Hotărârea nr. 118/2019

Hotărârea nr. 118/27.06.2019 privind organizarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie(aXsector5. ro

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019;

Având în vedere:

 • -  Raportul de specialitate al Direcției de Resurse Umane înregistrat sub nr. 1438/18.06.2019;

 • -  Expunerea de motive nr. 1439/18.06.2019 a Primarului Sectorului 5;

 • -  Adresa Primăriei Sectorului 5 nr. 45025/06.06.2019 transmisă și înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr. 27517/06.06.2019 și Adresa Primăriei Sectorului 5 nr. 48214/18.06.2019, transmisă și înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr. 29468/2019 ;

 • -  Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 27517/2019 conexat cu nr. 29468/2019;

 • -  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 2 alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin. (1) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, care va intra în vigoare cu 27.06.2019.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.


PREȘEI^lț

LAZAROV


usEifÂknAN


ELENA LUMINIȚA PE


ESCU.


Nr. //# //Afli. 2019

STAT FUNCȚII                                    ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. ' : I       2019

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesion al

Nivelul studiilo r

Funcția contractuala

grad prof.

Nivelul studiilor

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

Demnitar

Primar

2

Viceprimar

3

1

S

Administrator Public

4

Secretar Sector

1

S

Cabinet Primar

5

Consilier

Gr.1A

S

--------H

6

Consilier

Gr.1A

S

7

Consilier

Gr.1A

S

8

Consilier

Gr.1A

S

Compartimentul Audit Public Intern

9

auditor

1

Asistent

s

10

auditor

1

Principal

s

11

auditor

1

Superior

s

ARHITECT ȘEF

12

Arhitect Șef

1

s

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

13

Director Executiv

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

14

Șef Serviciu

1

s

15

consilier

1

Superior

s

16

inspector

1

Superior

s

17

consilier

1

Superior

s

18

consilier

1

Superior

s

19

inspector

1

Debutant

s

20

inspector

1

Principal

s

21

consilier

1

Superior

s

22

inspector

1

Superior

s

23

referent specialitate

2

Superior

SSD

24

inspector

1

Superior

s

25

inspector

1

Asistent

s

26

inspector

1

Principal

s

27

inspector

1

Asistent

s

28

inspector

1

Debutant

s

29

referent

3

Superior

M

Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

30

inspector

1

Principal

s

31

inspector

1

Debutant

s

32

inspector

1

Superior

s

33

referent

3

Superior

M

34

inspector

1

Principal

s

Corn

partimentul Prognoze și Strategii Urbanistice

35

inspector

1

Superior

s

36

referent

3

Superior

M

Compartimentul Patrimoniu

37

inspector

1

Asistent

s

38

inspector

1

Asistent

s

39

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA TEHNICĂ

40

Director Executiv

S

Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

41

Șef Serviciu

1

S

42

consilier

1

Superior

S

43

inspector

1

Asistent

S

44

secretar dactilograf

I

M

45

referent

3

Superior

M

46

inspector

1

Principal

S

47

inspector

1

Principal

S

48

inspector

1

Principal

s

49

referent

3

Superior

M

50

inspector

1

Asistent

s

51

inspector

1

Asistent

s

52

Inspector

1

Asistent

s

53

Inspector

1

Superior

s

54

Inspector

1

Superior

s

55

referent

3

Superior

M

56

Referent

3

Superior

M

57

Inspector

1

Asistent

s

58

referent

3

Asistent

M

59

inspector

1

Principal

S

60

inspector

1

Debutant

S

61

inspector

1

Asistent

S

62

inspector

1

Principal

S

63

inspector

1

Superior

S

64

inspector

1

Superior

S

Biroul Autorizare Activități Comerciale

65

Șef Birou

1

S

66

inspector

1

Superior

S

67

inspector

1

Principal

S

68

inspector

1

Superior

s

69

inspector

1

Principal

s

70

inspector

1

Asistent

s

71

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

72

inspector

1

Superior

s

73

inspector

1

Principal

s

74

inspector

1

Superior

s

75

inspector

1

Principal

s

76

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Parcaje Auto de Reședință

77

referent

3

superior

M

78

referent

3

superior

M

79

referent

3

superior

M

80

referent

3

superior

M

81

referent

3

superior

M

82

referent

3

superior

M

83

inspector

1

superior

S

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

84

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

85

Șef Serviciu

1

s

86

inspector

1

Superior

s

87

inspector

1

Superior

s

88

inspector

1

Principal

s

89

inspector

1

Superior

s

90

inspector

1

Principal

s

91

inspector

1

Superior

s

92

inspector

1

Superior

s

93

inspector

1

Superior

s

94

inspector

1

Asistent

s

95

inspector

1

Principal

s

96

inspector

1

Superior

s

97

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Investiții

98

inspector

1

Superior

s

99

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

100

Șef Serviciu

Gr. I

S

101

Inspector specialitate

Gr. I

s

102

inspector specialitate

Gr. IA

s

103

inspector specialitate

Gr. I

s

104

referent

IA

M

105

referent

I

M

106

referent

II

M

107

referent

I

M

108

muncitor

I

M/G

109

muncitor

I

M/G

110

muncitor

I

M/G

111

ingrijitoare

I

M/G

112

muncitor

I

M/G

113

ingrijitoare

I

M/G

114

ingrijitoare

I

M/G

115

ingrijitoare

I

M/G

116

ingrijitoare

I

M/G

117

ingrijitoare

I

M/G

118

ingrijitoare

I

M/G

119

ingrijitoare

1

M/G

120

ingrijitoare

1

M/G

121

ingrijitoare

1

M/G

122

ingrijitoare

1

M

Serviciul Proiecte

123

Șef Serviciu

1

s

124

inspector

1

Superior

s

125

inspector

1

Asistent

s

126

inspector

1

Asistent

s

127

inspector

1

Superior

s

128

Inspector

1

Asistent

s

129

inspector

1

Principal

s

130

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

131

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

132

Șef Serviciu

1

s

133

consilier

1

Superior

s

134

inspector

1

Superior

s

135

inspector

1

Superior

s

136

inspector

1

Principal

s

137

inspector

1

Superior

s

138

Inspector

1

Superior

s

139

inspector specialitate

Gr. IA

S

140

inspector

1

superior

s

141

inspector

1

Principal

s

142

referent

3

Principal

M

143

inspector

1

Asistent

s

144

referent

3

Asistent

M

145

referent

3

Asistent

M

146

referent

3

Superior

M

147

referent

3

Superior

M

148

inspector

1

Superior

S

149

referent

3

Debutant

M

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

150

inspector

1

Superior

S

Compartimentul Management Informațional și Strategii de Informatizare

151

Inspector

1

Superior

S

152

inspector

1

Principal

s

153

inspector specialitate

Gr.l

S

154

inspector specialitate

Gr.lA

S

Compartimentul Experți Etnie Rromă

155

inspector

1

Superior

s

156

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

157

inspector

1

Superior

s

158

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE CONTROL

159

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

160

Șef Serviciu

1

s

161

inspector

1

Superior

s

162

inspector

1

Principal

s

163

inspector

1

Asistent

s

164

inspector

1

Asistent

s

165

inspector

1

Debutant

s

166

inspector

1

Debutant

s

167

referent

3

Superior

M

168

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

169

Șef Serviciu

1

s

170

inspector

1

Superior

s

171

inspector

1

Asistent

s

172

inspector

1

Principal

s

173

inspector

1

Principal

s

174

inspector

1

Superior

s

175

inspector

1

Asistent

s

176

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

177

Director Executiv

1

s

Serviciul Administrare Unități de învățământ

178

Șef Serviciu

1

s

179

consilier

1

Superior

s

180

inspector

1

Principal

s

181

inspector

1

Superior

s

182

inspector

1

Principal

s

183

inspector

1

Principal

s

184

inspector

1

Principal

s

185

inspector

1

Asistent

s

186

referent

3

Principal

M

187

inspector

1

Asistent

s

188

inspector

1

Principal

s

189

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Cultura,Tineret și Sport

190

inspector

1

Asistent

s

191

inspector

1

Asistent

s

192

inspector

1

superior

s

193

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

194

Director Executiv

1

s

Serviciul Organizarea Muncii, Managementul Funcției Publice si Calității Muncii

195

Șef Serviciu

1

s

196

inspector

1

Superior

s

197

inspector

1

Superior

s

198

inspector

1

Superior

s

199

inspector

1

Principal

s

200

inspector

1

Superior

s

201

referent

3

Superior

202

inspector

1

Principal

s

203

inspector

1

Principal

s

204

inspector

1

Superior

s

205

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă

206

inspector

1

Asistent

s

207

inspector

1

Asistent

s

208

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Pregătire si Perfecționare

209

Consilier juridic

1

Asistent

S

210

inspector

1

Principal

s

211

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA ECONOMICĂ

212

Director Executiv

1

s

Serviciul Financiar-Contabilitate

213

Șef Serviciu

214

inspector

1

Principal

s

215

inspector

1

Asistent

s

216

inspector

1

Superior

s

217

inspector

1

Superior

s

218

inspector

1

Superior

s

219

inspector

1

Superior

s

220

referent

3

Superior

M

221

inspector

1

Asistent

s

222

casier

Tr. I

M

Serviciul Buget

223

Șef Serviciu

1

s

224

inspector

1

Superior

s

225

inspector

1

Superior

s

226

inspector

1

Asistent

s

227

inspector

1

Superior

s

228

inspector

1

Debutant

s

229

inspector

1

Asistent

s

230

inspector

1

Asistent

s

231

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Urmărire Execuție Bugetară

232

inspector

1

Asistent

s

233

inspector

1

Asistent

s

234

inspector

1

Debutant

s

235

inspector

1

Principal

s

236

inspector

1

Asistent

s

237

inspector

1

Debutant

s

238

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA JURIDICĂ

239

Director Executiv

1

s

Serviciul Contencios Administrativ

240

Șef Serviciu

1

s

241

consilier juridic

1

Asistent

s

242

consilier juridic

1

Asistent

s

243

consilier juridic

1

Principal

s

244

consilier juridic

1

Asistent

s

245

consilier juridic

1

Asistent

s

246

consilier juridic

1

Superior

s

247

consilier juridic

1

Superior

s

248

consilier juridic

1

Principal

s

249

consilier juridic

1

Asistent

s

250

inspector

1

Superior

s

Serviciul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

251

Șef Serviciu

1

s

252

inspector

1

superior

s

253

consilier juridic

1

principal

s

254

Inspector

1

superior

s

255

consilier juridic

1

principal

s

256

inspector

1

superior

s

257

inspector

1

Superior

s

258

Inspector

1

Asistent

s

259

referent

3

Superior

M

260

inspector

1

principal

s

261

inspector

1

principal

s

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

262

Șef Serviciu

1

s

263

consilier juridic

1

Superior

s

264

consilier juridic

1

Superior

s

265

consilier juridic

1

Superior

s

266

consilier juridic

1

Asistent

s

267

consilier juridic

1

Asistent

S

268

consilier juridic

1

Asistent

S

269

consilier juridic

1

Superior

s

270

consilier juridic

1

Superior

s

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚA TEHNICA Șl JURIDICA

271

Director Executiv

1

s

Serviciul Evidență Acte Administrative

272

Șef Serviciu

1

s

273

consilier juridic

1

superior

s

274

inspector

1

superior

s

275

inspector

1

principal

s

276

inspector

1

asistent

s

277

inspector

1

asistent

s

278

inspector specialitate

Gr.lA

S

279

inspector

1

superior

s

Compartimentul Pentru Aplicarea Legii nr.550/2002

280

inspector

1

superior

s

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

281

Șef Serviciu

S

282

inspector specialitate

Gr.ll

S

283

inspector specialitate

Gr.l

S

284

inspector specialitate

Gr.ll

S

285

inspector specialitate

Gr.ll

S

286

inspector specialitate

Gr.ll

S

287

referent

IA

M

288

referent

II

M

289

referent

II

M

290

inspector specialitate

Gr. I

S

291

inspector specialitate

Gr. I

S

292

inspector specialitate

Gr. I

s

Biroul Evidență Electorală

293

Șef Birou

1

s

294

inspector

1

debutant

s

295

referent

3

Superior

M

296

inspector

1

Asistent

s

297

Inspector

1

Asistent

s

298

inspector

1

Superior

s

299

inspector

1

Superior

s

Serviciul Autoritate Tutelară

300

Șef Serviciu

1

s

301

inspector

1

Asistent

s

302

inspector

1

Superior

s

303

inspector

1

Superior

s

304

inspector

1

Superior

s

305

inspector

1

Asistent

s

306

inspector

1

Asistent

s

307

inspector

1

Asistent

s

308

inspector

1

Asistent

s

309

inspector

1

Asistent

s

310

referent

IA

M

Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

311

Inspector

1

Superior

s

312

referent specialitate

2

Superior

SSD

313

inspector

1

Superior

s

314

inspector

1

Superior

s

315

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

316

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

317

Șef Serviciu

1

s

318

inspector

1

Superior

s

319

inspector

1

Superior

s

320

inspector

1

Superior

s

321

inspector

1

Superior

s

322

referent

3

Principal

M

323

referent

3

Debutant

M

324

inspector

1

Superior

s

325

inspector

1

Superior

s

326

Inspector

1

Asistent

s

327

referent

3

Superior

M

328

inspector

1

Superior

s

329

referent

3

Principal

M

330

inspector

1

Superior

s

331

inspector

1

Superior

s

332

inspector

1

Principal

s

333

inspector

1

Principal

s

334

inspector

1

Principal

s

335

inspector

1

Superior

s

336

referent

3

Superior

M

337

inspector

1

Principal

s

338

referent

3

Principal

M

339

inspector

1

Superior

S

340

inspector

1

Superior

s

341

inspector

1

Superior

s

342

referent

3

Superior

M

343

inspector

1

Superior

S

344

referent

3

Superior

M

345

inspector

1

Superior

S

346

inspector

1

Superior

S

347

Inspector

1

Asistent

s

348

referent

3

Superior

M

Serviciul Stare Civilă

349

Șef Serviciu

1

S

350

Cosilier juridic

1

Principal

S

351

Inspector

1

Asistent

S

352

inspector

1

Superior

s

353

Inspector

1

Asistent

s

354

inspector

1

Principal

s

355

inspector

1

Superior

s

356

referent

3

Superior

m

357

inspector

1

Principal

S

358

referent

3

Principal

M

359

inspector

1

Asistent

S

360

inspector

1

Asistent

S

361

referent

3

Superior

M

362

referent

3

Asistent

M

363

Inspector

1

Asistent

S

364

Inspector

1

Asistent

S

365

Inspector

1

Principal

S

366

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE LOCALĂ

367

Director General

1

S

DIRECȚIA DE SIGURANȚA A CETĂȚEANULUI

368

Director Executiv

1

s

Serviciul Ordine Publică

369

Șef Serviciu

1

s

370

polițist local

1

principal

s

371

polițist local

1

superior

s

372

polițist local

1

superior

s

373

polițist local

3

superior

M

374

polițist local

3

superior

M

375

polițist local

3

superior

M

376

polițist local

3

superior

M

377

polițist local

3

superior

M

378

polițist local

3

superior

M

379

polițist local

3

superior

M

380

polițist local

3

superior

M

381

polițist local

3

superior

M

382

polițist local

3

superior

M

383

polițist local

3

superior

M

384

polițist local

3

superior

M

385

polițist local

3

superior

M

386

polițist local

3

superior

M

387

polițist local

3

superior

M

388

polițist local

1

asistent

S

389

polițist local

3

superior

M

390

polițist local

3

superior

M

391

polițist local

3

superior

M

392

polițist local

3

superior

M

393

polițist local

3

superior

M

394

polițist local

3

principal

M

395

polițist local

3

principal

M

396

polițist local

3

principal

M

397

polițist local

3

principal

M

39S

polițist local

3

principal

M

399

polițist local

1

principal

S

400

polițist local

1

principal

S

401

polițist local

3

superior

M

402

polițist local

3

superior

M

403

polițist local

3

superior

M

404

polițist local

1

principal

S

405

polițist local

1

asistent

S

406

polițist local

3

superior

M

407

polițist local

3

superior

M

408

polițist local

3

superior

M

409

polițist local

3

superior

M

410

polițist local

3

superior

M

411

polițist local

3

superior

M

412

polițist local

3

superior

M

413

polițist local

3

principal

M

414

polițist local

3

principal

M

415

polițist local

3

principal

M

416

polițist local

1

principal

S

417

polițist local

3

principal

M

418

polițist local

3

principal

M

419

polițist local

1

asistent

S

420

polițist local

1

principal

s

421

polițist local

1

principal

s

422

polițist local

1

principal

s

423

polițist local

1

superior

s

424

polițist local

1

superior

s

425

polițist local

3

superior

M

426

polițist local

3

superior

M

427

polițist local

3

superior     M

428

polițist local

3

superior

M

429

polițist local

3

superior

M

430

polițist local

1

asistent

S

431

polițist local

1

principal

s

432

polițist local

3

superior

M

433

polițist local

3

superior

M

434

polițist local

3

superior

M

435

polițist local

1

principal

S

436

polițist local

3

superior

M

437

polițist local

1

principal

S

438

polițist local

1

principal

S

439

polițist local

3

principal

M

440

polițist local

3

asistent

M

441

polițist local

1

superior

S

442

polițist local

1

principal

S

443

polițist local

1

principal

S

444

polițist local

1

principal

s

445

polițist local

3

superior

M

446

polițist local

3    superior

M

447

polițist local

3

superior

M

448

polițist local

3

superior

M

449

polițist local

3

superior

M

450

polițist local

3

superior

M

451

polițist local

3

superior

M

452

polițist local

3

superior

M

453

polițist local

3

superior

M

454

polițist local

3

superior

M

455

polițist local

3

principal

M

456

polițist local

3

superior

M

457

polițist local

3

superior

M

458

polițist local

3

superior

M

459

polițist local

3

superior

M

460

polițist local

3

superior

M

461

polițist local

1

asistent

S

462

polițist local

3

principal

M

463

polițist local

3

principal

M

464

polițist local

3

principal

M

465

polițist local

3

principal

M

466

polițist local

1

superior

S

467

polițist local

1

principal

S

468

polițist local

1

principal

s

469

polițist local

3

superior

M

470

polițist local

3

superior

M

471

polițist local

3

superior

M

472

polițist local

3

superior

M

473

polițist local

3

superior

M

474

polițist local

3

superior

M

475

polițist local

1

principal

S

476

polițist local

3

superior

M

477

polițist local

3

superior

M

478

polițist local

1

principal

S

479

polițist local

1

superior

S

480

polițist local

1

superior

s

481

polițist local

1

superior

s

482

polițist local

1

principal

s

483

polițist local

1

principal

s

484

polițist local

1

principal

s

485

polițist local

1

principal

s

486

polițist local

1

principal

s

487

polițist local

1

principal

s

488

polițist local

1

asistent

s

489

polițist local

3

superior

M

490

polițist local

3

superior

M

491

polițist local

3

superior

M

492

polițist local

3

superior

M

493

polițist local

3

superior

M

494

polițist local

3

superior

M

495

polițist local

3

superior

M

496

polițist local

3

superior

M

497

polițist local

3

superior

M

498

polițist local

1

principal

S

499

polițist local

3

superior

M

500

polițist local

3

principal

M

501

polițist local

3

superior

M

502

polițist local

3

principal

M

503

polițist local

1

superior

s

504

polițist local

1

superior

s

505

polițist local

3

superior

M

506

polițist local

3

superior

M

507

polițist local

3

asistent

M

508

polițist local

3

superior

M

509

polițist local

3

superior

M

510

polițist local

1

principal

S

511

polițist local

1

principal

S

512

polițist local

1

principal

s

513

polițist local

3

superior

M

514

polițist local

3

principal

M

515

polițist local

1

principal

s

516

polițist local

3

superior

M

517

polițist local

3

superior

M

518

polițist local

3

superior

M

519

polițist local

3

superior

M

Serviciul Intervenție

520

Șef Serviciu

521

polițist local

3

superior

M

522

polițist local

3

superior

M

523

polițist local

3

superior

M

524

polițist local

3

superior

M

525

polițist local

3

superior

M

526

polițist local

1

principal

S

527

polițist local

3

superior

M

528

polițist local

1

principal

S

529

polițist local

1

asistent

s

530

polițist local

1

principal

s

531

polițist local

3

principal

M

532

polițist local

3

superior

M

533

polițist local

3

superior

M

534

polițist local

1

superior

S

535

polițist local

3

superior

M

536

polițist local

3

superior

M

537

polițist local

3

principal

M

538

polițist local

1

asistent

S

539

polițist local

3

superior

M

540

polițist local

3

superior

M

SERVICIUL CIRCULAȚIE

541

Șef Serviciu

1

S

542

polițist local

1

superior

S

543

polițist local

1

superior

S

544

polițist local

1

principal

S

545

polițist local

1

principal

S

546

polițist local

1

principal

s

547

polițist local

1

principal

s

548

polițist local

1

principal

s

549

polițist local

3

superior

M

550

polițist local

3

superior

M

551

polițist local

3

superior

M

552

polițist local

3

superior

M

553

polițist local

3

superior

M

554

polițist local

3

superior

M

555

polițist local

3

superior

M

556

polițist local

3

principal

M

557

polițist local

3

principal

M

558

polițist local

3

principal

M

559

polițist local

1

asistent

S

560

polițist local

3

asistent

M

561

polițist local

1

superior

S

562

polițist local

3

superior

M

563

polițist local

3

superior

M

564

polițist local

3

superior

M

565

polițist local

3

superior

M

566

polițist local

3

superior

M

567

polițist local

3

superior

M

568

polițist local

3

principal

M

569

polițist local

1

principal

S

570

polițist local

3

superior

M

571

polițist local

3

superior

M

572

polițist local

3

principal

M

573

polițist local

3

principal

M

574

polițist local

3

principal

M

575

polițist local

3

superior

M

576

polițist local

3

asistent

M

577

polițist local

3

principal

M

578

polițist local

1

superior

S

579

polițist local

3

superior

M

580

polițist local

1

asistent

S

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

581

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale

582

Șef Serviciu

1

S

583

polițist local

1

superior

s

584

polițist local

1

principal

s

585

polițist local

1

principal

s

586

polițist local

1

asistent

s

587

polițist local

1

asistent

s

588

polițist local

1

principal

s

589

polițist local

1

principal

s

Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană

590

Șef serviciu

591

polițist local

1

superior

s

592

polițist local

1

superior

s

593

polițist local

1

principal

s

594

polițist local

1

superior

s

595

polițist local

1

superior

s

596

polițist local

1

asistent

s

597

polițist local

1

principal

s

598

polițist local

1

principal

s

Serviciul Disciplină în Construcții

599

Șef Serviciu

I

s

600

polițist local

1

superior

s

601

polițist local

1

superior

s

602

polițist local

1

superior

s

603

polițist local

1

principal

s

604

polițist local

1

asistent

s

605

polițist local

1

principal

s

606

polițist local

1

principal

s

607

polițist local

1

asistent

s

608

polițist local

1

asistent      S

609

polițist local

3

superior

M

610

polițist local

1

superior

s

DIRECȚIA EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI

611

Director executiv

1

s

Serviciul Evidența Persoanelor

612

Șef Serviciu

1

s

613

polițist local

1

superior

s

614

polițist local

1

principal

s

615

polițist local

1

superior

s

616

polițist local

1

asistent

s

617

polițist local

3

superior

M

618

polițist local

1

asistent

s

619

inspector

1

principal

s

620

Serviciul Prevenire și Combatere a Violenței în Mediul Școlar

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

Direcția Dis

pecerat, Situații de Urgență si

Poliția Animalelor

631

Biroul Prevenire Situații de Urgentă

632

633

634

635

636

637

638

Biroul Dispecerat

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

Compartimentul Poliția Animalelor

652

653

654

655

656
OCUPATE

Nr. Total de demnitari

2

Nr. Total funcții publice

535

Xr. total de funcții publice de conducere

19

Xr. total de funcții publice de execuție

516

Xr.total polițiști locali

256

Nr. total de funcții contractuale de execuție

49

Xr. Total funcții contractuale

52

Nr. total de posturi din cadrul instituției/autorității publice

602

Nr. total de posturi potrivit art iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare|                   | polițist local |   3 | principal | M |

Șef Serviciu

polițist local

1

superior

S

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

superior

M

inspector

1

Debutant

S

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

3

superior

M

Director executiv

1

s

Sef Birou

1

s

inspector de specialitate

Gr.lA

S

inspector

1

Superior

s

inspector

1

debutant

s

referent

3

Superior

M

inspector

1

Superior

s

referent

IA

M

Șef birou

1

s

polițist local

3

principal

M

polițist local

1

principal

s

polițist local

1

principal

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

principal

S

referent

I

M

muncitor

I

M/G

muncitor

I

M/G

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ORGANIGRAMA


ADMINISTRATOR PUBLICO D 1 M A D

ANEXA 1 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. //Z / “S/O fo 2019

r i\ 1 IVI A KCOMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR


S.C. AMENAJARE EDILITARĂ Șl SALUBRIZARE S.A.


S.C. ECONOMAT S.R.L.


CENTRUL CULTURAL Șl DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE" AL SECTORULUI 5


DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „ Sf.Andrei,,


LZZ

ARHITECT ȘEF1*»>|

DIRECȚIA TEHNICA


1K» I

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE


1*271__

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ


1+17 |

1+16 I

r-                    1-

DE CONTROL           TINERET Șl SPORT


1+15


1+231+17
SERVICIUL


URBANISM Șl AUTORIZAȚII D CONSTRUIRE


SERVICIUL

VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE


SERVICIUL RELAȚII CU MASS MEDIA Șl SOCIETATEA CIVILĂ


SERVICIUL CORP DE CONTROL


SERVICIUL ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE

ÎNVĂȚĂMÂNTCOMPARTIMENTUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE Șl FIRME LUMINOASECOMPARTIMENTUL INVESTIȚII


COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI


SERVICIUL CONTROL INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE CLS5


COMPARTIMENTUL CULTURĂ TINERET Șl SPORT


COMPARTIMENTUL PROGNOZE Șl STRATEGII URBANISTICE


1+22 |

SERVICIUL ADMINISTRATIV, TRANSPORT, ÎNTREȚINERECOMPARTIMENTUL MANAGEMENT

INFORMAȚIONAL Șl STRATEGII DE INFORMATIZARE
SECRETAR

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU


COMPARTIMENTUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚĂ


SERVICIUL PROIECTE


COMPARTIMENTUL EXPERTI ETNIE RROMĂ


COMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT


DIRECȚIA JURIDICĂ


DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl

JURIDICA1+10SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV


SERVICIUL EVIDENȚĂ ACTE ADMINISTRATIVE1+8 |

SERVICIUL JURIDIC, ' LEGALITATE ACTECOMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002|1+289 |

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ


1+11


SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURĂ Șl ARHIVĂ


COMPARTIMENTUL CADASTRU,FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


1+6 |

BIROUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ


SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ


DIRECȚIA DISPECERAT, SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl POLIȚIA ANIMALELOR


1+12


BIROUL DISPECERATBIROUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂSERVICIUL CIRCULAȚIE
SERVICIUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII


_

COMPARTIMENTUL POLIȚIA ANIMALELOR


TOTAL POSTURI - 656

din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 602

din care:

 • a) Conducere - 48

 • b) Execuție - 554

Posturi cu contract individual de muncă - 52

din care:

 • a) Conducere - 3

 • b) Execuție - 49