Hotărârea nr. 11/2019

Hotărârea nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, pentru anul 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului dc activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2019

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 23.01.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.0117-03/17.01.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 4412/17.01.2019;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice ;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale,

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice locale pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 69/2000, Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și ari. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă Programul de acțiuni educaționale, culturale și sportive pe anul 2019 desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectelor din Programul de acțiuni educaționale, culturale și sportive pe anul 2019 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Se aprobă Programele de acțiuni mullianuale desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, conform anexei 2 , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4-Sumele necesare realizării Programelor de acțiuni mullianuale vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. II Z23.01.2019
ANEXA NR, 1 LA S&zfirr <5 or. //

CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURALE PROPUSE ÎN ANUL 2019

CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET "ȘTEFAN IRDACHE”

» ,

Nr.cr t

Denumirea manifestării

Caracter

Perioada de desfășurar e

Organizatori

Descrierea proiectului

1.

Mihai Eminescu - Trecut, prezent,viitor - colocviu cultural

Local

15 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să pună în valoare opera poetului Mihai Eminescu, familiarizarea copiilor cu creația eminesciană

2.

Ceremonia de dezvelire a monumentului statuie Tudor Vladimirescu

Local

23 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Punerea în valoare a personalității conducătorului Revoluției de la 1821, la Intersecția Bd. Tudor Vladimirescu cu Strada Panduri

3.

Ceremonia de dezvelire a monumentului statuie DAC

Local

24 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Punerea în valoare conform vestigiilor arheologice descoperite aici, au fost identificate așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Sectorul 5, ca parte din cea mai veche zonă a

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

Bucureștiului, este strâns legat de formarea poporului român, al cărui simbol este DACUL

4.

24 ianuarie 1859 "ZIUA PRINCIPATELOR UNITE”

Local

24 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment dedicat împlinirii a 160 de ani de la Mica Unire

5.

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Internațional

27 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Monumentul Holocustului dedicat evreilor care au fost fie persecutați sau uciși în perioada 1937-1944

Sector 5,

6.

Centenar prin înfrățire

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Guvernul României a emis o ordonanță de urgență prin care s-a extins perioada de aniversare până în anul 2020, Ordonanța de urgență nr. 22/2018

7.

Recunoașterea și promovarea valorilor sociale, culturale, sportive și artistice din Sectorul 5

Locai

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune recunoaștera și aprecierea, păstrarea și sprijinirea valorile noastre, promovarea și punerea în valoare a calităților acestora, dar mai ales a cazurilor sociale care necesită sprijin în integrarea socio culturală a copiilor și familiilor din Sectorul 5

8.

Ziua internaționala a puzzle-urilor

Local

29 ianuarie

Centru! Cultural și de Tineret "Ștefan

Eveniment care are ca scop dezvoltarea abilităților copiilor

Nr. crt.

_

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

lordache”

dinlnstituțiile de invătamant din Sectorul 5

9.

Teatrul pentru toți

Local

lanuarie-martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul socio-cultural și educațional Teatrul pentru toți își propune să realizeze un maraton de spectacole de teatru și dezbateri cu actori, artiștiși, personalități culturale de la care elevii să ia contact direct cu arta

10.

Educație prin sport

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să realizeze o serie de competiții sportive care să se concretizeze în selecția copiilor talentați, pentru diferite discipline sportive, integrarea lor în echipele sportive din cadrul cluburilor sportive și a altor entități care desfășoară activități educativ sportive, precum și crearea unor echipe formate din elevii la nivelul fiecărei instituții de învățământ din Sectorul 5

11.

Ansamblu - monument statuar

"Fîntâna lui Bucur Ciobanul”

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune recunoașterea contribuției Ciobanului Bucur ca întemeietor al Bucureștiului, încercând în acest fel evocarea unor momente din istoria orașului. Un argument în plus este faptul că în acest

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

moment nu există un monument dedicat acestuia.

12.

Monument dedicat Domnitorului Constantin Brâncoveanu

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Recunoașterea sacrificiului lui Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi, precum și faptul că din 1992 aceștia au fost canonizați și trecuți în rândul sfinților

13.

Ansamblu statuar "Memoria apei”

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să pună în valoare atât valoarea creștină cât și faptul că numeroase experimente științifice au confirmat credințele tradiționale si intuițiile care atribuie apei rolul de mediator intre lumea energetica si cea materiala

14.

Ansamblu statuar dedicat latinității

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul pleacă de la decizia de a se stabilii Sezonul România Franța în anul 2019, de recunoaștere a latinității a poporului român

15.

Trupa de teatru Ștefan lordache

Național

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune susținerea trupei de teatru a instituției noastre, pentru desfășurarea activității, a spectacolelor, a deplasărilor la festivalurile de teatru din țarăîn anul 2019

16.

Susținerea tinerilor actori

National

»

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan -------------------------Ji-----

Programul are ca scop să îi ajute să se afirme, pentru că viitorul lor

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

lordache”

să înceapă azi, iar luminile rampei, decorurile, costumele și aplauzele să nu le rămână necunoscute, prin acordarea de burse

17.

Educație prin cultură

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să sprijine elevii defavorizați și cazurile sociale care frecventează instituțiile de învățământ din Sectorul 5, prin care să dezvolte creativitatea, implicarea socială, dezvoltarea artistică și abilitățile personale, în afara programei și a orarului școlar, cultură după școală, creearea spațiilor și a cadrului necesar dezvoltării unor astfel de activități

18.

Tabăra pentru copii “5 în tabără”

Local

2-9

Februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

I

Proiectul se adresează elevilor cu rezultate remarcabile la învățătură din unitățile de învățământ din sectorul 5 scopul fiind ca aceștia să beneficieaze de o săptămână gratuită în tabară la munte.

19.

L

Spectacol aniversar "Ștefan lordache”

Local

3 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

J

lordache”

Spectacolul susținut de Trupa de teatru Ștefan lordache, își propune să aducă în lumina rampei personalitatea actorului

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

20.

Caragiale - 167 de ani de la nașterea marelui dramaturg

Local

1/13 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Colegiul național Gheorghe Lazăr

21.

Ziua iubitorilor bibliotecilor

Local

14 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Vizita a elevilor din unitățile de invatamant in cadrul Bibliotecii Naționale a României

22.

Ziua internaționala a limbii materne

Local

21 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol cultural artistic dedicat limbii române - se va desfășura in unitățile de invatamant din Sectorul 5

23.

De dragoste și de dor-Sărbătoarea dragostei la români - Dragobete -

Național

24 februarie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune două direcții, o sesiune de comunicări științifice susținute de specialiști și un fragment de spectacol folcloric care să ilustreze obiceiul Vor fi oficiate căsătorii la care mirii vor trebui să se prezinte în port popular și vor fi înmânate certificate de îndrăgostiți.

24.

în întâmpinarea primăverii

Local

1-3 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Expoziție de martisoare. Târg de creație si vanzare martisoare, realizate de copii din școlile si grădinițele din Sectorul 5

25.

Spectacol de Ziua Internațională a Femeii

Local

8 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul este un omagiu adus Zilei Internaționale a femeii

26.

Constantin Brâncusi -"Tăcerea infinitului”

Internațional

16 martie

Centrul Cultural si de

>

Tineret "Ștefan

Proiectul își propune cunoașterea operei sculptorului, aducerea la

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

lordache”

cunoștința elevilor a valorii incontestabile a creației lui

27.

Ziua mondială a spunerii de povești

Local

20 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment dedicat poveștilor si povestitorilor romani - se vor citi basme culese de Petre Ispirescu, Ion Pop Reteganul, etc

28.

"UITAȚI DE CLIȘEE” Ziua Internaționala a Francofoniei "ceva cu 5”

International

20 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Teatru, dans, muzică, cinema, literatură, arte vizuale, expoziții, dezbateri, gastronomie sunt domeniile în care Sezonul își propune să creeze un dialog autentic între comunități și creatori.

29.

Ziua Mondială a poeziei

internațional

J

21 martie

Centrul Cultural si de

>

Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul își propune realizarea unor spectacole care în care să se realizeze recitări de poezie de către actori în școlile și liceele din Sectorul 5

30.

Ziua mondiala a teatrului

Local

27 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol extraordinar susținut de Trupa de Teatru Ștefan lordache

31.

Cupa primăverii la Șah

Local

Martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” , Federația Română de Șah

Evenimentul își propune continuarea proiectelor în parteneriat cu Federația Română de Șah

32.

Nichita Stanescu- recital de poezie

Local

31 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să devină un festival de creație poetică a copiilor din instituțiile de

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

învățământ din Sectorul 5

33.

Ziua internaționala a rromilor -Festival al tradițiilor tiganesti

Național

8-11 aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul își propune să asigure cadrul propice prezentării tradițiilor și elementelor culturii acestei etnii. Organizat pe principiul unui târg tradițional, cu demonstrații culinare, spectacole artistice, expoziții, acesta va avea printre invitați reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în ceea ce privește integrarea, personalități din spectrul politic și administrativ, dar și artiști renumiți, care și-au asumat public apartenența la etnie. în cadrul evenimentului vor fi prezenți meșteșugari rromi și va fi realizată o proiecție de filme tematice.

34.

Sergiu Nicolaescu- filme romanești

Local

13 aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiecții de film din creația lui Sergiu Nicolăescu

35.

Vizita domnului Anatoli Karpov

Internațional

Aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Popularizarea acestui sport în rândul elevilor din Sectorul 5

36.

Ziua internaținală a Oamenilor muncii

Internațional

1 mai

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment cultural aristic dedicat

oamenilor muncii din sectorul 5

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

37.

HOP SHA SHA FESTIVAL

International

2 - 5 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul aflat la cea de-a doua ediție va fi organizat sub forma unui Festival cultural interetnic reprezentativ pentru valorile social-culturale ale zonei balcanice. Se vor desfășura programe artistice specifice țărilor din acest spațiu geografic, iar participanții se vor bucura de preparate culinare provenite din zona balcanică.

38.

Program "învățăm o limbă străină”

Unitățile

J școlare din Sectorul 5

1-31 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

>

lordache”

Programul presupune realizarea unui parteneriat intre CCTSI si Centre culturale străine, ONG-uri, alte forme de organizare (ex. Centrul cultural turc, rus, arab, chinez, coreean - Coreea de Sud, etc), in vederea înscrierii, cu titlu gratuit, a unui număr de elevi, din liceele din Sectorul 5, în programe de învățare a unor limbi străine rare. Se va investiga posibilitatea introducerii unor clase de limbi străine rare, în liceele din Sectorul 5

39.

Ziua Europei

Local

9 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să celebreze anual pacea și unitatea dintre statele membre ale Uniunii Europene, Programul se va desfășura în unitățile școlare din

>                                                    J               »

Sectorul 5, are ca scop

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

informarea elevilor privitor la Uniunea Europeană -mecanisme, oportunități și programe speciale pentru tineret.

40.

Dumitru Prunariu-confectionam planete, sistemul solar, nave spațiale, astronauti, invatam prin joaca

Local

14 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

41.

Ziua internațională a familiei

- NUNTA DE AUR

Local

15 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

în această zi dorim să ne îndreptăm atenția spre familiile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie.

Evenimentele vor cuprinde un program artistic și momente festive

42.

Tara poveștilor

Local

31 mai - 2 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul va fi organizat pentru a sărbători ziua copilului -1 iunie

43.

Eco - School

Local

5 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul va fi organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, pentru a ridica gradul de conștientizare, in rândul tinerilor, referotor la problemele de mediu. Fiecare școala va realiza o mica "gradina de legume sau de flori” pe care elevii implicați o vor ingriji. Ne dorim ca toate unitățile școlare din Sectorul 5 sa

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

beneficieze de o atmostefa "verde” - curți ale scolii pline de verdeața”, clase asemenea.

44.

la de România

Național

24 Iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul se va afla la a doua ediție; va fi organizat de Ziua Mondiala a lei; eleve din Sectorul 5 vor participa la ateliere de realizare de ii; vor avea loc prezentări de ii si premierea celei mai frumoase piese vestimantare; târg tradițional cu muzica populara.

45.

Ziua Drapelului National

Național

26 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Recitare de poezie patriotica pentru a marca ziua drapelului național

46.

Seri estivale in Sectorul 5

Local

lulie-august

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

» lordache”

Eveniment aflat la a 3-a ediție

>

Matineu pentru pitic i- proiecții de film pt copii si piese de teatru, Proiecții de film, documentar

47.

Sport pentru întreaga familie Pașaport pentru sport

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectulimplică organizarea in Parcul Sebastian a unor evenimente sportive de promovare în rândul copiilor si tinerilor a sporturilor de echipă și individuale, prin derularea unor activități bazate pe întreceri sportive, demonstarții, activități cu jocuri sportive

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

48.

Ziua Internațională a Prieteniei

Național

30 Iulie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune realizarea de felicitări cu diverse mesaje de prietenie și oferirea lor către persoanele la care țin, cât și către alte persoane

49.

Educație prin antreprenoriat

Local

Iulie -Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune educarea elevilor și implicarea lor în societatea civilă în domeniul dezvoltării afacerilor și antreprenoriatului, în perspectiva dezvoltării unor afaceri proprii pe baza oportunităților oferite de programelor de finanțare interne și internaționale

50.

Festivalul Internațional de Folclor "Zilele Prieteniei” Ediția a -l-a

Internațional

31 iulie - 4 august

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune punerea în valoare a valorilor de Patrimoniu Imaterial UNESCO, Obiceiul călușului, Doina, Ceramica de Horezu, Jocul de ceată bărbătească, din România, precum și invitarea unor ansambluri folclorice din țările cu care Sectorul 5 are parteneriate și din țări cu valori de patrimoniu UNESCO, sub genericul "Zilele Prieteniei”, considerând că limbajul dansului tradițional poate fii o punte de legătură între

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și

perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

popoare

51.

Vouchere educaționale

Local

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să vină în sprijinul copiilor din Sectorul 5, prin acordarea unor voucherele pentru achiziționarea de cărți școlare

52.

Parada performanței -Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment organizat în semn de apreciere a eforturilor depuse de elevii din Unitățile de învățământ Preuniversitar de Stat din Sectorul 5, în cadrul examenului de Bacalaureat, cât și pentru a recunoaște meritele cadrelor didactice din Sectorul 5 care i-au îndrumat pe elevi și care au contribuit la obținerea acestor rezultate remarcabile.

53.

Open București - Concurs de șah

Național

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Concurs de șah organizat cu sprijinul logistic al Federației Române de Șah

54.

Festivalul Național de Teatru Pentru Adolescenți "ȘTEFAN

IORDACHE”

Ediția a-l-a

Național

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să aducă împreună elevi care frecventează cercurile de artă dramatică din București, licee vocationale, scoli populare de artă, în cadrul căruia tinerii actori să prezinte publicului creațiile realizate si, în care aceștia să intre în contact cu

!

personalități din lumea teatrului

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

55.

Ziua mondială a Curățeniei -

LET’S DO IT SECTORUL 5

Internațional

15

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul lansat la nivel mondial, poate reprezenta o oportunitate pentru administarția locală prin care să conștientizeze populația de necesitatea păstrării unui mediu curat implicând cetățenii în activitatea de curățenie a Sectorului 5

56.

Zilele Sectorului 5

#refresh5

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul își dorește să implice toate segmentele de populație din Sectorul 5 prin oferirea unor zile de destindere și voie bună, cu programe culturale și artistice pentru a satisface nevoile culturale

57.

Gala tânărului actor - Gala Hop

Național

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Realizat în parteneriat cu UNITER, proiectul își propune susținerea tinerei generații de actori, promovarea și premierea celor mai talentați actori

58.

Zilele Recoltei - Piața Ferentari

Local

Octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Târg special dedicat recoltelor toamnei, aflat la a 4-a ediție, care își propune promovarea producătorilor din zona limitrofă, a meșteșugurilor tradiționale, a valorilor de patrimoniu imaterial

59.

Concurs de șah cu școlile din

Sectorul 5

Local

Octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune promovarea acestui sport în rândul elevilor din Sectorul 5 și atragerea unui număr cât mai mare de sportivi

60.

150 de ani de la Prima Gară

National

-----------------1-____________________

Centrul Cultural și de

Proiectul își propune să promoveze și să

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

din România și București Gara Filaret Concert Orchestra Națională de Tineret a României

Octombrie

Tineret "Ștefan

J

lordache”

pună în valoare spațiul primei gări construite în București și România Gara Filaret, printr-un concert realizat în spațiul acesteia, precum și alte activități adiacente acestui eveniment, expoziții, întâlniri, meșteșuguri

61.

Educație prin dans

Local

2019

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să atragă un număr cât mai mare de copii către dansuri de orice gen, către mișcare și o viață sănătoasă, susținerea și promovarea acestui gen de activități

62.

Festivalul de muzică pentru copii

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

CCTSI va organiza concursul de muzică pentru copii, concurs se va desfășura pe durata a 3 zile și va cuprinde 3 secțiuni: secțiunea jazz, secțiunea populară și secțiunea pop. Copiii vor participa in funcție de grupa de vârstă la care se încadrează clasele 1-4, clasele 5-8 sau clasele 9-12. Cei mai talentați copii vor fi invitați să facă parte din Corul de copii Radio.

63.

Festivalul de film pentru adulți și copii

internațional

Noiembrie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache

Inițiat în anul 2018, proiectul își propune continuarea acestui eveniment în parteneriat cu consulatele culturale ale ambasadelor din București și înscrierea acestuia în rândul festivalurilor de referință în

Nr.

crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

domeniul cinematografiei

64.

Festivalul filmului de dragoste

Internațional

Noiembrie

Centrul Cultural și de

Tineret "Ștefan lordache

Proiectul își propune promovarea creației cinematrografice având ca temă filmul de dragoste atât din cinematografia românească cât și internațională

65.

Hai să dăm mână cu mână

Parcul

Sebastian

1

Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul este ocazionat de Ziua Națională a României

66.

Poveste de Crăciun

Parcul Sebastian

6-31 decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Târg tradițional de Crăciun, aflat la a 4-a ediție prin care ne propunem să aducem bucurie copiilor din Sectorul 5 prin diferite manifestări, spectacole, târg de produse tradiționale, demonstarții de gastronomie

67.

Campionat de șah cu școlile din Sectorul 5

Local

Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune promovarea acestui sport în rândul elevilor din Sectorul 5

68.

Balul de Cristal

Local

Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

_

Proiect caritabil prin care ne propunem să venim în sprijinul familiilor defavorizate, prin organizarea unor strângere de fonduri

ANEXA NR. 2 LA


/?r-1. Programe de acțiuni multianuale

1.1.    Programul pentru Teatru - Susținerea tinerilor actori

Se știe că scenele teatrelor au ajuns să pară un teritoriu interzis pentru tinerii abia ieșiți din școlile de actorie. Tinerii actori talentați și valoroși se demobilizează, renunță la meserie, se pierd din lipsa unei politici naționale culturale, a faptului că teatrele nu au porțile deschise, iar câștigul unui tânăr actor la început de drum este minor. Anual termină facultăți de actorie, private și de stat, în jur de 150 -200 de absolvenți, iar a fi actor în România este un lucru greu și solicitant care necesită foarte multă putere de muncă și care este neglijat, în mod constant.

Astfel, dorim să încurajăm și să susținem tinerii actori, să le oferim ocazia de afirmare la început de carieră artistică în teatru, de cunoaștere și recunoaștere. Programul are ca scop să îi ajute să se afirme, pentru că viitorul lor să înceapă azi, iar luminile rampei, decorurile, costumele și aplauzele să nu le rămână necunoscute.

Grup țintă: tineri actori cu vârsta până în 35 de ani.

1.2.    Programul de sprijinire a cetățenilor din Sectorul 5 pentru participarea la activități culturale, educative și sportive

Programul își dorește să ofere locuitorilor din Sectorul 5, accesul la activități culturale, educative, informative și sportive, la care, de cele mai multe ori, nu pot fi prezenți din motive financiare. Astfel, ne propunem să îi încurajăm să participe la spectacole de teatru, spectacole de operă, proiecții de filme, competiții sportive, încercând să le transmitem cât de importante sunt aceste activități în dezvoltarea intelectuală și a personalității.

De cele mai multe ori, produsele și serviciile culturale diverse, pot fi benefice pentru comunitate, în scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la viața culturală. Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural, național și universal, poate reprezenta o modalitate pentru a-i ține aproape de Sectorul în care locuiesc, dar mai ales pentru a-i ține uniți.

în cadrul programului vor fi organizate manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.

1.3. Programul de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, educativ, sportiv, familial, civic și etic

Valorile joacă un rol important în cunoașterea, explicația și predicția mentalităților și a comportamentelor individuale și de grup, dar și a celor specifice unui popor. O valoare care nu este promovată, ajunge doar pe căi lăturalnice și parțial cunoscută publicului. Este necesar să apreciem și să păstrăm valorile noastre, dar mai ales să respectăm ceea ce ne ajută să ne individualizăm.

Programul are ca scop recunoașterea publică a personalității prin acordarea de medalii, titluri, cupe etc, realizarea de expoziții personale și de grup, susținerea unor conferințe publice, tipărirea de publicații și cârti precum și alte materiale care să pună în valoare personalitățiile promovate, recunoașterea meritelor veteranilor de război, angajaților performanți, sportivilor, profesorilor, actorilor sau a oricărei personalitîți publice, considerația față de căsniciile durabile și cuplurile care oferă modele de viață, dar și alte cazuri care se remarcă prin importanța pe care o au în dezvoltarea unui comportament responsabil în societatea românească și în mod special în Sectorul 5.