Hotărârea nr. 138/2019

Hotărârea nr. 138/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectului ”Educație prin Cultură”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoinici pentru proiectul "EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. întrunit în ședința extraordinară din data de 08.07.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. , ale art.140 alin.l și ale art. 166 alin. 2, lit. m, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul "EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2— Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETI^ESCU

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ”

  • a. Realizarea proiectului "EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ” prin înființarea unor spații modulare pentru desfășurarea unor activități de after school;

  • b.  Organizator: Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și Direcția Generală de Educație și Carieră — Direcția de învățământ, Tineret și Sport;

  • c.  Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Direcția Generală de Educație și Carieră — Direcția de învățământ, Tineret și Sport, își propun să desfășoare proiectul ”EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ”, proiect menit să sprijinire copiii proveniți din familii monoparentale, copiii care provin din medii vulnerabile, familii cu dificultăți materiale, contribuind la educarea în spirit cultural al copiilor din Sectorul 5, prin înființarea unor spații de tip after school, în școlile unde este necesar. Desfășurarea proiectului este una cu multiple valențe educative ce își propune cunoașterea reciprocă, deprinderea unor abilități și competențe legate de munca în echipă și abilitățile practice de viață, precum comunicarea în cadrul grupului, spiritul competițional și fair-play-ul, sub permananta observație a unor cadre didactice, ceea ce le va oferi părinților și bunicilor garanția că micuții lor se află într-un spațiu și mediu sigur și protejat. Proiectul „EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ” are ca scop înființarea unor spații de tip afetr school și crearea unui program care să asigure suficiente locuri în programe de tip after school pentru copiii din Sectorul 5. Prin acest proiect ne dorim să susținem și să venim în sprijinul școlilor prin înființarea acestor spații cât și a familiilor monoparentale, al părinților din Sectorul 5 care nu au în grija cui să-și lase copilul până la întoarcerea de la serviciu, care nu beneficiază de programul Ministerului Educației școală după școală și care nu au posibilități materiale, financiare pentru a înscrie copiii la diferite activități de tip after school, din mediul privat. Prin acest proiect ne dorim să păstrăm elevii motivați să învețe și să progreseze, oferindu-le astfel posibilitatea de a participa la diferite activități artistice și educaționale.

  • d.  Perioada: 2019;

  • e.  Beneficiari direcți: elevii din Sectorul 5;

  • f.  Locație: Sectorul 5, București;

/ ° Ț"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV Vy'”*'          \

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "CONSTRUIRE SI DOTARE 10 GRĂDINIȚE AFTER SCHOOL IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI " - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - STRADA BANU MĂRĂCINE 16, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Indicatori fizici

Suprafața teren (masurata)=

5920,1

mp

5 construita existenta:

1918,5

mp

POT existent:

32,41

%

5 construita propusa:

217.7,7

mp

din care Unitate After-School:

259,2

mp

POT propus:

36,78

%

Suprafața utila Unitate After-School:

250,11

mp

Umax Unitate After-School:

2,8

m

Categoria de Importanta:

C

Clasa de importanta:

III, X=1.0

Durata de execuție:

3

luni

Indicatori economici

o valoare investiție: 472,1005,71 lelfara TVA o din care C+M: 407.371,48 lei fara.TVA

PROIECTANT,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"CONSTRUIRE SI DOTARE 10 GRĂDINIȚE AFTER SCHOOL IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 144 - PRELUNGIREA GHENCEA 85, SECTO R 5, BUCUREȘTI

Indicatori fizici

Suprafața teren (masurata)=

7024,13

mp

S construita existenta:

970,71

mp

POT existent:

13,82

%

S Construita propusa:

1229,91

mp

din care Unitate After-School:

259,2

mp

POT propus:

17,51

%

Suprafața utila Unitate After-School:

250,1'1

mp

Hmax Unitate After-School:

2,8

m

Categoria de importanta:

C

Clasa de importanta:

III, X=1.0

Durata de execuție:

3

luni

Indicatori economici

o valoare investiție: 454,762,00 leifaraTVA o din care C+M: 391.024,92 Iei tară TVA

PROIECTANT,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"CONSTRUIRE SI DOTARE 10 GRĂDINIȚE AFTER SCHOOL IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI " - ȘCOALA GIMNAZIALA „PETRACHE POENARU" - STRADA BACAU 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Indicatori fizici

Suprafața teren (masuratd)=

7917,61

mp

S construita existenta:

1688,5

mp

POT existent:

21,33

%

S construita propusa:

1947,7

mp

din care Unitate After-School:

259,2

mp

POT propus:

24,60

%

Suprafața utila Unitate After-School:

250,11

mp

Hmax Unitate After-School:

2,8

m

Categoria de importanta:

c

Clasa de importanta:

III, X=1.0

Durata de execuție:

3

luni 1

Indicatori economici

o valoare Investiție: 447.330,98 lei fara TVA o din care C+M: 384.021,11 lei fara TVA