Hotărârea nr. 109/2019

Hotărârea nr. 109/18.06.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Administrația Domeniului Public.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Administrația Domeniului Public Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.06.2019;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate Nr. 3900/14-06-2019, privind Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 5;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

In conformitate cu prevederile:

-Art. 1 alin. (2) lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică;

-Prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, necesare bunei desfășurări a activităților Compartimentului contencios administrativ și juridic din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5.

Art. 2 Se împuternicește Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 5 să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate și Administrația Domeniului Public Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /Qc/ /18.06.2019