Hotărârea nr. 135/2019

Hotărârea nr. 135/08.07.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/26.06. 2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 8.07.2019;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. RDT 24/04.07.2019;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile:

 • - O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr.650/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G nr.99/'2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - Art.475, alin. (3), (4) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, r2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Fl.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, completată prin HG nr. 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, r2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 58 și art.59 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.G.M.B. nr. 134/1996 privind reglementarea comerțului stradal pe teritoriul Municipiului București;

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 89/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 86/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin I I.C.L. Sector 5 nr. 297/25.10.2018;

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06. 2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), ale art.140 alin. (I) și ale art. 166, alin (2), litera (ș), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 123/26.06. 2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare Hori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.74/22.04.2019, în sensul înlocuirii expresiei comercializare flori cu sintagma "comercializare presă, carte, flori".

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3 Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 297/25.10.2018, în sensul înlocuirii expresiei comercializării florilor cu sintagma "comercializării presă, carte, flori".

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 86/26.06.2018 cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONT SECRE ELENA LUMINI


SEMNEAZĂ

R SECTOR 5,

R.ESCUPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

llo i î'v ‘-ari/- il

ALEXANDRU SEȘ^ȘTlĂN LAZAROV V


W'zQÎ

Nr. ^f) Z08.07.2019