Hotărârea nr. 127/2019

Hotărârea nr. 127/27.06.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea București-Ilfov”în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

romania2019.eu


HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ” Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcoară în regiunea București-Ilfov” în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții - 10.i;

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum și raportul de specialitate nr. 11299/25.06.2019, întocmit de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, prin care se propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ” Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcoară în regiunea București-Ilfov” în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții - lO.i;

Luând în considerare raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă, precum și raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice,

în conformitate cu prevederile ari.7 alin. (1), art. 8 alin. (1) și art. 28 din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulerioare, coroborate cu cele ale art. 113 din Legea nr. 272/2004, privind proiecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum cele ale art. 1, art.2, art.3, art. 4, art. 26, art. 27 si art. 28 din Convenția cu privire la drepturile copilului ratificata prin Legea nr. 18/1990, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2 lit. „n„ teza 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ” Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcoară în regiunea București-Ilfov” în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții - lO.i;

Art. 2. Valoarea nominală a contribuției proprii. în calitate de partener în proiect, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este de 57.109,20 lei. respectiv 2 %, din valoarea cofinanțării eligibile. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,.csle de 2.855.460 lei.

Art. 3. P t imarul Sectorului 5, Scr\ iciulTĂidență Acte Administrativ - Direcția de Asistență Ța ftj£jep|jnire prevederile prezentei hotărâri.


Tehnică si Juridică si D.G.A.S.P.C. Sectbr‘5 vor aduced'a în "   / i......feCT l \ fr \\ ‘

/               \ nil

PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ, Alexandru Sebas (janipĂZĂROV W/USSw NA 2 ȚAl L


ic


Elena Luminița


Contrasemnează,

Secretar sector 5

CU