Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

Ldc urbanism nr. 1781-F/06.11.2018 emis de


întocmit:            .

arh. Irina Popescu^ Oa^VW^


ARHITECT ȘEFiSECTQfiUL 5 AL MUrlCIPÎULUl BUCUI


UTILIZARE TEREN

SUPRAFAȚĂ (mp;

PROCENT

Suprafața construita

557.00

18.87%

Circulații auto si pletonale

905.00

30.66%

Suprafața cedata domeniu public

42.85

1.45%

Spațiu verde la soi

659.65

22.35%

Dale inierbate

787.50

26.67%

TOTAL

2952.00

100,00

COORDONATE


COORDONATE STEREO 70


SECȚIUNE A-A PROPUSA - DRUMUL FUNIGEILOR -


SECȚIUNE B-B PROPUSA -DRUM ACCES-s ; s


Parcela (IE232649)

Nr. Pct.

Coordonata pct.da contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

E [n]

N [m]

5

579075.167

323551.483

31.233

6

579881.139

323520.826

36.882

7

579917.410

323527.509

37.714

fi

579924.692

323490.505

59.402

9

579866.407

323479.041

34.714

2

579859.850

323513.132

34.715

1

579053.308

323547.223

22.270

S(IE232649)=2952.36mp  P=256.929m


579875.552

579875.167

579853.308

579853.655


323549.508

323551.483

323547.223

323545.418


IE 202550


IE 232749