Hotărârea nr. 132/2019

Hotărârea nr. 132/08.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București – sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport”, din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București - sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport”, din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.07.2019;

Având în vedere:

  • -  Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 49618/21.06.2019;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 49619/21.06.201 9;

  • -  Adresa nr. 720/21.06.2019 emisă de Școala gimnazială nr. 134 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49601/21.06.2019.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, , ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și de cele ale EIG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 1, ale art.140 alin. 1 și ale art. 166 alin. 2, lit. 1, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București -sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport”, din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5, așa cum sunt prezentați în anexă.

Art. 2 Lucrările de consolidare, reabilitare și reamenajare vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, capitolul învățământ, din bugetul aprobat pentru Școala Gimnazială nr. 134, precum și din alte surse legal constituite, dacă este cazul.

Art. 4 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și Directorul Școlii Gimnaziale nr. 134 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Nr. Z08.07.2019

Anexa I la II.C.L.Sector 5 nr. /t5>2 /08.07.2019

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare și reamenajarc clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București - sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport”, din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5

Conform devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, întocmit de către SC ART CONSTRUCT 94 SRL, în baza HG 907/2016, valoarea investiției, TVA inclus, este de: 11.479.41 7,68 din care C+M 9.661.684,33 lei.

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Suprafața construită propusă total (C1+C2+C3): 1.670,74 mp

Suprafața desfășurată propusă total (C1+C2+C3): 4.769,37 mp.

CONTR

SECRET/

ELENA LUMINW


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANDRU S^BASTIAN LAZAROV