Hotărârea nr. 140/2019

Hotărârea nr. 140/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Sirenelor nr. 78-80 – Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

STR. SIRENELOR NR. 78-80 - SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.07.2019;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. R1660/04.07.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R1636/04.07.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 7/R 1649/04.07.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 10195/05.06.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018 ;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 3 lit.”e” , ale art 140 alin. 1 și ale art. 166 alin. 2, lit. ”j”, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - STR. SIRENELOR NR. 78-80 -SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 7/R1649/04.07.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. I și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.azarov
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de S.C. NTY TRAVEL TOUR S.R.L., cu domiciliul/sediul în jud. Ilfov, sat Săftica, com. Balotești, str. Morarilor nr. 18, înregistrată sub nr. 18119/07.03.2019 și completată cu nr. 20149/14.03.2019, nr. 28563/10.04.2019, nr. 45768/10.06.2019, nr. 49628/24.06.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea tcritoriuluLși urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:                                              -           ;           — ■AVIZ nr


P.U.D. - STRADA SIRENELOR NR. 78-80

Construire imobil locuințe colective S+P+6E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 664,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Cartea Funciară nr. 232829 din care 3 l,00mp sunt propuși pentru transfer în domeniul public pentru sistematizarea trotuarului, iar 633,00mp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de pichetare topografică.

INIȚIATOR: S.C. NTY TRAVEL TOUR S.R.L.

PROIECTANT: S.C. SDH Architecture S.R.L.

SPECIALIST CUDREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: urb. Daniela Glinischi (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Str. Puișor, V - Str. Sirenelor; S - str. Sirenelor nr. 78; E - str. Sirenelor nr. 76A și nr. 80.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

- U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”M2” — subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T. max. 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); C.U.T. max. = 3,0 mp. ADC/mp. teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta-3 m; stânga-max. 16 m.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal se va realiza din str. Puișor, iar cel auto din str. Puișor și din str. Sirenelor, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 10195/05.06.2019.

- Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități. Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 6 / 28.05.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului urbanism nr. 291-S/21.02.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.ARHITECT ȘEF,///

MARIAN ION xRHHtCl

întocmit:

arh. Irina Ponesctu
BILANȚ

Steren = 664,00

mp

%

Sconstruita parter Ssp.verde

; Scirculatii

Salocata trotuarului

100,00

132,80

332,20 92,00

16,12

20,00

50,03

13,85

TOTAL            664,00  100%

Hmax.=23,0m la atic

1 SC etaj curent (1-5)    323,35

SC etaj 6              273,25

Sdesfasurata         1990,00

locuința colectiva cu 28 apart.             .j

‘Parcarea se va rezolva obliqatoriu       ’

in incinta conf. HCGMB nr. 66/2006

29 loc. parcare (10 la subsol si 19 la sol) ,


i 1 »\

f l

tAy-

\ V


UK HAP IHK .

tu^BUCUREȘTi-

PLAN AVIZ AHl

ANEXĂ IITECT ȘEF


Nr. Pct

Coordonate pct do contu'

Lungimi laturi

D6.H1)

N[rnl

E[m)

i • • 13

325475.046

$65834.243

2.ro

14

325472.965

585834.540'

-   853

'     15

325460:567

585835 825

7.98

b' 16

325458.914

585838 088

4 69

325454.537

585839.467

13,39

583842.673

3.84

20

585841.516

^85840 150

O 4.55

. 4 08

21

5836^925

6.31

22

23

325464.131

/ 4.92

\^4 33

25

325472.642

585834.051

2.41


Nr.

X

Y

PCI

[mj ..

- M

1

325437.778

535857.135

2

325436.370

585852.420

3

325434.000

585845.080

4

325437 800

585643 85C

5

325459.442

585837.029 I

6

325464.131

585835.534 j

7

325468.324

585834.435 •

8

325472.642

585834.052

9

325476.964

585834.397

1Q

325481.282

585835.418

11

325483.790

585837.001

12

325485 647

585839.227

13

325487 194

585842 118

14

325486.557

585842.347 |

15

325487.411

585844.719 I

PFA

Ing Dumitrescu Zizi