Hotărârea nr. 104/2019

Hotărârea nr. 104/18.06.2019 privind modificarea componenței Comisiei constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 71/16.04.2018 – privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.71/16.04.2018 - privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau tară stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 - pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 18.06.2019;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 139/07.06.2019 întocmii de Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, prin care se solicită modificarea componenței Comisiei însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, prevăzută în 11.C.L 71/2018;

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 71/16.04.2018;

Propunerea dlui consilier Ploscaru George Alexandru precum și Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

Prevederile art. 58 și art.59 din Legea 24/2000 - privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor art.45, alin. (I) și alin. (5) și art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 -privind adminstrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică componența Comisiei însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, după cum urmează:

Stroescu Marilena Daniela - consilier local;

Melnic Constantin Ion - consilier local;

Geamănă Dragoș - consilier local;


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Grigore Nicolae Cristian - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administrația Domeniului Public Sector 5;

Niculae Cristina - polițist local, Serviciul Circulație, Direcția Generală de Poliție Locală; Tănase Aurel - Șef Serviciu Circulație, Direcția de Siguranță a Cetățeanului, Direcția Generală dc Poliție Locală.

Membri supleanți:

Militam Daniela - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administrația Domeniului Public Sector 5;

Barbărasă Ciprian - Director Executiv - Direcția de Siguranță a Cetățeanului - Direcția Generală de Poliție Locală.

Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.71/16.04.2018 , rămân neschimbate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Administrația Domeniului Public Sector 5, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și persoanele nominalizate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.