Hotărârea nr. 100/2019

Hotărârea nr. 100/21.05.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea

cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași


Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.743/17.05.2019 întocmit de Administrația Piețelor Sector 5, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare HCGMB nr.239/2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din municipiul București, precum și Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 45 alin.(2) lit. f) și art.81 alin.(2) lit. o), q), r). din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local Sector 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași, cu sediul în Județul Giurgiu, Comuna Colibași, str. Ecluzei nr. 10, având va obiect comercializarea produsele proprii în Piața Ferentari, aliată în administrarea Administrației Piețelor Sectorului 5.

Art.2 - începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.79/22.04.2019 se abrogă.

Art.3 - Administrația Piețelor Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte dc/JȘi

Alexandru Sebastfa

Nr.        /21.05.2019