Hotărârea nr. 130/2019

Hotărârea nr. 130/27.06.2019 privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, cu suprafața de 1419,15 mp ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București cu suprafață de 1419,15 m.p. ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51133/27.06.2019 al Direcției de Dezvoltare, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

In baza Raportului Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și a Raportului Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Ținând cont de FJotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 93/14.05.2019 privind aprobarea Raportului Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare, necesar Primăriei Sectorului 5;

In temeiul ari.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.”j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București cu suprafață de 1419,15 m.p. ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sectorului 5, în vederea asigurării funcționării serviciilor de specialitate ale acesteia, prevăzute în anexa prezentei hotărâri.

Art.2. Pi imarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /27.06.2019SERVICIILE DE SPECIALITATE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 CE VOR FUNCȚIONA

In cadrul imobilului ce va fi închiriat de către PRIMĂRIA SECTOR 5

Serviciul Asistență Maternală;

Serviciul Adopții - Compartimentul Protecție de Tip Familial;

Serviciul Anchete Psiho-sociale, Consiliere și Exprimare Liberă a Opiniei Copilului;

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;

Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte;

Serviciul Social „Clubul Bunicilor sector 5 - Centrul Comunitar”

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități; Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.