Hotărârea nr. 137/2019

Hotărârea nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București./p>

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.07.2019;

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. RDT 21/04.07.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București nr. RDT 22/04.07.2019;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 2 lit.”f”, ale art 140 alin. 1 și ale ari. 166 alin. 2, lit. ”r”, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public local, pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2. Se aprobă modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Sectorul 5 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul sectorului 5 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ntraseni nează S^cPptar Sector 5, inița Jțetrescu

Nr._ 708.07.2019