Hotărârea nr. 146/2019

Hotărârea nr. 146/24.07.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL

SECTOR5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2019 si Raporlele de specialitate întocmite de Direcția Economica nr. R 5658/18.07.2019 si R 7085/24.07.2019precum si Referatul de aprobare nr. R 5659/1 8.07.2019 al Primarului Sectorului 5 ,

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr 47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

Având in vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H C.G M B. nr 30/06.02.2003;

In temeiul ari I 39, alin(3), lit. a) , art 166, alin (2) , Iii d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

conform


ART. I Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019, anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare

59.1,66 I, care fac parte integranta din prezenta hotarare


Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2019, conform anexelor nr 59-


ART 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2019, conform anexelor nr 65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preumversitar de stal) pe anul 2019 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare

ARI' 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2019, conform Anexelor nr 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2019, conform Anexelor nr 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf Andrei” pe anul 2019, conform Anexelor nr 81-83. care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector

5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari