Hotărârea nr. 108/2019

Hotărârea nr. 108/18.06.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor S.T.B. S.A, aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 18.06.2019;

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 313/14.06.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București nr. 47923/14.06.2019;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), 81 alin.(2), lit “q”, art.8 I alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2. Se aprobă modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Sectorul 5 al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A., conform Anexei la prezenta.

Art.3. Se împuternicește Primarul sectorului 5 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /18.06.2019/Z(£Z /7 c 40 fi //fi

-Model-

PROTOCOL DE ASOCIERE

I. Părțile:

1.SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri 9-11, reprezentat prin Primar - Daniel Florca;

Și

1. Societatea de Transport București STB S.A. cu sediul în ....................................,tel.........................................,

Fax ......................................,  C.U.I..................................,  înmatriculată la

Registrul Comerțului sub nr.

....................................,                  având                 cont                 nr. ..................................................................,                                deschis

reprezentată legal prin.............................................;

Numite în mod colectiv “părți/părțile”, au convenit încheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

II.     Obiectul protocolului

Art. 1 Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc între Societatea de Transport București STB S.A. și SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în scopul Finanțării si realizării în comun a lucrărilor de modernizare a stațiilor STB situate pe raza sectorului 5, lucrări de interes public local.

III.    Durata protocolului

Art. 2 Durata prezentului protocol de asociere este de la data semnării acestuia de către ambele părți până la data finalizării lucrărilor de modernizare a stațiilor STB situate pe raza sectorului 5.

IV.    Drepturile și obligațiile părților

Art.3 Societatea de Transport București STB S.A. va sprijini organizarea și desfășurarea în bune condiții a organizării de șantier și lucrărilor prevăzute în obiectul prezentului propocol, cu respectarea prevederilor legale.

Art.4 Societatea de Transport București STB S.A. va sprijini derularea lucrărilor prin punerea la dispoziție a spațiului aferent acestora, pe durata de valabilitate a protocolului.

Art.5 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura finanțarea, organizarea și derularea activităților/lucrărilor de amenajare și modernizare a stațiilor STB, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.6 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura mijloacele și dotările necesare fiecărei activități/lucrări de modernizare, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

ART.7 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

V. Principiile de bună practică ale protocolului

Art. 8 Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art. 9 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activității.

Art. 10 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art.ll Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

VI. încetarea protocolului

Art. 12 Prezentul Propocol încetează prin:

  • a) îndeplinirea obiectului său.

  • b) Denunțarea unilaterală în cazul nerespectării obligațiilor asumate, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.

  • c)  Acordul scris al Părților.

VII. AIte clauze

Art. 13 Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art 14 Părțile pot încheia acte adiționale, în scris, pentru stabilirea exactă a calendarului activităților ce urmează a se desfășura.

VIII. Forța majoră și cazul fortuit

Art. 15 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta sa fie lipsită de culpa și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forță majoră.

Art. 16 Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Art.17 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul și care exclude culpa părții care îl invocă.

Cazul fortuit ca și forța majoră sunt exonerate de răspundere.

IX. Litigii

Art. 18 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest propocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial și material.

X. Dispoziții finale

Art. 19 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 20 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris.

Art. 21 Protocolul reprezintă acordul de voință al părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Părțile semnatare ale protocolului:

SECTORUL 5

Societatea de Transport


București Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

STB S.A.

PRIMAR,