Hotărârea nr. 141/2019

Hotărârea nr. 141/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Cozieni nr. 41 – Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

STR. C0Z1ENI NR. 41 -SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.07.20 19;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. R.1710/04.07.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R1703/04.07.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 8/R1705/04.07.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 22882/27.12.2018;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând scama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și compIetări 1 e u 1 terioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018 ;

în conformitate cu prevederile ari. 139 alin. 3 lil,”e”, ale art.140 alin. 1 și ale art. 166 alin. 2, lit. "j”. din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - STR. COZIENI NR. 41 - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 8/R1 705/04.07.201 9, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


P

Alexa                  arov


"Cp n t rase ni n cază ecrctar Sector 5,

.     . n

Elen a /Lu ni i n î ta Fe t resc tiMUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de                   cu domiciliul/sediul în București,

. înregistrată sub nr. 20690/15.03.2019 și completată cu nr. 30073/15.04.2019, nr. 28563/10.04.2019, ,rtr; 3650*9/09.05.2019, nr. 47698/14.06.2019 și nr. R1747/04.07.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritofitijui și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - STRADA COZIENI NR. 41

Construire locuință cu part iu special pentru profesiuni liberale P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 23 l,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Cartea Funciară nr. 212319, INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURĂ ȘI URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Dan Zamfirescu-Boceanu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Str. Cozieni, V - Str. Cozieni nr. 43 și str. Aron Pumnul nr. 34; S -str. Aron Pumnul; E- str. Cozieni nr. 39, str. Aron Pumnul nr. 30.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.IJ.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu I I.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”CB3” - subzona polilor urbani principali

 • - Funcțiuni predominante: instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii financiar-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu infostructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, învățământ superior și de formare continuă; unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T. max. 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru diferite utilizări: C.U.T. max. = 4,5 mp. ADC/mp. teren; înălțimea maximă admisibilă: nu se limitează.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în zonele constituite, retragerea de la aliniament va fi de min. 6m.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu cu mai puțin de 5m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară. la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta.....2 m; stânga - la limită de proprietate, respectiv 3m.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: 3tn.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și cel auto se vor face din str. Cozieni și din str. Aron Pumnul, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 22882/27.12.2018.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictele condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 6 / 28.05.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz, este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 505-C/2I.03.2018, prelungit până la 21.03.2020, emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

întocmit:

arh. Irina l’opescuARHITECT

MARIAN Ion
7,00


limita de proprietate


PLAN CADASTRAL SCARA 1 500 aferent imobilului situat in Str Cozieni nr 41. sector 5, București a / o_ °N


./  ^ME2C2481Z>/

r i

IPROFIL TRANSVERSAL Strada Aron Pumnul


BUCUREȘTI/ SECTOR 5,


Str. Ccaeni, nr. 41

PLAM RBG&nOireAm


PROFIL TRANSVERSAL Strada Cozieni


BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

(>np)

P^OCCȚIl

ț%J

SUPRAFAȚA TEREN

231 00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

72.00

31 16%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

72.00

ALEI SI PLATFORME BETONATE

59 25

25 66%

SPATII VERZI

99.75

43.13%

P.C.T.

31.

C.U.T. (P+1>

0.31

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Suprafața

Procent

SUPRAFAȚA TEREN

231.00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

60 00

3500%

SUPRAFAȚA DESrASURATA £P»1E

160 00

ALE! Si PLATFORME BETONATE

104.33

44 31%

SPATII VERZI

46.52

20.19%

P.O.T

35.00%

C.U.T țP*1E)

0.7C

•Pararea ie *a rezolva r. monta a HCGM6 66.Z00C-


/ B-4      -3 /2

/ 7

7r / *

Aron Pumnul

3 A

------


5 Coordoncte pctde contur

X [m]

T[m]

322722.329

322707.724

322707.673

322706.360

322703.413

322697.366

322698.741

322704.217

322708.409

322715.453

. 322723,537

 • 587252.771

587249.702

587249.967

587259.412

587258.734

587257.339

587241.620

587243.178

587244.146

 • 587245.772

587247.661


S(NC212319)-231ma P-80.64ffl


, LungimiZu loturi ?j

QQ.î+1)

£.54

-3^2-

6.21

15.78

5.69

4.30

■   7.23

L2Z


ilegrat de cadastru si carte funciara


v------Lr;T-aa:

-3 de. O-            •

"OCP:București. B-dut^pdaț

Data: 07.02.2C17   '' ' ’


nr. 1A. secîor 1. București

,-Masă iisskșeBsâiKiî? t '.T? ■ *''  "--


f         teren = m2 (conform actelor de proprietate)

'         = 23Ș m2 (conform măsurătorilor cadastrale)

TARI conform R.L.U.

j _.L".aferenl.P.^.G.

K-                hș|na polilor urbani principali: - Barbu

—BIG Berceni, Colentina. Crângași.

Drumul Taberei. Filaret, Fundeni, Gara Basarab. Giurgiului, Lacul Morii vest. Ober. Orhideelor, Panduri, Panteiimon, Pipera, P-ța Presei Libere -Poligrafiei, Sălaj. Titan, Văcărești.

P.O.T. maximum = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări

C.U.T. maximum = 4,5 mp.ADC/mp.teren

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Rh propus : P+1E


LEGENDA


LIMITE I RETRAGERI:


ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


LIMITA ZONEI STUDIATE


■ȘT®

: ■ i

J


LIMITELE DE PROPRIETATE ALE PARCELELOR NUMĂR POȘTAL


LOCUINȚE MICI P-P+M

EXISTENTE

LOCUINȚE P+1E-P+2E EXISTENTE SI NEPRELUATE IN CADASTRU

EDIFICABIL PROPUS

P+1E


PLATFORMA DEȘEURI MENAJERE


ACCES AUTO


Prezentul proiect reprezintă proprietatea S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L Toate drepturile sunt rezervate si protejate de legislația in vigoare privind drepturile de autor.

Sunt interzise, fora acordul scris, dat in prealabil de S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L, a următoarelor:

 • - reproducerea, totala sau parțiala a informației din proiect, prin orice mijloc

 • - folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru cere a fost întocmit                         :


TROTUAR


CAROSABIL


2,00


ACCES PIETONAL

RETRAGERI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE RETRAGERI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE


ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L

J40/ 15167/ 2007

RO 22241271, www.artM.bi


COTELE TERENULUI

CARE A GENERAT

P.U.D-ul


TEREN CU DESTINAȚIA CURTI-CONSTRUCT11


2,00


PLATFORMA DE ACCES


COTE PROFIL STRADAL

PERGOLA - STRUCTURA UȘOARA.

LEMN SPRIJINITA PE ZIDĂRIE


pwi*i


OSLUT


arh. Dan Zamfirescu


arh. Sobrino Necula


arh. Sabrina Necula_

PU5SJML

117