Hotărârea nr. 145/2019

Hotărârea nr. 145/08.07.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație” pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin

H.C.L.Sector 5 nr.340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație" pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de

stat din sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.07.2019;

Având în vedere:

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 1203 1/05.07.2019;

Ținând seama de I LC.L.Sector 5 nr.340/10.12.2018, privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial ,,Voucher social pentru acces la educație" pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 ;

în conformitate cu prevederile art. 2, ari.3, art. 7, art. 8 lit. "c”, art.9 alin. (2) si alin (5), art. 11 lit. "e” si art. 15 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art.2, art.3, art. 4, art. 26, art.27 și art.28 din Convenția cu privire la drepturile copilului ratificată prin Legea nr. 18/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art.51, alin. (1) si art. 53, alin. (2) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. I, ale art 140 alin. 1 și ale art. 1 66 alin. 2, lit. p, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă încheiere unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L.Sector 5 nr.340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație" pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Scctgr,-5^Ldirectorii unităților de învățământ preuniversitarAnexa la H.C.L.S. 5 nr.       /OS.07.2019

ACT ADIȚIONAL LA

PROTOCOL DE COLABORARE APROBAT PRIN H.C.L. SECTOR 5 NR. 340/10.12.2018

între:

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu sediul în București, sector 5, strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod de înregistrare fiscală nr. 1 7104480, reprezentată prin dna Florentina Popescu în calitate de Director General și dna Alina Apostoaie, Director General Adjunct Economic

Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Nr.__________, cu sediul în Strada__,

sector 5, București, reprezentat(ă) prin domnul/doamna_________________, în calitate de Director,

denumit(ă) în cele ce urmează Liceul/Colegiul/Școala.

în baza art.4.1 al art. 4 intitulat „Alte clauze,, din protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018, se încheie prezentul act adițional.

ART. 1 Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 1 intitulat "Obiectul protocolului” al Protocolului de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018, după cum urmează :

„ Stimulentele de tip voucher vor fi acordate semestrial elevilor școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, care vor beneficia în anul școlar 2018-2019, de burse de ajutor social, exclusiv în scopul achiziționării de către părinții/tutorii/reprezentanții legali ai acestora de materiale necesare desfășurării procesului de învățământ.

Valoarea stimulentelor de tip voucher este următoarea :

  • •  pentru elevii din ciclul primar valoarea voucherului este de 150 lei/semestru/elev;

  • •  pentru elevii din ciclul gimnazial valoarea voucherului este de 200 lei/semestru/elev;

  • •  pentru elevii din ciclul liceal valoarea voucherului este de 250 lei/semestru/elev.,,

ART. 2 Dispoziții finale

Celelalte prevederi ale protocolulului de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr.

340/10.12.2018 rămân neschimbate.