Hotărârea nr. 147/2019

Hotărârea nr. 147/24.07.2019 pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. 25331/01.04.2019 conform prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadrul investiției „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării prețului contractului nr. 25331/01.04.2019 conform prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadrul investiției „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolarc cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate nr. al Direcției Tehnice nr. R DT 47/16.07.2019

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

  • -  Llotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 191/27.08.2018 privind „Proiectul Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • -  Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniu, Fond Funciar;

în conformitate cu prevederile:

  • -  OUG 1 8/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

  • -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  • -  Ari.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

In conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3), lit.”e” art. 140 și art.166 alin.(2) lit. ”k” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă ajustarea prețului contractului nr. 25331/01.04.2019 conform prevederilor OUG 1 14/2018, cât și suplimentarea lucrărilor de executat în cadrul investiției „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5”cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției dc termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi dc aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare. Urmare aplicării atât a prevederilor OUG 1 14/2018 cât și a suplimentării lucrărilor de execuție, rezultă că prețul actualizat al contractului devine 1.774.474,09 lei TVA inclus, din care valoarea de C+M 1.689.975,32 Ici TVA inclus.

Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, fonduri ale asociațiilor de proprietari și/sau din alte fonduri special constituite pentru aceste investiții.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

RAL SECTOR 5,