Hotărârea nr. 103/2019

Hotărârea nr. 103/18.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL

SECTOR5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor

bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2019 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica nr 47 921/14.06.2019 precum si

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitali economice;

Având in vedere Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr. 47 2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stal pe anul 2019;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G MB nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica

Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE.

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2019, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2019, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invalamant Preuniversitar de stat) pe anul 2019 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2019, conform Anexelor nr 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2019, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2019, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare.