Hotărârea nr. 107/2019

Hotărârea nr. 107/18.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției, amenajare spațiu de joacă Strada Malcoci Sector 5 conform Studiului de Fezabilitate.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți investiției, amenajare spațiu de joacă Strada Malcoci Sector 5 conform Studiului de Fezabilitate

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 18.06.2019;

Având în vedere:

  • •  Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 311/14.06.2019 al Direcției Tehnice, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 ;

Ținând cont de :

  • •  H.C.G.M.B. nr.203/2012 privind aprobarea ca bunuri aparținând domeniului public a unor terenuri din Municipiul București și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 5;

  • •   II.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Devizul General aferent Studiului de Fezabilitate pentru imobilul din Strada Malcoci.

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA Lei- 620.138,95 din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA Lei- 190.081,10 Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni-3 luni.

Art.2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

18.06.2019