Hotărârea nr. 133/2019

Hotărârea nr. 133/08.07.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #REFRESH 5(#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA).

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului ttREFRESH5 (#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA)

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.07.2019;

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat cu numărul R DD 10/02.07.2019;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul R DD

11/02.07.2019;

  • •  Ghidul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA);

  • •   în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 1 și ale art. 166 alin. 2, lit. 1, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului ttREFRESH 5 (#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA).

Art. 2 Se aprobă co-fmanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, conform Ghidul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA), precum și finanțarea cheltuielilor neeligibile dar necesare implementării proiectului menționat la art. 1 pentru Primăria Sectorului 5.

Art.3. Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul sectorului 5, să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului # REFRESH5 (#R5).

Art.4.Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri


......                , T:

Alexandru Sebasțisjn Lazarov

frC ■                        I uni!Nr.        Z08.07.2019