Hotărârea nr. 126/2019

Hotărârea nr. 126/27.06.2019 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemck, Israel

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50196/ 25.06.2019.al Direcției de Dezvoltare, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

în baza Raportului Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice a Consiliului Local Sector 5;

Potrivit art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României;

Ținând cont de Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, art. 10 alin. (1), (2) și (3);

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 41 din Legea nh 590/2003 privind tratatele, al art. 4 din H.G. nr. 16/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;

Luând în considerare art. 15 alin.(2), art. 16, art. 45 alin. (2) lit. ”f”, art. 62 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. ”q” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemck, Israel.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Dezvoltare și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. .126/27.06.2019