Hotărârea nr. 134/2019

Hotărârea nr. 134/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție ”Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție

“Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei“

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.07.2019;

  • > Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • > Ținând cont de Raportul de Specialitate al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” -Sector 5, înregistrat sub nr. 903/04.07.2019;

  • >  Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri lîscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

  • > Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

  • >  In conformitate cu prevederile art. 139 alin. I, ale art. 140 alin. 1 și ale art. 166 alin. 2, lit.

1, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.I- Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului dc investiție ■'Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei", astfel cum sunt prezentați în devizul general actualizat privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei", anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 - Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5;

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile din aparatul propriu de specialitate și Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /^f 708.07.2019

Devizul General privind cheltuielile necesare obiectivului de investiție “Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei“ -3 pagini.

/o ....../

......

li. /r........VrvN.

PI


r ' ■ -                  \

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

\Wz/f-r-rr-

Beneficiar COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL SF.ANDREI

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare obiectivului de Investiții

AMENAJARE SPAȚIU PENTRU COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL SF. ANDREI 2 V2

19%


cota T.V.A.

Nr. crt.

ienumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuit

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,00

0,00

0,00

2.2.

Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,00

0,00

0,00

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,00

0,00

0,00

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,00

0,00

0,00

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,00

0,00

0,00

2.8.

Drumuri de acces

0,00

0,00

0,00

2.9.

Căi ferate industriale

0,00

0,00

0,00

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, foiogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,00

0,00

0,00

1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

2. Raport privind Impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,00

0,00

0,00

1. obținerea/pre(ungirea valabilității certificatului de urbanism

0.00

0,00

0,00

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de coristruire/desflințare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,00

0.00

0.00

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,00

0,00

0,00

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,00

0,00

0,00

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală șl adresa

0,00

0,00

0,00

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului in Cartea Funciară

0,00

0,00

0,00

7. obținerea avizului PSI

0,00

0,00

0,00

8. obținerea Acordului de Mediu

0,00

0,00

0,00

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertiză tehnică

8.195,96

1.557,23

9.753,19

3.4.

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

Proiectare - TOTAL, din care:

73.763,65

14.015,09

87.778,74

1. tema de proiectare

0,00

0,00

.0,00

2. studiu de prefezabiiitate

0,00

0,00

k   7 70'00

..

3.5.

3. studiu de fezabllltate/documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții șl deviz general

24.587,88

4.671,70

29.259,58

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațlllor

16.391,92

3.114,47

19.506,39

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

6. proiect tehnic și detalii de execuție

32.783,84

6.228,93

39.012,77

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0.00

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,00

0,00

0,00

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

26.038,11

4.947,24

30.985,35

1. asistența tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluss în programul de control al lucrărilor de execuție

0,00

0,00

0,00

2. dlrigenție de șantier

26.038,11

4.947,24

30.985,35

TOTAL CAPITOL 3

107.997,72

20.519,57

128(517,29

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

1.638.274,36

311.272,13

1.549.546,49

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

51.975,27

9.875,30

61.850,57

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

192.865,00

36.644,35

229.509,35

4.4.

Utilaje tară montaj și echip. de transp.

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.883.114,64

357.791,78

2.2+40.906,41

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

25.821,79

4.906,14

30.727,93

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

22.783,93

4.328,95

27.112,88

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3.037,86

577,19

3.615,05

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16.708,22

3.174,56

19.882,78

TTOomisloanale și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

7.594,64

1.442,98

9.037,63

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.518,93

288,60

1.807,53

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7.594,64

1.442,98

9.037,63

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

159.288,99

30.264,91

189.553,90

5.4.

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

1.500,00

285,00

1.785,00

TOTAL CAPITOL 5

203.319,00

38.630,61

241.949,61

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.194.431,36

416.941,96

2.611.373,30

din care C+M

1.713.033,56

325.476,38

2.038.509,94

PROIECTANT ELABORATOR BAU STARK S.R.L.

Slr. Rudeni, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov Tel: 0749 998 670, 021 320 49 45 e-mail: office@baustark.ro Reg.Com.: J23/144/19/01/2016 CUI: RO 30917324

BAU///