Hotărârea nr. 113/2019

Hotărârea nr. 113/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


romanîa2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Strada Fabrica dc Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019;

Având în vedere:

  • •  Raportul comun de specialitate al Direcției de Dezvoltare și al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, înregistrat cu numărul DGTC-DTI 234/20.06.2019 și DGASPC I 1085/21.06.2019;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul DGTC-DTI 235/20.06.2019;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

  • •  Ghidul Solicitantului Orientări Generale al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

Ținând cont de prevederile ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019,

Luând în considerare Analiza realizata la nivelul întregului sector privind oferta și cererea de educație antepreșcolară din Sectorul 5,

în temeiul art. 45 alin. (I) și art. 81 alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5tStradaTFabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Art. 1 Se aprobă demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Crcșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții -lO.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural, de către Primăria Sectorului 5 și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 .

Art. 2 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului solicitantului - condiții specifice, Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară, Aprilie 2019, precum și finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului menționat la art. I pentru Primăria Sectorului 5 și pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art. 3 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5, să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 134.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. //3. Z27.06.2019