Hotărârea nr. 120/2019

Hotărârea nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiul București”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea “Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului

București”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 1 5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere:

 • •  Referatul de specialitate al Direcției Tehnice precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

 • •  Raportul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor și al Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

 • •  OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

 • •  H.C.G.M.B. 121/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

 • • Legea nr.5 1/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilități publice;

 • • Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităților;

 • • Legea 21 1/201 I privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansambluri le și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

 • • H.G. 942/201 7 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Indicatorii de performanță pentru serviciile publice de salubrizare, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Contravențiile și sancțiunile pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare, conform anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16, alin. 5, lit. (b) din Legea nr. 249/2015, conform anexei 4 la prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Cantitățile minime generate de agenții economici, conform anexei 5 la prezenta hotărâre.

Art.6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii serviciului public de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care se organizează gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5, se vor conforma prevederilor Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.

A

Art.7 începând cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 12/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.8 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Elena

Nr. Ud /27.06.20I9

Anexa


H.C.L


REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

A SECTORULUI 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA 1

Domeniul dc aplicare

ART. 1

Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul Sectorului 5 din Municipiul București, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a municipiului.

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță (Anexa 1), condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

Prevederile _ prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

Având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, potrivit carora „Art.

IV. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritatile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competente exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publica a acestora.

activitatilor serviciului de salubrizare, cu excepția activitatilor care sunt în competenta unitarii administrativ-teritoriale deratizare, de organizare; deșeurilor, de organizare similare, de administrare


a a a a


municipiului București, respectiv de dezinsectie, prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și depozitelor de deșeuri si/sau instalațiilor de eliminare


dezinfectie, energetice a a deșeurilor a deșeurilor


Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de formă de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local, poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

ART. 2

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind precolectarea separata, colectarea, transportul, tratarea și depozitarea controlată a deșeurilor municipale, desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice

locale, în scopul asigurării nivelului de salubrizare pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și agenți economici.

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, tară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • d) maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

ART. 3

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicată, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora; compostare individuală - procesul de obținere a compostului în cadrul gospodăriilor populației

curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

deșeu alimentar orice produs alimentar, și părțile necomestibile ale acestora, scoase din lanțul de aprovizionare cu alimente în vederea valorificării sau eliminării (inclusiv prin compostare, digestie anaerobă, producție de bio-energie, co-generare, incinerare, eliminare în sistemul de canalizare);

deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor

deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități dc construcție și desființare;

deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu exclusiv deșeuri de producție;

deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE -echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

deșeuri medicale - deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare;

deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

deșeuri municipale:

 • a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

 • b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în H.G. 856/2002;

deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și ai compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere; deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor său persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie, gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau tară recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor; instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau tară recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorii de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor; licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

operator salubrizare - operatorul economic ce prestează următoarele activități de salubrizare: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, tară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;.

operator de salubrizare stradală - operatorul economic căruia îi este atribuita activitatea de măturat, spălat, stropire , întreținere a căilor publice și deszăpezire

„plătești pentru cât arunci” - instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor;

prevenire - măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

 • •       cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

 • •       impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau

 • •       conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor.

pregătirea pentru reutilizare - operațiuni de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate tară altă preprocesare;

producător de deșeuri - producătorul inițiaLde-deșeuri sau_orice_persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

producător inițial de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri; reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau tară soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului; tarif de salubrizare - tariful plătit de utilizatorii serviciului de salubrizare către operatorul de servicii de salubrizare desemnat de către administrația publică locală, în baza unui contract de prestării servicii încheiat între utilizatorul serviciului și operator, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

taxă de salubrizare - taxa locală cu destinație specială, ce are drept scop acoperirea cheltuieilor serviciului de salubrizare și care se plătește de către utilizatorii sistemului de salubrizare către administrația publică locală;

tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor; utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

valorificare energetică - recuperarea de energie prin tratarea termică a deșeurilor vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

ART.4

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților si se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, înființat si organizat la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale si se înființează, organizează si gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico - sociala a localităților, de mărimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

protecția sănătății populației;

responsabilitatea față de cetățeni;

conservarea și protecția mediului înconjurător; asigurarea calității și continuității serviciului;

tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; securitatea serviciului;

dezvoltarea durabilă

ARI. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a)     puncte (supraterane, și subterane) de colectare separată a deșeurilor și recipientele din dotarea acestora;

 • b)     autogunoiere de diferite capacități și grade de compactare pentru colectarea separată a deșeurilor;

 • c)     containere pentru colectarea deșeurilor de construcții-demolări;

 • d)      saci de plastic pentru colectarea deșeurilor reciclabile;

 • e)     echipamente de colectare și vehicule de transport a deșeurilor stradale;

 • f)      alte instalații și echipamente destinate colectării separate, transportului, sortării și tratării deșeurilor;

 • g)      stații de transfer;

 • h)     stații de tratare mecano-biologică;

 • i)      stații de producere compost;

 • j)       stații de sortare;

 • k)      baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • l)      depozite de deșeuri;

 • m)     incineratoare.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță (Anexa 1).

SECȚIUNEA a-2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, tară discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați să asigure continuitatea serviciului conform programului, cu excepția cazurilor de forță majoră.

SECȚIUNEA a-3-a

Documentația tehnică

ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură Serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamcntul-cadru stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ARI . 9

(t) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate, contractul sau orice document legal prin intermediul căruia prestează Serviciul de salubritate;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6.  procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea

neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizori lor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărți le/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ARI. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. In cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) In timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii ce prestează serviciul de salubrizare sau prestează orice activitate de salubritate pe raza sectorului 5, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorii vor preda autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare intercomunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a

îndatoririle personalului operativ

ARI. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativa, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea'supravegherii instalațiilorși procesului tehnologic.

ART. 13

 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrați vă.

 • (2)  Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAPITOLUL II

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

ART. 14

 • (1) Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (2) Deșeurile de echipamente electrice și electronice și deșeurile de baterii și acumulatori, fac parte din categoria deșeurilor municipale (conform OUG 74/2018). Colectarea lor va fi gestionata conform prevederilor Legii 215/2001 a administrației publice locale, ale OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și ale Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările ulterioare.

 • (3) Administrațiile publice locale vor stabili, conform art. 9 și 10 ale OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, modalitățile de asigurare a colectării DEEE-urilor de la gospodăriile particulare și, conform art. 59, alin (3) al Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor vor încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu operatorii de salubritate sau/și organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

 • (4)  Unitățile administrați v-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

 • (5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și tară impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

 • (6) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.

ART 15

Operatorii care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

Operatorii de salubritate care desfășoară activitatea de colectare și transport deșeuri municipale așa cum au fost menționate în cadrul art. 14 alin. I din cadrul prezentului regulament au obligația dc a raporta Primăriei Sector 5 lunar cantitățile colectate având în vedere cele două fluxuri de colectare menționate în cadrul art. 17 alin. 1 din Legea 211/2011 privind deșeurile.

ARI. 16

 • (I) Operatorii, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și sa acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similar

ART. 17

 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unității administrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate dc către autoritatea administrației publice locale/operatorii de salubrizare.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

 • (3) în vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorilor sau a autorității administrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

 • (5) Colectarea deșeurilor menajere și similare se va realiza separat, pe următoarele categorii de deșeuri, în recipienți diferiți, aferent fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, astfel:

 • •       deșeuri reciclabile din hârtie/carton în recipiente de culoare albastră (puse la dispoziție de către operatori de salubrizare sau de către asociațiile colective) și în saci de plastic albastru-transparent (puși la dispoziție de operatorul de salubrizare);

 • •       deșeuri reciclabile din plastic și metal, în recipiente de culoare galbenă (puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare sau de către asociațiile colective) și în saci de plastic galben-transparent (puși la dispoziție de operatorul de salubrizare);

 • •       deșeuri reciclabile din sticlă în recipiente de culoare verde (puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare sau de către asociațiile colective);

 • •       deșeuri reziduale amestecate, în recipiente de culoare neagră (puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare).

(8) Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din deșeurile menajere și similare, în vederea tratării lor, se va realiza etapizat dacă prevederile legislative o impun și este fezabilă din punct de vedere economic și tehnic.

ART. 18

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere si reciclabile de la populație se face în recipiente adecvate (închise cu capac, etanșe și nedeteriorate) astfel:

 • •      deșeuri de hârtie și carton : curopubeîe/eurocontăinefe_dc p1ăsticAlba_stru de 720l,-24t)lr

l,l mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate, și saci de plastic albastru transparent (furnizate de operatorul de salubrizare) de la gospodăriile individuale;

 • •       deșeuri de sticlă : europubele/eurocontainere de plastic verde de 1201, 2401, 1,1 mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate în punctele de colectare,

 • •       deșeuri de plastic și metal: europubele /eurocontainere de plastic galbene de 1201, 2401,

1,1 mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate în punctele de colectare din zonele de blocuri și saci de plastic galben transparent (furnizate de operatorul de salubrizare) de la gospodăriile individuale;

 • •       deșeuri biodegradabile: europubele/ eurocontainere de plastic maro de 1201, 2401, 1,1 mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate în punctele de colectare din zonele de blocuri

_•___ pentru zona de case: colectarea deșeurilor reziduale se va realiza dm „usa în tisa” in

pubele de 240 1 sau 120 1, lasand posibilitatea alegerii tipului de pubela in funcție de numărul de locatari. Pubelele vor fi dotate cu C'IP-iiri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

■ pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza din europubele de 2401 sau eurocontainere de 1100 1 amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate eu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • •       pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza în europubele de 240 1 sau 1100 1 dotate cu C1P de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor.

 • (2) în cadrul UAT-urilor, în plus față de recipienții asigurați conform pet (1), colectarea deșeurilor se poate realiza și în recipienții asigurați din bugetele locale sau furnizați de operatorii de salubrizare în condițiile prevăzute în contractele acestora - pentru a asigura colectarea separată cel puțin a categoriilor de deșeuri prevăzute la art. 17, alin (4);

 • (3) Colectarea deșeurilor reciclabile din deșeurile menajere și similare trebuie să permită atingerea etapizată, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim 50%, conform H.G. 942/2017, astfel:

 • - până la sfârșitul anului 2020 - 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice;

 • - până la sfârșitul anului 2025 - 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate

 • (4) Colectarea deșeurilor similare se va asigura de operatorii de salubrizare în recipiente adecvate (închise cu capac, etanșe și nedeteriorate) puse la dispoziție generatorilor, conform contractului de prestări-servicii, astfel încât să se asigure colectarea separată cel puțin a categoriilor de deșeuri prevăzute la art. 17, alin (4).

 • (5) Colectarea deșeurilor predominant vegetale, precolectate din zonele publice (parcuri, grădini și cimitire) se va realiza direct în mașinile de colectare ale operatorului/ operatorilor desemnați pentru această activitate. Aceste deșeuri vor fi transportate la o stație de compostare sau la stația de tratare mecano-biologică pentru a fi tratate în flux separat de deșeurile reziduale amestecate.

 • (6) Colectarea deșeurilor din piețe se va realiza în recipienți de diferite capacități puși la dispoziția administratorilor piețelor de către operatorii de salubrizare.

 • (7) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (8) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (9) în vederea prevenirii utilizării tară drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters tară ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (10) Operatorii vor suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale înafăra lor.

 • (11) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorilor în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (12) în vederea implementării prevederilor legislative de colectare a deșeurilor pe 4 fracții, conform OUG 74/2018, Asociațiile de proprietari, condominii, ale căror imobile sunt dotate cu tobogane au obligația de a închide aceste jgheaburi și de a amenaja și salubriza spațiile interioare de colectare a deșeurilor astfel încât acestea să poată fi dotate cu pubele/containere de colectare specifice pentru fiecare categorie de deșeu.

 • (13) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (14) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (15) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit trebuie să se asigure, din faza de proiectare, ca spațiile destinate colectării deșeurilor menajere să fie amenajate astfel încât să permită dotarea cu numărul necesar de recipienți care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare

 • (16) Operatori vor urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

 • (I) în funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri negru și sunt de țip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișca);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat):

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • 12. veselă din porțclan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de țip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

ART.20

 • (1) Conform prevederilor Legii nr. 101/2006, unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială. Preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii de salubrizare desemnați pentru prestarea activității în aria de delegare respectivă constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.

 • (2) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (3) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

 • (4) începând cu anul 2025, toate deșeurile municipale colectate vor trebui supuse unui proces de tratare.

ARI . 21

 • (1) Colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a celor reziduale (amestecate) și a biodeșeurilor, după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează minim în conformitate cu următorul program:

 • a) colectarea deșeurilor reciclabile (din punctele de colectare):

 • - cartierele cu blocuri și de la toate locuințele din zona centrală - zilnic

 • - cartierele cu case - o dată pe săptămână

 • b) colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor:

 • - zilnic din cartierele cu blocuri și de la toate locuințele din zona centrală, piețe agroalimentare, unități sanitare cu pături, grădinițe, creșe, unități de alimentație și cazare

 • - o dată pe săptămână în zonele de case (colectare din poartă în poartă)

 • (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) poate fi modificat cu acordul administrației publice locale.

ART.22

 • (1) Pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale operatorul va pune la dispoziție containere speciale pentru fracțiuni de deșeuri periculoase din deșeurile municipale, amplasate în zone accesibile populației și care vor fi aduse la cunoștința cetățenilor.

 • (2) Stabilirea locului de amplasare a punctelor gospodărești de precolectare a deșeurilor municipale, a punctelor de precolectare pentru colectarea selectivă a deșeurilor refolosibile și a punctelor pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale se va face numai cu autorizarea primarului Sectorului 5.

 • (3) Operatorii vor urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 23

 • (1) Colectarea deșeurilor municipale se face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în autovehicule de capacități diferite cu compactare/ tară compactare, după caz;

 • b) colectarea în pubele, containere standardizate, de diferite capacități;

 • c) colectare realizată în saci transparenți de plastic asigurați de operator;

 • d) platforme îngropate;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special adaptate tipului de recipient (containere tip pubelă, tip container, igloo, semiîngropate) și tipului de punct de colectare (pentru punctele subterane) și echipate special pentru transportul acestora. Vehiculele vor fi inscripționate vizibil (cu însemne scrise și imagini) pentru categoria de deșeu pe care o colectează.

 • (3) Pentru asigurarea implementării etapizate a instrumentului economic „plătești pentru cât arunci” („Pay-as-you-throw” PAYT), operatorul va asigura evidența diferențiată a cantităților de deșeuri colectate, pe surse de proveniență (populație/ agenți economici) și categorii de deșeuri. Instrumentul economic „plătește pentru cât arunci”, va fi bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(îi) frecvență de colectare;

 • (iii) greutate;

 • (iv) saci de colectare personalizați;

 • (4) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (5) încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (6) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se râspândeascăjdeșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (7) în cazul deteriorării unor recipiente și/sau al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (8) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (9) în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții sau alte tipuri de deșeuri voluminoase, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul și autoritatea administrației locale despre acest fapt, precum și tariful pe care trebuie să îl plătească pentru colectarea acelor deșeuri. Schema de colectare a acestor deșeuri va respecta legislația în vigoare.

 • (10) Operatorii de salubrizare au obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

 • (11) Operatorii de salubrizare au obligația de a colecta toate deșeurile abandonate (care nu se încadrează în categoriile prevăzute la alin (9) și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare, sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale de pe raza căruia au fost ridicate. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, dar și cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare, cât și sancțiunile contravenționale prevăzute în prezentul Regulament.

Nu se consideră deșeuri abandonate deșeurile de orice tip depuse în limita de 5 m din jurul punctelor gospodărești de la blocuri.

 • (12) Operatorii de salubrizare desemnați, împreună cu administrațiile publice locale, vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune. Conținutul campaniilor de informare și conștientizare va constitui cerință în cadrul Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

ART 25

(l) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului său cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Medicamentele expirate provenite de la populație vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare. Ridicarea acestor deșeuri din farmacii sau puncte farmaceutice se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 26

 • (1) în cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (I) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

 • (3) Deșeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atât din asistența medicală acordată la domiciliul pacientului, cât și cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în clădirile de locuit urmează circuitul de evacuare a deșeurilor menajere.

AR I . 27

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/oră stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. în această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată dc autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatori trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) dată în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • c) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

 • (8) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

ARI . 28

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai dc operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Consiliile locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, stabilesc arterele și intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:0CO0 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 29

 • (1) în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructură tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip dedeșeu, operatorul, pe baza notificării transmise dc autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele dc colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

AR I'. 30

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ARI. 31

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină licența de lucru eliberată de ANRSC aferenta clasei 1 de serviciu valabilă pentru desfășurarea activității de salubritate menajeră (colectare și transport deșeuri municipale) în zona administrativ teritoriala a Mun. București și/sau Jud. Ilfov cât și să dețină toate autorizațiile de lucru și de mediu solicitate prin intermediul prevederilor legale în vigoare.

 • b) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

ARI. 32

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

AR I. 33

 • (1) Deșeurile de construcții și desființări provenite de la populație din activitățile de reparații/modernizări/reamenajări interioare/exterioare ale locuințelor vor fi colectate de către operatorii de salubrizare prin modalități stabilite în caietul de sarcini.

 • (2) Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

 • (3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexă la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 • (4) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (5) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (6) In cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 34

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

In prezent situația depozitelor conforme la nivel de Municipiu București este următoarea: Instalații de eliminare a deșeurilor

Depozitul conform S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Chiajna, construit în asociere cu Primăria Municipiului București, se află pe același amplasament cu stația de sortare și cu instalația de tratare biologică, situat în București, sector 1, strada Drumul Poiana Trestiei nr. 17-27.

Depozitul, în funcțiune din anul 1999, a fost proiectat cu o capacitate totală de 4,5 milioane mc, având în componență 7 celule care ocupă o suprafață totală de cea. 24 ha. In prezent, comportamintele 1-5 sunt inchise definitiv. în operare fiind celulele 6-7. cu o capacitate de 1.598.970 mc. (conform acordului de mediu nr. 1/20.01.2010), pe care la data emiterii autorizației (nr. 15 din 14.02.2018) era depozitat un volum de cca. 678.680 mc.

In incinta CM1D Iridex se mai afla si următoarele instalații:

« Instalația de epurare ape uzate - max. 14,58 mc/ora - 114 045 rric/an;

© Instalația de producere energie electrica din gazul de depozit - 3,6 Mwel si 1,6 MWtermic, cantitatea de energie electrica produsa este de 900-3600KWh; Extracție gaz in volorn de cea 10 600 000 Nmc/an

 • •      Instalația de producere energie termica -I ,8 MW;

 • •       Instalația de procesare a deșeurilor din construcții si desființări - 9000 t/lună.

Depozitul, alături de celelalte instalații de pe amplasament, este operat în baza Autorizației de mediu nr. 15/2007 revizuită la 14.02.2018, valabilă 10 ani.

Depozit conform S.C. ECOSUD S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Vidra a fost construit in asociere cu Primăria Municipiului București in comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov, fiind dat in exploatare in anul 2001, pe o perioadă 20 de ani, cu posibilitate de prelungire.

întregul depozit este imparitit in:

Zona de depozitare, destinata stocării deșeurilor, are o suprafață aproximativă de 38,7 hectare, compartimentată în celule de cca. 4,2 hectare fiecare

Zona sortare - instalație de sortare cu o capacitate de 100.000 tone/an/schimb

Zona de servicii - cabina cantar, birouri administrative, spatii servicii, drumuri acces, platforma transfer deșeuri. In cadrul depozitului este amenajata o “platforma de transfer deșeuri” proiectata sa susțină un flux mare de autovehicule, platforma care are o suprafața de 4500 mp si o capacitatea de stocare temporara a unei cantitati de 2000 de tone de deșeuri.

Centrala pentru producerea energiei electrice din biogaz - capacitate de 3,408 MW (proiect in derulare).

Instalație de tratare mecano-biologica a deșeurilor - amplasata intr-o hala speciala cu o suprafața de 4500 mp si inaltime maxima de 26 m, capacitatea fiind de lOOOt/zi (proiect in derulare).

Instalație pentru tratarea prin uscare a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare orășenești amplasata in imediata apropiere a static de tratare mecano-biologica a deșeurilor cu o capacitate de 150.000 tone/an (proiect in derulare)

Caracteristici tehnice:

Număr celule total depozit

Capacitatea totala de depozitare                  11.500.000 mc

Înălțime maxima corp depozit                 40

Celule construite

Cantitatea deșeuri depozitata                    4.200.000 mc

ART. 35

 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie

prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 36

 • (1) Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public său privat al autorității administrației publice locale.

 • (2) Deșeurile de construcții și demolări care se găsesc în apropierea punctelor gospodărești la blocuri, sau în alte locații, vor fi colectate de operatorul de salubrizare.

 • (3) în cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătoru! de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

 • (4) După identificarea producătorului/deținătoruiui de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare. Pentru deșeurile depuse în limita de 10 m din jurul punctelor gospodărești de la blocuri, cheltuielile vor fi suportate de toți utilizatorii arondați punctului gospodăresc dacă nu se poate identifica producătorul deșeurilor.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 37

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, regional, județean, după caz.

 • (4) Operatorii de salubritate au obligația de a transport deșeurile municipale colectate de pe raza administrative teritoriala a Sectorului 5 la un depozit ecologic de eliminare a deșeurilor ce deține toate autorizațiile prevăzute de lege.

ART. 38

 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale

ART. 39

In vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza stații de transfer al deșeurilor, cu sau tară sistem de compactare.

ART. 40

Proiectarea și construirea stațiilor de transfer se realizează in concordanța cu cerințele din planurile de gestionare a deșeurilor.

ART. 41

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

ART. 42

Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a deșeurilor municipale colectate separat, tară amestecarea acestora.

ART. 43

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale așa cum au fost aceștia menționați în cadrul art. 31 lit. A din prezentul regulament.

ART. 44

Stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 ore.

SECȚIUNEA a 5-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 45

 • (1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă în mod obligatoria către stația de sortare numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. conform art. 31 lit. a din prezentul regulament.

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclaton.

 • (3) în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

ART 46

 • (1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

 • (2) Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

ART. 47

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 48

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, tară a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

SECȚIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART.49

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a cailor publice sc realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) In vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local vă aproba intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturate și spălare a cailor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât sâ se evite intervalele orare in care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, maturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care ploua pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri (minime) în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt:

Operația de măturat manual

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

l trecere/2-3 zile

Zone aglomerate

2 treceri/zi

* Se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație

Operația de măturat mecanizat**

l ipul străzilor        | Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile *

Zone aglomerate

1 trecere/zi

* Pe străzile unde lățimea carosabilului permite accesul utilajului

** Se vor utiliza numai autospeciale cu sistem de absorție

Operația de întreținere curățenie străzi și trotuare

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

-

Străzi secundare

-

Zone aglomerate

3 treceri/zi

Operația de răzuit rigole:

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 dată/luna

Străzi principale

1 dată/3 luni

Străzi secundare

1 dată/6 luni

Zone aglomerate

-

Operația de stropit

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

6 treceri/24 ore

Străzi principale

4 treceri/24 ore

Străzi secundare

l trecere/24 ore

Zone aglomerate

-

Operația de spălat cu jet de apă

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

2 treceri/săptămână

Străzi principale

1 trecere/săptămână

Străzi secundare

1 trecere /2 săptămâni

Zone aglomerate

1 trecere/săptămână

Frecvențele minime pot fi suplimentate in Funcție de caracteristicile zonei.

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigolă centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisa prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona maturata, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (7) In cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) In cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 50

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza maturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor și aleilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. •

( 6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

(7) Deșeurile, reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, tară a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 51

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la l aprilie până la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificată de Consiliul Local al Sectorului 5 sau Consiliul General al Municpiului București, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 52

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare sa realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13, 00-1 7,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric dc 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în de vara să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe Primăria Sectorului 5, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau maturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplica curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate se precolectează în saci sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operațiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau spații verzi. Operațiunea se execută ori de câte ori este nevoie și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual.

ART. 53

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apa prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să dețină toate avizele și autorizațiile astfel încât să nu aducă atingere factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației și să fie aprobate de Primăria Sectorului 5.

ARI. 54

Condiții specifice de prestare a activității

( 1) în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic STB sau pe arterele de penetrație și legătura, se vor înlocui mături le/perii le cu echipamente de aspirație. în primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să fie înlocuite în procent dc 100%. Se va accepta folosirea maturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă. De asemenea se vor interzice utilizarea suflantelor de aer.

(2) Calea de rulare a tramvaielor, cât și suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe aceste zone, va fi măturată manual sau mecanizat după cum urmează:

 • - Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi măturată manual sau mecanizat de către operatorii serviciului de salubrizare;

 • - Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului și este supraînâlțata va fi măturată manual sau mecanizat de STB (se exclude zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățare și întreținere);

 • - în zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățarea și întreținerea podurilor și pasajelor rutiere, prestatorul va executa maturatul manual pe calea de rulare a tramvaielor, pe suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe suprafețele stațiilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intra în atribuțiile operatorului de salubrizate), pe trotuarele interioare, în parcări și scuaruri.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei chiar și în zonele care au fost supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestația de întreținere consta în colectarea, îndepărtarea și evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație și pe spațiile verzi aferente aliniamentelor stradale;—pe trotuare. Deasemenea se evacueazărcoșurile dedeșeuri^stradale. _

 • (4) Operațiunea de întreținere se efectuează pe toată perioada anului cu excepția intervalelor când sunt fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole, etc).

( 5) Arterele de circulație principale sau secundare pe care se execută lucrări tehnico - edilitare sunt supuse operației de intreținere a curățeniei pe perioada când se desfășoară aceste lucrări. Deșeurile provenite din lucrările tehnico - edilitare intra strict în sarcina firmelor care execută aceste lucrări și care, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a menține curățenia pe zona de lucru, iar operația de întreținere pe întregul aliniament stradal va fi asigurată de operatorul de salubrizare, conform ariei de responsabilitate.

 • (6) In vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrată la Registratură Primăriei Municipiului București.

ART.55

 • (l)Cerințe minime privind dotarea cu utilaje și echipamente și coșuri pentru salubrizarea stradală. Operatorii vor deține următoarele tipuri de utilaje :

 • •  Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație;

’ Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea trotuarelor, a aleilor și a spațiilor înguste;

 • •  Cisterna de apă cu pompă de presiune;

 • •  Autogunoiera cu echipament de compactare cu sarcină utilă medie cuprinsă între 10-14 mc în scopul colectării deșeului rezultat în urma mâturatului manual și vidanjării coșurilor;

 • •    încărcător frontal și autobasculante pentru colectarea, transportul deșeurilor, Această operațiune nu este permanenta, dar aceste utilaje sunt solicitate pentru eliberarea zonelor de deșeuri necontrolate, în cel mai scurt timp posibil;

• Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei;

 • •  Autospeciale de dimensiuni reduse, destinate colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public cât și de la populație;

 • •   Utilaje multifuncționale specializate cu sistem de aspirație pentru curățatul mobilierului stradal;

 • (2) Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare stradală se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 6 și trebuie să fie dotate cu sistem GPS. în cazul utilajelor care colectează deșeuri GPS-ul va fi conectat în plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate. Accesul la acest sistem trebuie să-l aibă obligatoriu Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 5;

 • (3) Fiecare operator va avea în dotare obligatoriu minim 2 autovidanje, 2 autoplatforme, 2 macarale, 4 drujbe, echipamente și utilaje specifice, destinate acționarii în caz de fenomene meteorologice extreme;

 • (4) Toate utilajele și echipamentele utilizate la salubrizarea stradală, vor fi curățate, spălate și dezinfectate periodic, astfel încât acestea să nu polueze mediul înconjurător.

 • (5) Numărul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr. 111 A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților în funcție de suprafețele deservite și frecvențele operațiunilor desfășurate.

 • (6) Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri pentru colectarea deșeurilor pe toate arterele, cu precădere în zonele unde se afla trecerile de pietoni, cât și în stațiile și refugiile S.T .B., de pe raza sectorului în care își deslășoară activitatea de salubrizare stradală. Coșurile care vor fi amplasate în stațiile S.T.B. trebuie să nu îngreuneze accesul călătorilor în mijloacele de transport S.T.B.. Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri stradale speciale, dotate cu săculeți/pungi, care să fie destinate colectării de către cetățeni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie; Instalarea a minim 750 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp, în cazul bulevardelor și arterelor cu trafic S.T.B (transport public), iar pentru restul arterelor minim 500 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp aferenta trotuarelor. Numărul optim de coșuri de deșeuri stradale se va stabili, astfel încât, în zonele intens circulate să fie montate la o distanță de maxim 10 m;

 • (7) Numărul coșurilor de deșeuri, al containerelor, al recipientelor amplasate pe domeniul public, cât locația acestora vor fi comunicate semestrial Primăriei Municipiului București -Direcția Utilități Publice. Coșurile vandalizate se vor înlocui în maxim 48 de ore de la constatare.

 • (8) Modelul coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale, care se vor amplasa pe arterele aflate în administrarea Administrației Străzilor în conformitate cu Anexele I și 2 ale HCGMB nr.254 din 29.05.2008 cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilit în mod unitar, ținându-se cont de specificul arterei. Alegerea va fi făcută după analizarea propunerilor înaintate de către Primăriile sectoarelor și a operatorilor de salubrizare. In cazul coșurilor de deșeuri stradale amplasate pe stâlpii de iluminat public, modelul acestora vă fi stabilit de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în funcție de modelul stâlpului.

Achiziția acestor coșuri va rămâne în sarcina operatorului de salubrizare, conform ariei de competentă.

 • (9) Pentru parcuri se va stabili un model unitar de coșuri de deșeuri, conform modelului stabilit de Primăria Municipiului București prin Direcția Utilități Publice Achiziția acestora revenind în sarcina proprietarilor/ administratorilor parcurilor, ca o cerință obligatorie.

 • (10) Termenul de înlocuire a coșurilor de deșeuri este de 6 luni de la data stabilirii modelului.

 • (11) Tipul coșurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele și în piețele publice care sunt în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 vor fi stabilite de către acesta, cu respectarea specificului zonei.

 • (12) Se vor dezvolta sisteme îngropate sau semiîngropate privind colectarea separată a deșeurilor cu precădere în zone intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în apropierea marilor intersecții.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

ART. 56

 • (1) Operatorii care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își vor organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și al modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorii vor întocmi anual un program comun de acțiune cu Primăria sectorului 5, până la loctombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART.57

Primăria Sectorului 5, împreuna cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 58

 • (I) La nivelul Primăriei Sectorului 5 se va întocmi anual, până la data de I octombrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și a mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se afla obiective sociale ( creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spatiilor pentru adunarea și odihna personalului.

 • (2) Primăria Sectorului 5 va înainta, în fiecare an, până la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

 • (3) Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București, se întocmește pe baza programelor realizate de operatorii de salubrizare și aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5 și va fi aprobat anual prin Dispoziția Primarului General. Punerea în aplicare a programului de măsuri și acțiuni se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului București, către Primăriile Sectoarelor 1-6. Se instituie anual prin Dispoziția Primarului General un Comandament constituit din Primarul General și Viceprimarii Municipiului București, Primarii și Viceprimarii Sectoarelor I-6. De asemenea se instituie anual o Grupă Tehnica alcătuita din persoane cu putere de decizie și atribuții specifice pentru punerea în aplicare a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București. întrunirea Comandamentului se va face ori de câte ori este necesar.

 • (4) La sfârșitul perioadei de deszăpezire, Primăria Sectorului 5 împreuna cu operatorii de salubrizare elaborează un program de măsuri și acțiuni detaliat pentru efectuarea curățeniei de primăvară (Luna Curățeniei). Acest program va tl prezentat anual spre avizare la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, până pe data de 1 martie a fiecărui an. [.una curățeniei se desfășoară anual în perioada martie - aprilie.

ARI. 59

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi in pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ARI’. 60

 • (1) îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) în funcție de prognoza meteorologica primită, operatorii vor acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 61

( 1) Programele de deszăpezire și combatere a poleiului vor fi executate de către operatorii de salubrizare pe absolut toate arterele de circulație din sector, inclusiv pasajele subteranei și supraterane. Programele se aplică imediat ce au început fenomenele meteorologice specifice și se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. în cazul depunerii stratului de zăpadă și/sau a formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) In cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue pană la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității,

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ARI. 62

(1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă",

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de munca utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidentă se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și pentru acțiunea cu forțe umane.

ARE 63

 • (1)  Consiliul Local al Sectorului 5 trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferenta;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzuta pe suprafață pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpadă depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) Operațiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii și a gheții se desfășoară concomitent cu activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului și trebuie să se finalizeze în maximum 8 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice.

 • (6) Primăria Sectorului 5 poate stabili și alte intervale de timp în care operatorii trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanta străzilor, abundenta cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

ART. 64

Primăria Sectorului 5 va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 65

 • (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața pârtii carosabile.

 • (2) în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, tratamentele preventive cu substanțe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu tară ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 5.

ART. 66

Primăria Sectorului 5 are obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații in siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

ART. 67

Condiții specifice de derulare a activității

( I) Derularea activității se realizează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciilor Publice de Salubrizare în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București, aprobat anual prin Dispoziția Primarului General.

 • (2) Primăria Sectorului 5 va înainta obligatoriu, în fiecare an, pană la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

Programele vor cuprinde în mod obligatoriu:

 • •    număr de utilaje pe tipuri folosite la deszăpezire și combatere polei;

 • •    număr de utilaje suplimentare folosite ta situații de excepție sau de urgență;

 • •    număr de utilaje de rezervă;

 • •    număr operatorilor și deservenților de utilaje, care acționează la deszăpezire;

 • •   cantitate de material antiderapant și combustibil estimată a se utiliza în iarna respectivă,

 • •    cantitatea existenta în stoc.

 • •   numărul (lungimea) arterelor din sector pe care urmează a se acționa;

 • •    instituțiile publice și sociale în perimetrul cărora se va acționa pe carosabil și trotuare;

 • •    stațiile și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi curățate de zăpadă;

 • •     lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali;

 • •   datele de identificare a platformelor de depozitare a zăpezii.

 • (3) Imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice, se vor lua măsuri de către toți operatorii care execute programe de deszăpezire și combatere polei în Municipiul București pentru, a asigura accesul în siguranță la/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populație (sănătate, alimentație publică, învățământ, asigurare energie electrică, termica, transport în comun, etc.).

 • (4) Primăria Sectorului 5 și operatorii care execută programe de deszăpezire și combatere polei vor comunica Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, data și ora declanșării precum și data și ora finalizării intervențiilor, sau a reluării acțiunilor în cazul precipitațiilor abundente sau de durată.

 • (5) Operatorii de salubrizare vor deszăpezi refugiile pietonale, stațiile de transport în comun, gurile de canalizare și vor asigura menținerea în stare de practicabilitate a acestora. Curățarea și transportul zăpezii de pe carosabil se vor realiza de către operatorii de salubrizare.

 • (6) De asemenea, aceștia împreuna cu reprezentanții Primăria sectorului 5, vor identifica zonele de trotuar care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice (trotuarele aferente diverselor spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc.). Aceste zone vor fi cuprinse în programele pentru efectuarea serviciului de iarnă. în această situație, obligativitatea realizării deszăpezirii și combaterea poleiului revine în totalitate operatorilor serviciului de salubrizare.

 • (7) Calea de rulare a tramvaielor va fi deszăpezită de S.T.B.;

 • (8) în cazul avertizărilor meteo, privind apariția fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorii de salubrizare, vor poziționa utilajele specifice în locații ușor accesibile pe raza zonei de acțiune, iar în cazul rampelor și pantelor, podurilor și pasajelor auto în vecinătatea acestora, astfel încât să se permită intervenția rapidă pe programele de deszăpezire și combatere polei. Locațiile vor fi cuprinse în programele de deszăpezire și combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare și vor fi transmise Primăriei Municipiului București.

 • (9) De asemenea, operatorii de salubrizare vor prezenta odată cu programul de deszăpezire și combatere polei și un program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor extreme, care să mențină în stare de practibilitate principalele artere din sector.

 • (10) Locațiile unde se va depozita zăpadă și gheața evacuată vor fi betonate, obligatoriu cu acces la instalația de canalizare pentru a se preîntâmpina poluarea solului cu substanțe chimice sau săruri utilizate la combaterea poleiului. Aceste locații vor fi identificate de către Primăria Sector 5 împreună cu operatorii de salubrizare și vor fi solicitate municipiului București.

 • (11) Municipiul București, în calitatea să de titular al dreptului de proprietate a domeniului public și privat, va transmite în administrare fiecărui sector al municipiului București, terenurile care vor fi utilizate pentru depozitarea zăpezii. După aprobarea solicitării, prin grijă a operatorilor de salubrizare, aceste platforme vor fi amenajate conform cerințelor legale. Aceste platforme vor fi obligatoriu supuse operațiunilor de curățare și spălare imediat după topirea zăpezii.

 • (12) Prin grija operatorului serviciului de salubrizare, se va amenaja cel puțin o locație pe sector pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combaterea poleiului.

 • (13) Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 2 baze de deszăpezire, una principală și una auxiliară, care vor fi în mod automat pregătite până la cel târziu 01 noiembrie al fiecărui an.

 • (14) Operatorii de salubrizare care desfășoară programele de deszăpezire, au obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publica), Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția programelor.

țl5) Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului aparținând operatorilor care efectuează prestații pentru agenții economici vor fi inscripționate în mod corespunzător și nu vor fi incluse în programele pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe arterele publice.

 • (16) Operatorii de salubrizare vor încheia convenții cu Administrația Națională de Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo.

 • (17) Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a gheții vor fi stabilite astfel încât să respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului înconjurător,

 • (18) Persoanele fizice și juridice, au obligația cape timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpadă depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate-revin acestor unități pe timpul funcționarii acestora.

 • (19) Toți administratorii și prestatorii de servicii publice (R.A.T.B., A.L.P.A.B., A.C.C.U., SC Apa Nova București SA, RADET, Administrația Străzilor, etc.) vor întocmi și vor prezența până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, propriile programe, spre aprobare, la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în vederea includerii acestora în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București" care se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

 • (20) Persoanele juridice care administrează, piețe, târguri, oboare și bazare au obligația să îndepărteze zăpadă și gheața imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice) în perimetrul în care își desfășoară activitatea și pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

 • (21) Pentru piețele, târgurile de pe raza sectoarelor se vor elabora programe de deszăpezire și combatere polei, care vor fi incluse în Programele întocmite de Primăria Sectorului 5 și apoi vor fi transmise până pe data de 15 octombrie a fiecărui an. Primăriei Municipiului București - Direcției Utilități Publice pentru includerea în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București".

 • (22) în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV alin.(l) din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratură Primăriei Municipiului București.

ARI'. 68

Cerințele minime privind dotarea cu utilaje pentru efectuarea operațiilor de deszăpezire și combatere a poleiului

 • (1) Pentru prestarea activității operatorii trebuie dețină minim :

 • •  autospeciale cu plug:

 • •  autospeciale cisterne echipate cu instalație pentru împrăștierca soluției antiderapante lichide

 • •   autospeciale pentru împrăștierea materialului antiderapant solid

 • •   freze pentru trotuare;

 • •  utilaje multifuncționale cu dimensiuni de gabarit reduse care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant);

 • •   încărcător frontal și basculante pentru transportul zăpezii;

 • •   Instalații speciale de topit/îndepărtat zăpadă.

 • (2) Toate utilajele care deservesc serviciul de iarnă se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 5 și vor fi dotate cu sistem GPS. Primăria Municipiului București și cea a sectorului 5 vor avea acces ' în mod obligatoriu la sistemul GPS;

 • (3) Toate utilajele și instalațiile utilizate în activitatea de deszăpezire și combatere polei, vor fi curățate și dezinfectate, astfel încât să se preîntâmpine poluarea mediului înconjurător.

 • (4) Numărul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr. 111 A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților în funcție de suprafețele deservite și frecvențele operațiunilor desfășurate.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare.

ART. 69

Consiliul local și Consiliul General al Municipiului București sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 70

( I) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animate de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transporta de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 71

 • (1) Cadavrele de animale dc pe domeniul public vor ti ridicate in termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

 • (2) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ARI. 72

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vina în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care șase confirme"că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 73

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 74

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidentă referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidentele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, sarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale

ART. 75

 • (1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare și numai după obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

 • (2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, precum și de planurile de gestionare a deșeurilor la nivel municipal, după caz, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

ARE 76

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații de eliminare se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice ale unităților administrativ-

teritoriale ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitarâ. Consiliile locale, consiliile județene, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ iau măsurile necesare pentru construirea acestor instalații numai pe terenurile aparținând domeniului public său privat al unităților administrativ-teritoriale.

ARI. 77

Depozitele de deșeuri și instalațiile de eliminare a deșeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

ART. 78

La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

ART. 79

La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

ART. 80

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

ART. 81

Depozitarea deșeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 82

Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislației în vigoare.

ART. 83

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiat! de A.N.R.S.C.

ART. 84

 • (1) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

 • (3) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 85

(1) In depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 86

 • (1) In depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică și de incinerare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (3) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor perieuloase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 87

 • (1) Pentru_a.putea.fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizarc și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c)  cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dâunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dâunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 88

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere și postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 89

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri

 • c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri depozitate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate a! operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

AR I’. 90

 • (1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeuri le depozitate.

 • (2) “Probete_pretevătF^entru determinarea unor indicatori, în^vedefelTdefinirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punctul de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) proveniența deșeurilor;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:

 • a) accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) execute controlul și monitorizarea emisiilor și emisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

AR r. 91

(1) în vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

CAP.III

DREPTURI Șl OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ARI. 92

 • (I) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 93

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 94

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plată vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 95

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, in condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructură exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul regulament (Anexa 1), să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performanțe de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

s) să factureze serviciile prestate, la tarile legal aprobate;

t) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodie autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 96

 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, tară discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 97

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a)  să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f)  să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediu! unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale,

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 98

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității Iară contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • m) sa asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aliate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pc terenuri virane sau în locuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • r) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de

joacă        pentru        copii        și        în        alte        locuri        publice.

CAPITOLUL.IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 99

 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) In cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

 • (3) în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

ART. 100

 • (1) în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii împreună cu autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de material.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

ART. 101

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale sau al asociației de dezvoltare intercomunitară va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 102

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează prin grija Primăriei Municipiului București.

CAPITOLUL. V

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI          DE          SALUBRIZARE

ART. 103

 • (1) Consiliile locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitare sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 101

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b)  atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ARI. 105

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea nnnr_relații echitabile întremperator și utilizator prin_rezolvarea rapidă-și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g)  prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 106

 • (1) In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

 • (2) Operatorii de salubrizare au obligația de a suporta contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

ART. 107

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP1TOLUL.VI

Dispoziții tranzitorii și finale

ARI. 108

 • (1) Prezentul Regulament intra în vigoare la data aprobării de către Consiliul local.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 • (2) Prezentul regulament a fost elaborat și adoptat, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ANRSC 82/2015, în funcție de particularitățile municipiului, ținând cont de modificările legislative în domeniul gestionării deșeurilor.

 • (3) Indicatorii de performanță sunt aprobați de consiliul local.

ART. 109

 • (1) Indicatorii de performanță pentru activitățile din cadrul serviciului de salubrizare, precum și penalitățile pentru nerealizarea lor sunt prevăzute în Anexa 1 la Regulament, iar contravențiile și cuantumul amenzilor pentru beneficiarii serviciului de salubrizare (utilizatori) sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul Regulament și au la bază prevederile:

 • - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5;

 • - Contractele de delegare a gestiunii activităților de salubrizare.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrațiilor publice locale.

 • (3) La constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Consiliul Local Sector 5, poate stabili, după caz, și alte fapte, în afara celor stabilite prin lege, care constituie contravenții.

ART. 110

Serviciul public de salubrizare în Sectorul 5, se prestează în bază:

 • •       Contractelor de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale (colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare, a deșeurilor din construcții și demolări provenite din activități de reabilitare/reamenajare a locuințelor, a cadavrelor de animale de pe domeniul public), aprobate prin hotărâre a Consiliului local Sector 5, atribuite în urma câștigării licitațiilor publice;

 • •       Contractelor de delegare/hotărârilor de dare în administrare, după caz, pentru activitatea de salubrizare stradală, aprobate prin hotărâre a Consiliului local Sector 5, atribuite în urma câștigării licitațiilor publice;

 • •       Contractelor de delegare/hotărârilor de dare în administrare, după caz, pentru activitatea de colectare a deșeurilor din parcuri, grădini publice și cimitire, aprobate prin hotărâre a Consiliului local Sector 5, atribuite în urma câștigării licitațiilor publice;

ART. Hî

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

ANEXA 2 la HCL nrW./^'°^

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare

Tabel 1.1 Monitorizare indicatori de performanță - pentru salubrizarea menajeră

Cuantum

Nr.

Cit

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

11 îincsu ui

penalități    în

cazul neîndeplinirii indicatorului lei

I

ÎI

III

IV

I.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a)

Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

-

al)

Numărul de contracte încheiate cu persoanele fizice și asociații de proprietari, raportat la numărul de solicitări

100%

100%

100%

100%

-

a2)

Numărul de contracte încheiate cu agenții economici și instituții publice raportat, la numărul de solicitări

100%

100%

100%

100%

-

b)

Procentul de contracte de la litera a), încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

-

c)

Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportat la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

100%

100%

100%

100%

-

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a)

Numărul de recipiente de precolectare adecvate fiecărui tip de deșeu , asigurate că urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100%

100%

100%

100%

500 -1000

b)

Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale

100%

100%

100%

100%

20000-40000

c)

Colectare, transport și valorificare deșeuri colectate selectiv

100%

100%

100%

100%

20000-40000

d)

Cantitatea de Deșeuri reciclabile colectate separat (hârtic/carton, plastic, metale, sticlă) raportată la cantitatea totală de deșeuri

40%

40%

40%

40%

20000-40000

reciclabile generate în zona de desfășurare i

e)

Cantitatea de deșeuri redusă de la eliminarea prin depozitare, raportată la cantitatea dt deșeuri colectată** - indicator anual

42%

42%

42%

42%

10000-50000

0

Cantitatea de deșeuri voluminoase predată sai valorificată, raportată la cantitatea totală de

100%

100%

100%

100%

2000-2500

deșeuri voluminoase colectată

g)

Cantitatea de deșeuri de constructii-demolări provenită din activități de reamenajare a locuințelor, efectuate      predată pentru

valorificare prin reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere,    raportată la

cantitatea colectată*** - indicator anual

55%

55%

55%

55%

10000-50000

h)

Cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

100%

100%

100%

100%

10000-50000

i)

Cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri identificate în locuri neamenajate

100%

100%

100%

100%

-

j)

Eliminarea deșeurilor în spațiile autorizate în acest scop

100%

100%

100%

100%

20000-40000

1<)

Frecvența de colectare (evacuare periodică), în conformitate cu necesitățile zonei, a deșeurilor de la punctele gospodărești

100%

100%

100%

100%

2000-2500

1)

întreținerea în stare de curățenie a punctelor gospodărești și a terenurilor înconjurătoare, în limita de 10 m în jurul punctelor gospodărești

100%

100%

100%

100%

1000-1500

n)

Colectare cadavre de animale de pe domeniul aublic

100%

100%

100%

100%

1% din valoarea anuală        a

garanției     de

aună execuție

1)

’enalitățile contractuale totale aplicate de mtoritățile administrației publice locale, •aportate la volumul prestației

1%

1%

1%

1%

3)

Numărul de sesizări rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la lumărul total de sesizări, privind cantitățile de servicii prestate, pe tipuri de activități

100%

100%

100%

100%

3)

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportată la

100%

100%

100%

100%

numărul total de reclamații referitoare la aces aspect

1)

Ponderea din numărul de reclamații privinc calitatea activității prestate, care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

< 5%

<5%

-

s)

Procentul de reclamații privind calitatea activității prestate, care s-au dovedit justificate care au fost rezolvate în mai puțin

1 00%

100%

100%

100%

de 2 zile calendaristice

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚII

LOR

a)

Numărul de reclamații privind facturarea, raportat la numărul total de utilizatori

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

-

b)

Procentul de reclamații de la litera a), rezolvate în mai puțin de 10 zile

100%

100%

100%

100%

-

c)

Procentul din totalul reclamațiilor de ia litera a), care s-au dovedit a fi întemeiate

< 5%

< 5%

< 5%

<5%

-

d)

Valoarea totală a facturilor încasate în termenul de scadenta, raportată la valoarea totală a facturilor emise

90%

90%

90%

90%

-

2.

INDICATORI DE PERFORMANȚA GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIILOR

a)

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licența

2

2

2

2

-

b)

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

0

0

0

0

-

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI

a)

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

0

0

0

0

-

b)

Valoarea despăgubirilor acordate de operator aentru situațiile de la litera a), raportată la valoarea totală facturata, aferenta activității arestate

0

0

0

0

-

3)

Numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale aferente activității prestate

5

5

5

5

-

■1)

Mumărul de sancțiuni contravenționale aplicate de organele abilitate în urma controalelor efectuate

5

5

5

5

-

* - procent care va crește anual, conform Anexei 7 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și a cerințelor Caietului de sarcini. Cantitatea totală generată cuprinde și cantitatea de deșeuri de hârtie/carton, plastic, metale, sticlă colectate de la populație de alți operatori autorizați, care respectă prevederile L249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

** - procent care va crește anual, conform Anexei 6 din OIJG 196/2005 privind Fondul pentru med i u

***- procent care crește anual, conform Anexei 6 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

Tabel 1.2: Monitorizare indicatori de performanță - pentru salubrizarea stradală

Nr.c

rt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

GENERALI

Trimestrul

Cuantum penalități     în

cazul neîndeplinirii indicatorului lei

I

îl

III

IV

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire

a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității,pe categorii de activități

100%

100%

100%

100%

-

1.2

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

-

b) ponderea din numărul de reclamații de la lit.a) care s-au dovedit justificate

< 5%

<5%

<5%

<5%

-

c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

100%

100%

100%

100%

-

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecție a mediului , raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central și locale (exprimat în %)

< 5%

< 5%

< 5%

<5%

-

c) numărul de sesizări din partea agenților de sănătate publica , raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central și locale (exprimat în %)

< 5%

< 5%

<5%

< 5%

-

f) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate , raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

-

g) ponderea din numărul de reclamații de la lit.f) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

-

h) procentul de solicitări de la lit.g) care ar fost rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică

100%

100%

100%

100%

-

i) numărul de recipienți de precolectare asigurați pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de

100%

100%

100%

100%

1.000-1.500

solicitări venite din partea autorităților centrale și locale (exprimat în %)

j) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

-

k) suprafața efectiv curățata raportată la suprafața programată pentru curățare (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

5%, 15%, 30% din     valoarea

devizului prestației lunare de    salubrizare

prezentat*

1) suprafața efectiv deszăpezită raportată la suprafața programată pentru deszăpezire (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

5%, 15%, 30% din     valoarea

devizului prestației lunare de    salubrizare

prezentat*

m) respectarea legislației în domeniu privind îndeplinirea obligațiilor de colectare selectivă (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

-

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

100%

100%

100%

100%

-

j) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

-

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

i) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

i) valoarea despăgubirilor acordată de operator pentru culpa proprie sau dacă au

0%

0%

0%

0%

-

existat îmbolnăviri , accidente din cauza nerespectării condițiilor        impuse prin

contract (exprimat în %)

b) numărul de amenzi date dc autoritatea central sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare a activității (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

d) numărul dc intervenții necorespunzătoare (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

* -5% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat, pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața programată pentru curățare/deszăpezire

-15% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat, pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața programată pentru curățare/deszăpezire

-30% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat, pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața programată pentru curățare/deszăpezire

Penalitățile pentru activitatea de salubrizarea stradală și modul de aplicare a acestora conform legislației în vigoare sunt cuprinse în contractele încheiate.

/l’reȘcdințp de Alqxiai|C_ r

idru          Lazarov

\ •JLV.rw'.t al «A'Al. .


( >

ANEXA 3 la HCL nr. J.&?. /..^.9 C A '7

Contravenții și sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

A-----------------:—:-------:-----:---------------------------------------------------------------------------------------

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

Nr. crt.

Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii

Cuantumul penalității

Pentru persoane fizice

(lei)

Pentru persoane juridice

(lei)

1

Nerespectarea colectării separate a cel puțin următoarelor categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. ( art 61 alin 1 din Legea 211/2011 - nerespectare art 14 alin 1)

1000-2000

20000-40000

2

Neasigurarea precolectării separate, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfașoară;(art 30 alin 6 din Legea 101/2006)

100-300

100-300

3

Nerespectarea de către titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de~ construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (art 61 alin 1 din Legea 211/2011, nerespectare art 17 alin 3)

1000-2000

20000-40000

4

Abandonarea sau depozitarea deșeurilor de orice tip pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate (art 61 alin 1 din Legea 211/2011 , nerespectare art 19 alin 3)

1000-2000

20000-40000

5

Aprinderea și/sau arderea deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau arderea deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.(art 30 alin 4 din Legea 101/2006)

1500-3000

1500-3000

6

Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare respectivă.(art 30 alin 5 din Legea 101/2006)

500-1000

500-1000

7

Depozitarea deșeurilor voluminoase înafara locurilor amenajate în acest scop.

1000-2500

1000-2500

8

Depozitarea deșeurilor din construcții și demolări rezultate din amenajarea locuințelor individuale în punctele gospodărești și pe terenurile înconjurătoare, sau în alte locuri înafara containerelor adecvate puse la dispoziție de către operator în baza unui contract încheiat cu acesta.

1000-2500

20000-40000

9

Depozitarea deșeurilor vegetale rezultate în urma lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi, în punctele gospodărești de colectare sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop.

1000-2500

1000-2500


Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)

 • 1. In cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente* și cu luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ea materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: (Tct + Țst + Ts)*(Qv + Qi).

 • 2. în cazuljn care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, dar fără luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective diminuată cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare raportate la cantitatea totală de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) colectată.

 • a) în cazul în care deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se comercializează către un operator economic valorificator, organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: [(Tct + Țst + Ts) - Vt/Qc|*(Qi+Qv);

 • b) în cazul în care deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se încredințează fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), aceasta trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: (Tct + Țst + Ts)*Qi.

 • 3. în cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune directă sau prin gestiune delegată, iar tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare nu sunt stabilite în condiții transparente, costul net reprezintă:

 • a) pentru deșeurile comercializate către un operator economic valorificator, tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 1, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Trl * Qi;

 • b) pentru deșeurile încredințate fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea

Națională de Reglementare pentru Servieiile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentrp gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 2, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr2 * Qi.

unde:

Tct - tariful unitar al activității de colectare și transport a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Tst - tariful unitar al activității de stocare temporară a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ts - tariful unitar al activității de sortare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Trl - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Tr2 - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Qv - cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințate pentru valorificare operatorilor economici autorizați;

Qi - cantitatea de deșeuri de ambalaje preluate de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit alin. (9) lit. g) al aceluiași articol;

Qc - cantitatea totală colectată de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Vt - veniturile totale realizate din vânzarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca materii prime secundare.

 • 4. In toate cazurile în care comercializarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se face pe tip de materiale, ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile respective se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizată de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră că ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, este de 50%.

* în cazul în care au rezultat în urma unei licitații publice sau prin implicarea tuturor actorilor inclusiv operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora și autoritățile publice locale.

yV-4


Pre&edifite/d Alexandru Sclj

Cantitaiile minime generate de agenții economici

nr. crt

cantitati cuprinse intre 2mc si 4 mc in funcție de suprafața

cantitati cuprinse intre 5 mc si 7 mc in funcție de suprafața

cantitati cuprinse intre 8mc si 15mc in funcție de suprafața

cantitati> 15mc

1

Second Hand( haine, incaltaminte..)

Fast Food

Spălătorie Auto

Spitale

2

Farmacie

Supermarket

Service Auto

Hypermarket

3

Florărie

Loc de joaca Copii

Fabrica de pâine

Restaurant

4

Magazin MixtSalon (tatuaje, frizerie, bronzat, coafor,..)

Depozite

Șantier

Hotel

5

îmbrăcăminte- incaltaminte

Pariuri Sportive, Baruri, Sala ocuri de noroc

Scoli

Policlinici

6

Birouri individuale) avocatura, notariat, consultanta..)

Confecții textie

Grădinițe

7

Centre GSM, Electrice si electrocasnice

Catering

Crese

8

Vinarie, Sifonarie,..

Patiserie- Cofetărie

After School

9

Chioșc Presa, Xerox, Papetarie, Librărie ...

Carmangerie

Piețe

10

Optica Medicala, Somatologie, Cabinete medicale individuale

Statii Peco

11

Comerț hrana câini

12

Magazin piese auto

13

Amanet

14

Teren sport (fotbal, tenis,..)

suprafața de 5 mp-10 mp generează 2 mc deșeuri

suprafața de 5 mp-10 mp generează 5 mc deșeuri

suprafața de 5 mp-10 mp generează 8 mc deșeuri

suprafața de 5 mp-10 mp generează 15 mc deșeuri

suprafața de peste 15 mp generează 4 mc

suprafața de peste 15 mp generează 7 mc

suprafața de peste 15 mp generează 15 mc