Hotărârea nr. 121/2019

Hotărârea nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitara și Salubrizare SA.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere:

Expunerea de Motive a Primarului Sector 5;

Raportul de specialitate nr. DGO-TVIE 323/21.06.2019, al Direcției Tehnice;

Raportul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; în conformitate cu:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

O.U.G. nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

ILG. 942/2017, privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

ILC.G.M.B. 121/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

I I.C.L nr. 62/2019, prin care a fost aprobată gestiunea directă a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București-Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de organizare și funcționare a activităț ilor de salubrizare menajeră, stradală și deszăpezire din cadrul serviciului public de salubrizare al Sectorului 5 din Municipiul București.

Art.2 Se aprobă încredințarea prin atribuire directă începând cu data de 01.10.2019 a contractului de delegare a gestiunii pentru activitățile de salubrizare la nivelul sectorului 5, prevăzute la ari. 1, către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., cu sediul în Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, înregistrată la Registrul Comerțului cu J409787/2010, CUE27515874, societate cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Art.3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art.4 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Nr. /27.06.2019