Hotărârea nr. 129/2019

Hotărârea nr. 129/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii” implementat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

A

privind aprobarea proiectului "încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii" implementat de Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" și Sectorul 5 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019;

Având în vedere :

-Raportul de Specialitate al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, înregistrat subnr. 830/26.06.2019;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă proiectul "încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii" implementat de Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei" și Sectorul 5 al Municipiului București.

Art.2 - Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secrr Sector 5,

Elena Lumjnjța Petiț^sculi o /       \ X,

fi / " <>' -a \ 'A\

I’reședințe/de ședință, AlexandriiSemistian LazaFov

Nr. Z2.9-    / 27.06.2019