Hotărârea nr. 144/2019

Hotărârea nr. 144/08.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind realizare/ execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București ales în condițiile stabilite de Legea ni.115/2015, pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/20O4 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.07.2019;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5

Luând în considerare Raportul de specialitate nr.R AS 2/ 04.07.2019, întocmit de Direcția Arhitect Șef;

In conformitate cu prevederile art. 139 alin. 1 și ale ari. 166 alin. 2, lit. 1, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici și finanțarea realizării/execuției de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, fiori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5, după cum urmează:

Indicatori tehnico - economici realizare = I buc chioșc

Valoarea totală a lucrărilor de investiție = 55.597 lei cu tva

Din care construcții + montaj ( C+M) = 52.979 lei cu tva

Din care Dotări = 2618 lei cu tva

Durata de execuție a lucrărilor = 30 zile

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de realizare a chioșcurilor = este de 24 luni.

Regimul de înălțime = Parter

Numărul total de chioșcuri comercializare presă, carte, flori = 40 bucăți

Art.2. Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul local pentru un număr de 40 chioșcuri x 55597 lei / buc - 2.223.880 lei cu tva .

Total cheltuieli pentru realizarea / execuția unui număr de 40 chioșcuri pentru comercializare presă, carte, flori = 2.223.880 lei cu tva

Art.3. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.Nr. 7# /08.07.2019