Hotărârea nr. 106/2019

Hotărârea nr. 106/18.06.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.06.2019;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 47536/14.06.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 47539/14.06.2019;

Propunerea dlui consilier Ploscaru George Alexandru precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al Comisiei de Validare;

H.C.L. Sector 5 nr. 20/25.03.2016 privind încheierea contractului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București;

H.C.L. Sector 5 nr. 288/25.10.2018 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019;

Dispoziția Primarului nr.7376/06.11.2018 privind desemnarea reprezentanților Primarului Sectorului 5 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 începând cu anul școlar 2018-2019, modificată prin Dispoziția nr. 915/29.03.2019;

Contractul de închiriere nr. 18/15.04.2016, încheiat între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez;

adresa nr. 683/15.05.2019, emisă de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 38435/16.05.2019;

Ținând cont de prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul ari. 45 alin. 1 și alin. 5, art.81 alin.2, lit. j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea comisiei de negociere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București a unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, în următoarea componență:

  • 1. dl. Marian Țigănuș, Viceprimar,

  • 2. dl. Rareș Hopincă, Administrator Public

  • 3.  dl. Antonio Țicu, inspector în cadrul Direcției de Control și reprezentant al Primarului Sectorului 5 în Consiliul de administrație al Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez ;

  • 4.  Stanciu Andreea Cristina - Consilier Local

  • 5.  Păpușă Valentin - Consilier Local

Art. 2 - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 3 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport precum și membrii Comisiei de negociere manționați la la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Alexandru Set&sîian L;Nr. !0Q /18.06.2019