Hotărârea nr. 1/2019

Hotărârea nr. 1/09.01.2019 privind alegerea domnului Melnic Constantin Ion presedinte de sedinta al Consiliului Local Sector 5 pentru sedinta de indata din 09.01.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea domnului Melnic Constantin Ion președinte de ședință al

Consiliului Local Sector 5 pentru ședința de îndată din 09.01.2019

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința de îndată din data de 09.01.2019;

Luând în considerare propunerea domnului consilier Matei Ion privind alegerea ca președinte de ședință a domnului Melnic Constantin ion pentru ședința de îndată din 09.01.2019;

Având în vedere rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței;

In conformitate cu prevederile art. 47 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se alege domnul Melnic Constantin Ion președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pentru ședința de îndată din data de 09.01.2019.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 1/09.01.2019