Hotărârea nr. 10/2019

Hotărârea nr. 10/23.01.2019 privind aprobarea Proiectului ”Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență ”Magia cifrelor”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

IIOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență "Magia cifrelor”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 23.01.2019;

Luând în considerare:

  • •  Raportul de specialitate întocmit de Complexul Midtifuncțional Sfântul Andrei înregistrat sub nr.23/15.01.2019. această instituție intenționează să susțină implementarea proiectului "Atelierul magicienilor" - Centrul de excelență "Magia cifrelor", realizat în parteneriat cu Direcția Generală de Educație și Carieră -Direcția de învățământ , Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Asociația "Atelierul Magicienilor", cu scopul de a ameliora problema legată de numărul limitat de locuri în programele de tip after - school- "Școală după școală".

  • •   Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.4376/1 7.01.2019;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale. Fonduri europene și alte activități economice și Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • •  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei” - unitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 5 București, aprobat prin IICL S5 nr. 45/28.02.2018, modificată și complatată ulterior;

  • •  Adresa de înaintare depusă de Asociația "Atelierul Magicienilor”, înregistrată la Complexul Multifuncțional "Sfântul Andrei”cu nr. 354/13.12.2018

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. ( I) și ale art. 8 I alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul "Atelierul magicienilor'’ - Centrul de excelență "Magia cifrelor”, desfășurat de Complexul Multifuncțional "Sfântul Andrei”, realizat în parteneriat cu Direcția Generală de Educație și Carieră -Direcția de învățământ , Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Asociația "Atelierul Magicienilor", cu scopul de a ameliora problema legată de numărul limitat de locuri în programele de tip after - school- "Școală după școală”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Sumele necesare realizării proiectului din anexă la prezenta hotărâre vor fl utilizate din bugetul propriu al Complexul Multifuncțional "Sfântul Andrei”, Titlul "Cheltuieli curente”-20-, Articolul "Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional" și având cofinanțarea din partea Asociației.

Art.3 Primarul Sectorului 5, Complexul Multifuncțional "Sfântul Andrei" și Direcția Generală de Educație și Carieră -Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA NR. 1 la H.C.L. al SECTORULUI 5, ni /?

Proiectul „Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență „Magia cifrelor”

  • 1.  Organizator: Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei, în parteneriat eu Direcția Generală de Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5 și Asociația „ATELIERUL MAGICIENILOR’’.

  • 2.  Descriere: Proiectul va avea scopul de a ameliora problema legată de numărul limitat de locuri în programele de tip after-school - „Școală după școală”. Acest proiect se adresează părinților și copiilor din Sectorul 5. Din dorința de a nu neglija educația și nevoile copiilor, foarte mulți părinți sunt determinați să apeleze la before și after school-uri, un fel de „școală înaintea școlii” sau „școală după școală”, unde copiii beneficiază de supraveghere, lecții suplimentare și odihnă. Prin proiectul „Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență „Magia cifrelor” se dorește ocuparea timpul copilului înaintea școlii sau după școală cu activități specifice vârstei, să fie înconjurat de alți copii ce au aceleași nevoi și preocupări. Copiii din clasele CP-IV beneficiari ai acestui program vor fi supravegheați și îndrumați de cadre didactice cu rezultate deosebite în activitate și vor beneficia de programe educaționale internaționale, de exemplu jocuri de strategie, de dezvoltare personală, de integrare în tradițiile și cultura europeană.

Prin acest proiect este propus un program care să asigure suplimentarea cu cel puțin 200-300 de locuri a programului „Școală după școală” într-un spațiu special amenajat de 500mp, în intervalul orar 7.30-18 de luni până vineri și de la 8 la 14 sâmbăta și duminica.

Totodată se dorește susținerea familiilor dezavantajate, familii monoparentale, copiii ai căror părinți sunt plecați (unul/ambii) în străinătate să muncească, părinții din Sectorul 5 care nu au în grija cui să-și lase copiii până la întoarcerea de la serviciu, care nu beneficiază de programul „Școală după școală” și care nu au posibilități financiare să-și înscrie copiii la after -school/before-school din mediul privat.

De asemenea, inițiatorii proiectului doresc să vină în sprijinul elevilor din clasele aVIII-a si a XIl-a, care vor susține Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat și care nu dispun de resurse financiare pentru a se putea pregăti suplimentar la matematică și limba română. In acest sens se vor organiza ore de pregătire suplimentară cu profesori voluntari/ colaboratori în vederea obținerii unor rezultate bune și foarte bune la aceste examene sâmbătă și duminica. Ne propunem consilierea și orientarea școlară a acestor elevi cu ajutorul unor psihologi școlari.

Proiectul ATELIERUL MAGICIENILOR propune organizarea unui CENTRU DE EXCELENTA „Magia cifrelor” la nivelul Sectorului 5, unde vor putea fi înscriși elevii capabili de performanță, clasa a I V-a.

Totodată se pune un mate accent pe educația nonformala - vizite la muzeu, vizionări de Rime,excursii, tabere, cluburi, cercuri științifice, implicarea în proiecte,etc.

Obiectivul general al programului este acela de a răspunde adecvat solicitării familiilor elevilor, prin oferirea urnii serviciu educațional care urmărește formarea deprinderilor de a învăța organizat, de a respecta un program de studiu și recreere, de a interacționa, de a forma o echipă în vederea conștientizării culturii, a educației și a școlii drept parte componentă a vieții noastre.

Proiectul promovează solidaritatea comunitară în scopul valorizării copilului și a copilăriei incluzând în serviciul tip before/after scliool, copii din familii defavorizate. Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și I2ani.

Oferta educațională a ASOCIAȚIEI ATELIERUL MAGICIENILOR respectă programa Ministerului Educației Naționale, desfășurând activități instructiv-educative și de socializare în vederea dezvoltării potențialului fizic, intelectual, spiritual și psiho-social al copilului cu scopul realizării unei educații temeinice și a unei adaptări ulterioare cu succes la cerințele școlare. în plus, se urmărește dezvoltarea vocațională și socială a copiilor prin realizarea de activități opționale și extracurriculare care vin în sprijinul descoperirii și dezvoltării aptitudinilor și talentelor copiilor.

Programul vizează promovarea educației și a șanselor egale în obținerea acesteia, promovarea unor modele comportamentale positive, îmbunătățirea performanțelor școlare, reducerea abandonului școlar și oferirea unui ajutor pentru părinții și copiii din Sectorul 5.

Beneficiarii directi: aproximativ 180-200 de copiii inscrisi la școlile din Sectorul 5 București.

Bugetul estimative: este de 1200 lei/copil pe lună, bani proveniți din finanțare de la Consiliul Local Sector 5, plus 200 de lei/lună contribuția ASOCIAȚIEI ATELIERUL MAGICIENILOR.

Locația aparține Primăriei Sectorului 5.