Hotărârea nr. 119/2019

Hotărârea nr. 119/27.06.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor

protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum și Raportul de specialitate nr. 11035/20.06.2019, întocmit de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 92/14. 05. 2019

, privind aprobarea sumelor bănești acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5;

Ținând seama de H.C.L. Sector 5 nr. 92/14. 05. 2019, privind aprobarea sumelor bănești acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternal a D.G.A.S.P.C. Sector 5;

Luând în considerare raportul Comisiei Protecție Sociala, Sănătate și Societate Civilă, precum și raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice,

în conformitate cudispozițiile art. 66 alin. (1), (3)-(5) coroborate cu cele ale art. 133 alin. (1) lit.„e„ și art. 136 alin. (1) lit.„a„ din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale art. 121, art. 122, art. 125, art. 127 lit. „a„ și „b„ și art. 128 alin. (4) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale O. M.M.J.S. nr.26/2019 , privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

în raport de prevederile art. 58 alin.țl) și (2), art. 59, art. 60 și art. 61 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (1) și art. 81, alin. 2, lit. „n„ teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.începând cu data de 01.07.2019 se modifică prevederile art. I lit. „f„ și „g„ ale H.C.L. Sector 5 nr. 92/14.05.2019 , privind aprobarea sumelor bănești acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5, acestea având următorul cuprins :

,,f) alocarea sumei de până la 5000 lei/an pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării materialelor școlare (rechizite ) necesare desfășurării în condiții optime a procesului educațional;

  • g) alocarea sumei de până la 5000 lei/an pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării materialelor de curățenie si intretinere necesare menținerii unei igiene corespunzătoare.

Art.2 . începând cu data de 01.07.2019 se completează prevederile art. I al H.C.L. Sector 5 nr. 92/14.05.2019 , privind aprobarea sumelor bănești acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5, în sensul că după lit. „g„ se introduc lit.,, h„ și „i„ ce vor avea următorul conținut:

  • h) "alocarea sumei de 400 de lei/lună pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru plata cheltuielilor ocazionate de frecventarea grădiniței";

  • i) "alocarea unei sume de 30 lei/zi pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ce se va plăti de la data stabilirii măsurii de protecție specială până la plata alocației de plasament.,,

Art. 3. Se completează Metodologia de solicitare a decontării sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5, aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr. 92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor bănești acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5, în sensul că pentru decontarea sumei menționate la lit. „h„ a hotărârii, asistenții maternali vor prezenta chitanța fiscală ce atestă plata în termen de cel mult o lună de la data plății.

Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 92/14.05.2019 , privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5 rămân neschimbate.

Art.S.Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. //? /27.06.2019