Hotărârea nr. 105/2019

Hotărârea nr. 105/18.06.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea IICLS 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al ll-lea al anului școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.06.2019;

Având în vedere:

  • - raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat subnr. 47532/14.06.2019;

  • - expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 47533/14.06.2019;

  • - H.C.L. Sector 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al ll-lea al anului școlar 2018-2019;

  • - adresa nr. 1450/20.05.2019, emisă de Școala Gimnazială nr. 128 și înregistrată la instituția noastră sub nr. 40076/22.05.2019;

  • - adresa nr. 1028/15.05.2019, emisă de Liceul Teoretic Ion Barbu și înregistrată la instituția noastră sub nr. 39394/20.05.2019;

  • - adresa nr. 866/07.06.2019 emisă de Școala Gimnazială nr. 103 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 45605/07.06.2019;

în temeiul prevederilor art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea HCLS 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al 11-lea al anului școlar 2018-2019, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului focal al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția dc Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, precum și unitățile de învățământ din anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Președinte c


Alexandru Seb

H-z. .-A


Nr.        ZI 8.06.2019

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul al I I-lea al anului școlar 2018-2019INDICATOR

TOTAL

Se m. I

din care:

Cuantum lunar bursă/elev -lei-

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

28.197

11.588

8.454

7.026

960

169

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

c

A. Bursa de performanta

338

147

161

30

0

0

400

B. Burse de merit total, din care:

7.525

18

5.097

2.401

0

9

b.l. elevi cu media generală 10

644

0

550

94

0

0

400

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3.026

0

2.173

853

0

0

250

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

2.107

0

1.372

733

0

2

150

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.636

0

926

703

0

7

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

112

18

76

18

0

0

250

C. Bursa de studiu

296

1

127

168

0

0

150

D. Burse de ajutor social, total:

2.531

1.259

741

531

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

17

13

3

1

0

0

150

Total A+B+C+D+E

10.707

1.438

6.129

3.131

0

9

Anexa 2 la HCLS 5 nr. /o5 _/18.06.2019

Situația numărului de burse aprobate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1219

0

132

1087

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

25

0

5

20

0

0

B. Burse de merit total, din care:

1144

0

127

1017

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

142

0

62

80

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

688

0

60

628

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49   9,00

256

0

-v

J

253

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

58

0

2

56

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

38

0

0

38

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1207

0

132

1075

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Otlobleja

INDICATOR

TOTAL Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1624

573

384

667

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

35

10

20

5

0

0

B. Burse de merit total, din care:

712

10

319

383

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

40

0

32

8

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

202

0

142

60

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

216

0

78

138

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

224

0

57

167

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

30

10

10

10

0

0

C. Bursa de studiu

6

1

1

4

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

144

28

30

86

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

J

1

1

1

0

0

Total A+B+C+D+E

900

50

371

479

0

0

Liceu! Teoretic Ion Bărbii

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1548

461

396

691

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

12

7

3

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

809

0

329

480

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

50

0

44

6

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

263

0

145

118

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

300

0

89

211

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

195

0

51

144

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

I

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

1

3

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

95

7

16

72

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

920

14

349

557

0

0

Liceu! Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de corn pletare

Număr de elevi:

1642

500

340

802

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

9

2

5

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

486

0

238

248

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

129

0

100

29

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

134

0

69

65

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

209

0

57

152

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa dc studiu

20

0

4

16

0

0

D. Burse dc ajutor social, total, din care:

115

33

21

61

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

630

35

268

327

0

0

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

723

0

0

393

161

169

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

28

0

0

19

0

9

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

7

0

0

5

0

2

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

0

12

0

7

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

22

0

0

22

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

54

0

0

54

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

104

0

0

95

0

9

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

950

0

0

950

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

46

0

0

46

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

0

7

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49   9,00

13

0

0

13

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

0

26

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

41

0

0

41

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

37

0

0

37

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

125

0

0

125

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL Sein. II

din care:

Primar

Gini nazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1504

0

0

1504

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

157

0

0

157

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

0

7

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

-» JJ

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

116

0

0

116

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

68

0

0

68

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

133

0

0

133

0

0

E. Burse de a jutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

358

0

0

358

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

931

0

0

565

366

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

5

0

0

5

0

0

b. I. elevi cu media generală IO

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

1

0

0

1

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

3

0

0

3

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

0

4

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

24

0

0

24

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

33

0

0

33

0

0

Liceul Tehnologic Diniitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

800

0

0

367

433

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

46

0

0

46

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

-s

0

0

J

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

0

15

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

27

0

0

27

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

0

10

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

26

0

0

26

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

82

0

0

82

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gim nazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

501

287

214

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

81

0

81

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49   9,00

29

0

29

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99   8,50

27

0

27

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

16

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

95

80

15

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

192

80

112

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL

Scm. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de corn pictare

Număr de elevi:

507

257

250

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

101

0

101

0

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

36

0

36

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

31

0

31

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

29

0

29

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

110

66

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

213

66

147

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1125

650

475

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

35

21

14

0

0

0

B, Burse de merit total, din care:

332

0

332

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

40

0

40

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

157

0

157

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

74

0

74

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

57

0

57

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

4

0

4

0

0

0

C. Bursa de studiu

15

0

15

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

100

63

37

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

482

84

398

0

0

0

Școala gimnazială nr. 115

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gim nazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

323

242

81

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

15

14

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

40

0

40

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

II

0

1 I

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

14

0

14

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

14

0

14

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

18

0

18

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

55

35

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

128

49

79

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

693

414

279

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

166

0

166

0

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

64

0

64

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

52

0

52

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

6

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

69

41

28

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

242

42

200

0

0

0

Școala gimnazială nr. 125

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

257

155

102

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

29

0

29

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

10

0

10

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

109

78

31

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

140

78

62

0

0

0

Școala gimnazială nr. 126

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

546

342

204

0

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

90

0

90

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

29

0

29

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

34

0

34

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

26

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

64

44

20

0

0

0

E. Burse dc ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

165

46

119

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr dc elevi:

673

332

341

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

116

0

116

0

0

0

b.l. elevi cu media generală IO

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

44

0

44

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

82

52

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

200

54

146

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

419

230

189

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

138

0

138

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 -. 9,50

76

0

76. •..

. 0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

31

0

31

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

14

0

14

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

24

20

4

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

164

22

142

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gim nazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

642

402

240

0

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

7

n

J

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

131

0

131

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

65

0

65

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

37

0

37

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

38

19

19

0

0

0

E. Burse de a jutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

177

22

155

0

0

0

Sconta gimnazială nr. 13 i

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1036

570

466

0

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

18

10

8

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

257

0

257

0

0

0

b. I. elevi cu media generală IO

21

0

21

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99   9,50

101

0

101

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

76

0

76

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99   8,50

59

0

59

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

3

0

n J

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

122

69

53

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

400

79

321

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

308

187

121

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

46

0

46

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99   9,50

13

0

13

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49   9,00

15

0

15

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99   8,50

18

0

18

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

39

29

10

0

0

0

E. Burse dc ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

85

29

56

0

0

0

Școala gimnazială nr. 134

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gim nazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

393

229

164

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

24

0

24

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

4

0

4

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49   9,00

4

0

4

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

15

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

11

0

11

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

98

74

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

137

76

61

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

704

404

300

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

6

4

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

141

0

141

0

0

0

b. I. elevi cu media generală IO

4

0

4

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

44

0

44

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

46

0

46

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

45

0

45

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadclor/concursurilor/ competițiilor

2

0

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

37

24

/.?

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazionai

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

184

28

156

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gim nazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

439

261

178

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

37

0

37

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

9

0

9

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

13

0

13

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

14

0

14

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadclor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

72

47

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

112

48

64

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de corn pletarc

Număr de elevi:

1302

765

537

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

8

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

382

5

377

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99   9,50

139

0

139

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

101

0

101

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

76

0

76

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

46

5

41

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse dc ajutor social, total, din caic:

32

23

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

431

33

398

0

0

0

Școala gimnazială "l.l.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

689

358

331

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

8

4

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

96

0

96

0

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

23

0

23

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

38

0

38

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

I

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

144

88

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

249

92

157

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL

Seni. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

608

371

237

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

165

0

165

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

57

0

57

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

50

0

50

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

34

0

34

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

7

0

7

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

39

20

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

207

20

187

0

0

0

Școala gimnazială nr. 144

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

249

143

106

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

30

1

29

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

10

0

10

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

55

38

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

87

39

48

0

0

0

Școala gimnazială "I. Glie. Duca"

INDICATOR

TOTAL Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1128

663

465

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

17

8

9

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

445

2

443

0

0

0

b. I. elevi cu media generală IO

43

0

43

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

254

0

254

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

99

0

99

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

45

0

45

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

4

2

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

15

7

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

477

17

460

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL

Seni. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

460

255

205

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

13

0

13

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

4

0

4

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1

0

1

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

47

29

18

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

61

29

32

0

0

0

Școala gimnazială "George Cătinescu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

632

376

256

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

61

0

61

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

17

0

17

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

43

0

43

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

23

0

23

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

161

112

49

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

10

8

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

258

122

136

0

0

0

Școala gimnazială nr. ISO

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1125

690

435

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

36

15

21

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

406

0

406

0

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

77

0

77

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

179

0

179

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

96

0

96

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

51

0

51

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

J

0

3

0

0

0

C. Bursa dc studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

27

14

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

470

29

441

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de comnletare

Număr de elevi:

617

347

270

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

183

0

183

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

26

0

26

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

86

0

86

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

43

0

43

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

28

0

28

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

100

56

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

293

61

232

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1733

1067

666

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

80

30

50

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

543

0

543

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

73

0

73

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

260

0

260

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

140

0

140

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

70

0

70

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

79

35

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

703

66

637

0

0

0

Școala Gimnazială Specială nr. 9

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

147

57

90

0

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

39

0

39

0

0

0

b. I. elevi cu media generală IO

4

0

4

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

12

0

12

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

13

0

13

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

8

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

52

28

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazionai

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

91

28

63

0

0

0CONT

SECRETELENA LUMINI