Proces verbal din 26.06.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 26.06.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

5    5

din data de 26.06.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 59265/20.06.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 12".

La ședință au participat domnul Viceprimar- Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din numărul total de 27.

A lipsit domnul consilier Vanghelie Daniel Marian.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Declar ședința ordinară a Consiliului Local Sector 5 de astăzi 26.06.2018! Dau citire ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.05.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari',

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea LICLS5 nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Glieorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinirii organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2018;

6.    Proiect de hotărâre privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de Funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare

flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență copilului Stoian Ștefan Moshe prin reprezentant legal Stoian Luminița;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Poveste cu cai”-proiect educativ și sportiv pentru copii beneficiari de măsura de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării restanțelor către APA NOVA pentru Blocul 53, Șos. Sălaj nr. 129, Scările 6 și 7, imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 și recuperarea ulterioară a acestor restanțe;

10.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 477 mp situat în str. Șerbota nr. IA, Sector 5, București;

11.    Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 477 mp situat în str. Șerbota nr. IA, Sector 5, București;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Olimpiadele Copilăriei” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

13.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind schimbarea destinației imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu destinația sediu al Direcției Evidența Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare Civilă și Serviciul Evidența Populației);

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAL1), pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții "Reabilitare

și consolidare Grădinița nr. 244” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de

Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAL1), pentru obiectivul de investiții "înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școală Gimnazială Luceafărul” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

5    5    7

17.Diverse

-Adresa nr. 1050/05.06.2018 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 57105/14.06.2018.

Dna Președinte dc ședință - Florea Alexandra Cristina

O să dau citire suplimentării ordinii de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 5 asupra unei părți din imobilul situat în Strada Spătaru Preda nr. 13 A-B, nr. 19 B, Sector 5, parte formată din teren în suprafață de 1.490 mp și corp de clădire C2 cu funcțiunea - cămin.

J

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire - Grădinița nr. 168”, Șoseaua Viilor, nr. 99, Sector 5.

3.    Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.

4.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 1, proprietatea S.C. ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

5.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 2, proprietatea S.C. ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

6.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Ostrov nr. 3,

proprietatea S.C. PRELUDE 2000 SRL, CUE 12024577 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

7.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA ROMÂNIA SRL CUI: 18648588 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

8.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA MUNTENIA SRL CUI: 26816194, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, cazarmament și materiale igienico-sanitare în vederea acordării drepturilor de care beneficiază copiii, tinerii și mamele, protejați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

1 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții necesare pentru realizarea obiectivului social "Baie Publică și Spălătorie Socială’’, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 65/10.04.2018.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Mai întâi o să votăm suplimentarea ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina-Maria, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, și Udescu Șerbănel Mihai), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dna Președinte de ședință - Florcn Alexandra Cristina

Vă propun ca punctul 12 de pe ordinea de zi suplimentară să devină punctul 14, pentru a avea o logică administrativă, urmând ca actualul punctul 14 să devină punctul 15, punctul 15 să devină 16 și așa mai departe. Punctul 28 va fi actualul punct 11 de pe ordinea de zi, iar punctul 29, diverse.

Dl consilier — Jelea Bogdan Ion

Vreau să mă asigur că am înțeles corect. Adică, noi, ordinea suplimentară o punem începând de la punctul 17. Punctul 1 de pe ordinea suplimentară este punctul 17 în continuare? Asta ați vrut să spuneți?

Dna Președinte de ședință - Florcn Alexandra Cristina

Punctul 18! Punctul 12, ultimul punct de pe ordinea suplimentară, să devină punctul 14 din rațiuni de logică administrativă.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ton

Să devină punctul 14?

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Da!

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Mă scuzați o secundă, punctul 14 era cel legat de Documentația.. .DALI (Documentația de avizare a lucrărilor de Intervenție), 14, 15,16...

Dl Vicepriniar Marian Țigănuș

Să vedem ce zice directorul. Rareș!

Dl director Ra reș Hopincă

Ideea ar fi următoarea: dumneavoastră ați aprobat în aprilie indicatorii tehnici economici pentru școala Luceafărul. Ulterior am găsit posibilitatea de a finanța acest proiect prin POR (Programul Operațional Regional) din fonduri europene. Am solicitat directoarei și am decis de comun acord, extinderea listei de dotări. Dumneaei ne-a transmis cam ce ar avea nevoie si s-a extins lista de

5

dotări cu aproximativ 1,3 milioane lei. Prin urmare, indicatorii tehnico- economici

trebuie actualizați cu aceste dotări. Doar că noi aprobăm, inclusiv depunerea proiectului. Din punct de vedere logic administrativ, întâi trebuie să avem indicatorii aprobați, ulterior aprobăm depunerea proiectului cu noi indicatori.

Dl consilier — Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! Deci punctul 12 de pe ordinea de zi suplimentară va deveni punctul 14, urmează ca punctele, inițial, 14, 15, 16 să devină 15,16,17, urmând ca lista suplimentară de la punctul 1 să continue. Mulțumesc!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Supuneți la vot!

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Supuneți la vot cu explicația dată! ...să înțelegeți...

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot modificarea făcută! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescarii Cristina-Maria, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, și Udescu Șerbănel Mihai), modificarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum o să vă supun la vot ordinea de zi în totalitate, forma finală! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescarii Cristina-Maria, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, și Udescu Șerbănel Mihai), ordinea de zi în totalitate a fost aprobată.

Acum trecem la ordinea de zi! Punctul 1: Aprobarea procesului verbal al

ședinței ordinare din data de 31.05.2018. Dacă sunt discuții! Dl consilier ) ) )

Udescu!

Dl consilier Udcscu Șerbănel Mihail

Onorată asistență, dragi colegi, dragi colege! La fel am început și data trecută... și nu apare aici. La pagina 44 a procesului verbal, în loc de potrivit unor studii a unor Organizații Internaționale, bazate pe testele TISA. Nu am spus așa ceva,

am spus testele PISA, și mai jos a apărut un Ordin.....și am spus și numărul

Ordinului: 5556/07.10.201 1. Aș dori să se modifice.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vin și eu cu o rugăminte la dumneavoastră, ca de acum încolo, să vorbiți doar când se ia cuvântul, pentru a nu se mai produce astfel de erori.

DI consilier Udescu Șerbănel Mihail

Am cerut și data trecută...

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

.. .să nu se mai vorbească peste!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Păi nu, era în apărarea dumneavoastră! Probabil, secretariatul, a făcut înregistrarea în timp dumneavoastră vorbeați și alți colegi vorbeau peste.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot modificarea făcută de domnul consilier Udescu! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorgbiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina-Maria, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea

Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), modificarea domnului consilier Udescu Șerbănel Mihail a fost aprobată.

Vă supun la vot procesul verbal cu modificarea făcută! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina-Maria, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina) procesul verbal cu modificarea făcută a fost aprobat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am o curiozitate! Nu se mai filmează deloc? Domnul Viceprimar, știți cumva?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Ce anume? Nu era o obligație. Nu știu ce s-a întâmplat! Dar, nu înregistrați dumneavoastră?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Poftim?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Nu înregistrați dumneavoastră? Văd că înregistrați!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Cliristina

A, ok, am înțeles!

Dna Președinte dc ședință - Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

Dacă sunt discuții?

Dl consilier Jelea Bogdan Ton

Să ne explice cineva la subiectele legate de...

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

De la economic? Pentru domnul Jelea.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Doamna Isabela!

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Doamna director, vă rog!

Dna consilier Corohlea Cristina

Unu, din nou același lucru...

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Doamna Coroblea, nu v-am dat cuvântul, vă rog frumos!

Dna consilier Coroblea Cristina

Am crezut că mă întrebați pe mine.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Domnul consilier Jelea a cerut niște explicații!

Dna director Disăgilă Isabela

Față de bugetul propus pe site unde se vede că au fost creșteri la capitolul de învățământ, o să mai venim cu o suplimentare. Știți că se derulează, pe învățământ, un proiect Copii noștri în siguranță. E vorba de 28 de unități de învățământ și un număr de 9 374 de elevi. O să cuprindem în buget ceasuri cu GPS pentru a fi copii în siguranță.

Dna consilier Coroblea Cristina

Puteți să repetați suma? Iertați-mă, vă rog, domnul Jelea!

Dna director Disăgilă Isabela

9 374 de elevi sunt pe 28 de unități. Clasele a-I-a, a-II a și a IlI-a.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am văzut vizavi de acest subiect, dincolo de faptul că noi, întotdeauna, în ultimele luni de zile, deși avem rectificări ale bugetului aproape la fiecare ședință, de multe ori și în cea extraordinară, noi nu vom mai gira prin votul nostru toate inițiativele, unele dintre ele foarte comice. Aici nu are legătură cu doamna Director de la economic, dumneaei ne-a expus o chestiune instituțională. Ce aș vrea eu să înțeleg este faptul că: am văzut... aici doamna Secretar care se asigură de legalitatea tuturor documentelor, fiind secretarul de sector, conform legii. Am văzut o polemică legată de acest subiect, cu privire la protecția datelor cu caracter personal și cu privire la anumite riscuri sau vulnerabilități ale unui astfel de sistem. Noi personal nu ne amintim când s-a votat în Consiliu acest proiect, dar e posibil să fi uitat noi, Doamne iartă-mă, nu e nimeni de acuzat! Insă, dacă există în mod real aceste vulnerabilități, poate ar trebui verificate? Iar, în al doilea rând, mă gândesc că și sumele care se vor cheltui în acest sens, probabil că sunt destul de substanțiale. Am încheiat luarea de poziție și dacă este cineva care să ne răspundă...

Dl Vicepriniar Marian Țigănuș

Domnul Jelea, programul a fost discutat cu reprezentanții părinților. A avut domnul Primar întâlniri cu reprezentanții părinților din toate școlile. Dacă mie îmi explicați vreodată când un proiect este agreat de toată lumea in corpore, îmi spuneți și mie unul. Eu nu am văzut proiecte până acum, care să nu existe păreri diferite a unora sau a altora. Prima poziție a luat-o reprezentantul Adunării Părinților pe țară, care și-a dat el cu părerea fără a participa la unele ședințe. Eu am văzut-o. Dacă dumneavoastră ați văzut altele, mea culpa. Și-a luat opinia de la doi, trei părinți. Discuțiile au fost făcute cu o sută cincizeci de părinți. Rog pe domnul Director Elopincă să vă explice, că dânsul a organizat toată asta.

Dl director Rareș Hopincâ

Referitor strict la proiect și la întrebarea domnului consilier Jelea sunt următoarele mențiuni: Au existat consultări cu reprezentanții părinților din toate unitățile de învățământ vizate în acest proiect, acesta este punctul 1 și probabil cel mai important. Punctul 2: beneficiari ai acestui proiect vor fi în fapt părinții, care vor depune o adeziune pentru acest proiect, asumându-și orice derivă din acest proiect. Va fi pur și simplu pe bază de voluntariat din partea părinților, nu va obliga nimeni, nici Primăria, nici școala, pe acești părinți să intre în acest proiect. Pur și simplu, voluntari, își vor exprima acordul de a intra în acest proiect, într-o

formă scrisă care să permită și acceptul prelucrării datelor cu caracter personal și absolut toate obligațiile legale ce derivă din respectivul proiect.

PI consilier Jelea Bogdan fon

Vă mulțumesc frumos pentru răspuns! Mie teamă, că din păcate, nu știu de ce mai ales vizavi de domnul Viceprimar cu care avem o colaborare bună, nu înțeleg de ce ne aflăm într-o astfel de paradigmă, potențial sau presupus conflictuală. Eu nu am comentat vizavi de faptul că nu era un proiect bun, eu am spus faptul că unu: am citit, am auzit că ar exista o dezbatere pe acest subiect, nu am contestat nici măcar oportunitatea lui, din punct de vedere al efectelor, am ridicat două aspecte. Aspectul numărul unu: faptul că se pare, că ar exista din punct de vedere tehnic, tehnologic o vulnerabilitate, iar aceasta ar însemna faptul că anumite persoane rău voitoare sau care se ocupă cu lucruri de felul ăsta, ar putea să acceseze, nu doar informațiile personale, acelea să zicem că nu afectează în vreun fel integritatea, dar că ar putea exista și alt gen de riscuri cu privire la copii, e doar o întrebare, nu spun că există că nu sunt de specialitate. Iar a doua chestiune, dacă există oportunitatea și din punct de vedere economic, dincolo de faptul că probabil dacă o mare parte dintre acei părinți au agreat ideea, îmi închipui că oamenii ăia văd mai bine interesul copiilor lor decât îl văd eu, doar că am spus să dezbatem acest subiect. Deci nu am contestat spunând eu un lucru rău, am spus doar că aș vrea să știm și am considera oportun să știm, dacă s-a făcut în mod real o evaluare cu privire la vulnerabilități, nu de către noi sau executivul primărie pentru că nu contest că există specialiști pe domeniu IT la asemenea nivel, astfel încât să știm dacă nu, cumva, există riscul în acest sens, și în al doilea rând asta ar însemna un cont destul de substanțial și nu ar constitui prima prioritate a bugetului în acest moment.

Dl consilier Melnic Constantin Ion în concluzie vă abțineți, nu?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Vă rog! Am stabilit că luările de cuvânt se fac cu acordul președintelui de ședință.

Dna Președinte de ședință -Florca Alexandra Cristina

Doamna consilier Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare era legată de acele anexe, dacă le vom primi vreodată, pentru că am tot făcut cereri și nu le primim niciodată.

Dna director Disăgilă Isabela

Da, știu că ați făcut cereri, noi la momentul acesta implementăm un program nou de contabilitate AVANCONTși e puțin mai greu să le...pe moment. Suntem și cu implementarea de program.

Dna consilier Coroblca Cristina

Când estimați că ați putea să...? Noi, oricum, o să depunem din nou cerere și din păcate probabil, va trebui să avem o acțiune în instanță.

Dna director Disăgilă Isabela

Cât mai curând posibil.

Dna consilier Coroblea Cristina

Este dreptul nostru să avem acces la aceste informații, să le primim și este ilegal să nu ni le dați. O întrebare era legată de autorități executive, am observat că s-a micșorat suma de la fonduri nerambursabile de la 60 la 30 de milioane și voiam să vă întreb...

Dna director Disăgilă Isabela

Da, acolo era vorba de niște accesări PNDL (Program Național de Dezvoltare Locală) și POR (Program Național Regional), care le avem în vedere. Am micșorat suma de la 60 000 la 30 000 și am dus pe cheltuieli de capital. Dacă vă uitați am mărit pe cheltuieli de capital, la Primărie.

Dna consilier Coroblea Cristina

Pe urmă la cheltuieli de învățământ sunt 13 milioane în plus la active financiare, bănuiesc că....

Dna director Disăgilă Isabela

Cheltuieli de capital, amenajare și modernizare.

Dna consilier Coroblea Cristina

Reparații și modernizare?

Dna director Disăgilă Isabela

Exact, modernizare.. .pentru începerea noului an școlar.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot punctul 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 a! Consiliului Local Sector 5 ! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Fucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari. Dacă sunt discuții? Doamna consilier Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, este vorba de o sumă de 150 000 de lei si considerăm că acești bani ar putea fi utilizați pentru reparații curente, de școli, etc. Nu înțeleg cum poate să coste un singur proiect legat de... pur și simplu de a privi meciurile în public, într-o locație publică, poate să coste mai mult decât reparațiile curente din școli în patru luni de zile. Noi vom vota împotriva acestui proiect.

DI Vieeprimar Marian Țigănuș

Dna director Nedelcu! Fa dumneavoastră este proiectul? Explicați, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

F-am studiat la fel de bine ca și dumneavoastră, constatăm încă o dată că nu dorim altceva decât să cheltuim bani. Nu înțeleg cum nivelul de cultură poate fi ridicat prin vizionare la un ecran, la desene animate pentru copii. Nu înțeleg de ce am ajuns să celebrăm ca după 88 de ani de Campionat Mondial, care se desfășoară în Rusia și așa scrie în Raportul de Specialitate, celebrăm acest moment prin aceste proiecții, plus că programul, deja, nu mai este bun acela de la trei și jumătate, s-a schimbat deja, pentru că vor fi numai de la ora cinci

meciurile. Pot să vă spun că cu 148 000 lei, pe care îi vom cheltui, total nepotriviți și aiurea, se puteau repara cel puțin cinci astfel de terenuri dejoacă și de sport din parcurile pe care le avem și așa într-o stare foarte mare de degradare, puteau fi reparate cel puțin zece școli, parcuri de joacă în școli, terenuri de sport, unde copiii cu adevărat ar fi făcut o activitate sportivă recreațională. Nu așa stimulăm capitolul de implicare în sport, stând pe scaune și uitându-ne la ceva. îmi pare foarte rău să constat că nu există în continuare idei decât doar de cheltuit bani și nu există idei cu adevărat de implicare a copiilor și a tinerilor din sector în activități sportive. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință — Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot punctul 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaequeline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS5 nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018.

Dl consilier .Jelea Bogdan Ion

Am o întrebare! Care este motivul pentru care se amână activitatea? Noi am fost de acord cu proiectul, însă, stau să mă gândesc de ce...dacă este cineva care poate să...

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Dna director Nedelcu!

Dna director Ncdclcu Roxana

La solicitarea unității de învățământ, conducerea Colegiul ,, Gheorghe Lazăr” a considerat că este mult mai OK dacă mai amână un pic organizarea proiectului pentru a obține rezultate mult mai bune. Ar lî fost organizat în pripă și nu ar fi ajuns poate la rezultatele dorite.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! O întrebare suplimentară! Nu cumva Colegiul„Gheorghe Lazăr” au fost cei care au inițiat și acest demers, acest proiect, nu ei au stabilit și data inițială?

Dna director Nedelcti Roxana

Da!

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Dna Președinte de ședință -Florea Alexandra Cristina

Supun la vot punctul 4 Proiect (le hotărâre privind modificarea IICLS5 nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiect ului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018\ Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, și LIdescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinirii organizării turneului BRD BUCH AREST OPEN 2018.

Domnul consilier Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

is

Revenim la aceeași idee. Deja mi se pare o sumă extraordinar de mare pentru nevoile, chiar reale în acest moment, cu care ne confruntăm. BRD BUCHAREST OPEN nu este altceva decât o competiție sportivă, de nivel ridicat, a unei entități private, care nu are nicio legătură în parteneriatele care pot fi făcute cu Consiliul Local Sector 5 sau cu locuitorii sectorului 5. Nu înțelegem de ce BRD, știe toată lumea cine este, nu avem nici un parteneriat, nu am văzut nicio școală în care prezența aceste bănci să fie vizibilă, nu am văzut nicio grădiniță unde să vedem donații și în care BRD să-și facă cu adevărat un partener, să fie un partener pentru sectorul 5. încă o dată spun, deja 70 000 de euro, parcă din câte am reținut sau 60 000 de euro, plus în proiectul anterior 30 000 de euro, deja ne apropiem de 90 000 de euro foarte rapid, duse pe activități care nu au nicio legătură cu nevoile sectorului 5, îndeobște ale copiilor, ale sportului și ale tinerilor.

Dna Președinte de ședință - Fio rea Alexandra Cristina

Dna director Nedelcu!

Dna director Nedelcu Roxana

BRD Bucharest Open este unul dintre puținele turnee WTA (Women's Tennis Association) organizate de către o Federație Națională, el este organizat de Organizația Națională de Tenis. BRD este sponsorul evenimentului, este cel care asigură premiile la acest turneu. Contribuția Consiliului Local constă în asigurarea părții tehnice, sonorizare și închirierea tribunelor, pentru că, știți că Arenele Progresii sunt închise, turneul de tenis se desfășoară pe suprafețele de încălzire, pe terenurile de încălzire adiacente stadionului și atunci trebuie amenajate în acest scop.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot Proiectul (le hotărâre privind aprobarea sprijinirii organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 11 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă

Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Bîrsan Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte dc ședință Florca Alexandra Cristina

Mai departe. Punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de Funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului

5. Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

La punctul 6... amplasamentul pentru terase... art.... spre final, în care spune la 100 m față de lăcașe de cult, înseamnă că unele terase ar trebui să se închidă, gen Liberty, care are terasa vizavi de biserică, are bar, care are terasă în față și ar trebui să se închidă terasa. Iar la comerțul de întâmpinare, la 5 m față de trecerea de pietoni, atunci toate lăzile de înghețată, tot ce înseamnă la mai puțin de 5 m de trecerea de pietoni ar trebui să se închidă, la fel și programul florăriilor, la ora 22()0 să se închidă. Păi dacă eu merg în vizită la cineva la ora 12°° noaptea, de unde mai cumpăr eu flori, dacă le-am făcut program până la ora 22°° ?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică, în două cuvinte, și îi mulțumesc colegului meu pentru că el ne-a sesizat nouă aceste aspecte, în mod evident avem nevoie de o astfel de procedură care este necesară și utilă, dar haideți, vă rog, să amânăm acest subiect pentru o ședință ulterioară. Llaideți ca cei din aparatul de specialitate să găsească o soluție de natură tehnică, astfel încât să nu facem rău operatorilor economici.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Stați puțin! Că alea cu ora s-au referit, probabil că s-au referit, când s-a făcut proiectul, s-au referit la terase.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu! La florării!

Dl viceprimar Țigănuș Marian Bun! Și putem să eliminăm treaba cu florăriile.

Dl consilier Cursaru Pani Gabriel

Eu vă mai dau un exemplu, pe parcursul anului ați văzut că se mai fac tot felul de manifestări culturale, tip "Zilele recoltei” etc. Acestea practic, vor intra, toți operatorii care sunt, vor intra în această autorizație. înseamnă că la ora 1 0()<) s-a închis totul și am plecat acasă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică sunt o mulțime de inadvertențe, este o chestiune tehnică, nu este nimeni rău intenționat.

5

Dl consilier Cursam Paul Gabriel

Corect! Asta este ideea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dar hai să găsim o soluție.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și care este, de ce este subiectul pus, orarul de funcționare. Dacă el poate să funcționeze fără să deranjeze ordinea publică.

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Pentru păstrarea ordinii și liniștii publice. Legea 61 (Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu sunt de acord cu lucrul ăsta. De acord, și acum ce facem, nu vom mai lăsăm pe nimeni după ora 22<)0?

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Nu putem intra în contradicție cu legea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu mai lăsăm pe nimeni după ora 22°°? Ideea este să nu facă gălăgie, nu să funcționeze.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

In ceea ce privește comerțul nu avem voie...

Dl consilier Cursam Paul Gabriel

Dacă deranjează, pentru că sunt blocurile deasupra și fac gălăgie atunci omul depune sesizare, cel care a deranjat...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Bun! Și dacă deranjează și reclamă, se dă o simplă amendă și tot nu încetează. Aici este o problemă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Haideți să o amânăm și să găsim o soluție frumoas prinsă și să spunem ”în cazul”, și să punem toate măsurile care să vină în trepte.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Exact! La o distanță de ... o terasă care nu deranjează pe nimeni poate să funcționeze până mai târziu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pentru unul care odată urlă, înseamnă că toți din Sector...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

O terasă nu poți să faci decât lângă unitatea respectivă, lângă restaurantul respectiv.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vă dau eu un exemplu concret, colegul nostru, Mihai Coandă, are terasă, da? Ar trebui să o desființeze... comerțul de întâmpinare... are ladă frigorifică, o căruță în fața cârciumii.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ar trebui să își retragă tot de acolo.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu am înțeles...

5

Dl consilier Bîrsan Mihai

La 5 m față de trecerea de pietoni.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

A da, de acord!

Dl consilier Cursaru Paul Gabric,

Și 1,5 m să rămână spațiu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, domnul viceprimar, dar acum ori stabilim împreună, și ne luăm o perioadă de timp, acum analizăm, gândim și vedem ce soluții găsim. Nu am dubii. Și dacă ne punem cu toții să găsim soluția...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Auziți, domnul Jelea, haideți să vă spun ceva, dacă tot o întindem cu aceste norme, oamenii își fac...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu vă supărați, dar abia acum au venit, adică nu ne întindem cu rea voință, nici a noastră nici a dumneavoastră.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu zic să scoatem cei 5 m si cu orarul, si o votăm. O votăm cu acele modificări, si o votăm.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da, ziceți doamna...

7    J

Dna consilier Nicnlcscu Jaqucline Ch riști na

Cum ar fi în loc de problema cu ora, să se stabilească un prag al gălăgiei peste care să nu se treacă? Deci, stați un pic, stați un pic, cum să râdeți? Când vin și iți cântă sub geam, poate la dumneavoastră vi se pare normal să vi se cânte sub geam, să vă cânte picamărul la 30() dimineața. Da? Pentru că ei au autorizație de la Primărie.

Dl consilier Mclnic Constantin ton

De la Primăria Capitalei.

Dna consilier Nicnlcscu Jaqucline Christina

La 3°° noaptea?! Vi se pare normal?

Di consilier Cursaru Paul Gabricl

Păi ăla nu mai este cu terasa. Ce treabă are cu terasa?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Cliristina

Normai că nu este... este vorba fix de problema cum nu ne pasă că deranjăm pe cei din jur.

PI consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar noi nu discutăm despre asta acum!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Cliristina

Ba fix despre asta discutăm! Toate petrecerile care se fac în toate parcurile, toată gălăgia asta, eu nu am terminat de vorbit... stau cu mâna pe sus ca să vorbim unii peste alții, nu?

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Acum vrem să venim cu amendamentul domnului consilier...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Haideți să vedem amendamentul domnului Bîrsan.

5

Dl consilier Bîrsan Miliai

Scoaterea celor 100 m de la lăcașurile de cult, orarul la florării să fie prelungit, și cei 5 m de la trecerea de pietoni (la comerțul de întâmpinare).

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu știu dacă cei 5 rn de la trecerea de pietoni...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Ba da, la comerțul de întâmpinare, la comerțul, dacă de exemplu are unul un magazin de pâine, și în ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Bîrsan, se poate pune problema așa: probabil s-a făcut această remarca pentru a nu ocupa exact locul unde vine trecerea de pietoni. Pentru asta, ca să...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

La terasă înțelegem, dar la comerțul de întâmpinare ...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Este vorba de comerțul de întâmpinare. Luăm oricare intersecție dorim noi, la trecerea de pietoni, când am trecut strada, lângă clădirea care are un mic butic în față, are ladă cu înghețată în față, deci unde să o mai bage, că îi trebuie 5 m.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Când te uiți de la trotuar până la ladă, asta spune dumnealui.

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Pentru că atât este strada.

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Bun! Amendamentul dumneavoastră care ar fi? Să menținem doar pentru terase sezoniere ora. De acord?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Si numai când se află la o distantă foarte mică de imobilul de locuit, cu destinația de locuință. O distanță pe care să o stabilim acum.

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Domnul Jelea, stați puțin! Terasele se vor da, doar pe trotuar, în fața prăvăliei respective. Că nu va deschide nimeni terasă, doar terasă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta înseamnă că pe Cotroceni veți închide tot ce este acolo. La ora 10()() tot ce înseamnă Cotroceni, unde sunt restaurante, si stiti ce restaurante sunt, oricum sunt foarte, vă spun este Arena BNR, stadionul, în față la rod acolo, este exact la... este localul Derbiul s.a.m.d. le închideți la 10()<), îi lăsati numai în interior, înțelegeți? Și acolo nu este zonă rezidențială să spui că într-adevăr poți să...

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Bun! Propuneți altceva!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Noi am spus să scoatem cu totul.

Dna consilier Pop Claudia Raniona

Este vorba despre concurență neloială. Nu aveți dreptul să îi interziceți unui comerciant să-si desfășoare activitatea cum consideră.

5    5

Dl consilier Contlă Miliai

Dna președinte, eu vă propun un amendament. Toate terasele să aibă programul unității de alimentație publică respectivă.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Declarat! In spațiu obligatoriu să se reclame. Just!

Dl consilier Coandă Mihai

Da! Nu poate să vină cineva la mine și să îmi spună "Domnule ai program până la 113<) iar eu să nu servesc terasă.” Nu se poate!

La ora 1248 doamna consilier Niculescu Jaqueline Cbristina iese din sala de ședință - prezenți 25 de consilieri.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Corect!

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Zic mai întâi să votăm amendamentele făcute de...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Stați așa un pic! Bun! Aia cu trecerea de pietoni să o rezolvăm.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Putem să o desființăm.

3

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Trebuie scoasă asta cu trecerea!

DI consilier Melnic Constantin Ion

Anulăm trecerea de pietoni.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Alte amendamente mai sunt?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Care mai erau?

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Cu programul de terase și lăcașele de cult.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Acum haideți să o gândim un pic. Bun! Nici s-o duci în poarta bisericii terasa, adică nu mi se pare...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dar nu există...

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Aveți dreptate, dar gândiți-vă, la exemplul pe care l-am dat eu și pe care îl știm, la mall-ul la parter la Liberty este terasă, exact lângă biserică.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da, este Biserica Bărbătescu Vechi.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da! Și este vizavi. Oamenii care stau la terasă chiar nu îi deranjează biserica.

Dl viceprimar Țigănuș Marian Și ce propunere aveți, concret?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Să scoatem asta cu 100 m fată de scoli...

i    i

Dl consilier Jelea Bogdan Ton

Să mărim distanța, 200 m sau poate nu știu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu! 50 m, mai mică.

Dl consilier Agheorghiesei Emil Păi legea ce îți dă voie? 50 m? 100 m?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu îți dă nimic, numai la școli și la grădinițe, atât.

Dl consilier Bîrsan Miliai

Spune față de școli și de grădinițe. Nu spune în lege față de instituțiile de cult. Asta am învățat-o noi. De exemplu, la Șoseaua București-Măgurele, pe colț, lângă biserică, vizavi de... sunt acele terase, că noi le-am și socotit ieri, când am discutat, sunt vreo trei, alea ar trebui închise toate.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnul consilier, eu propun să mutăm biserica.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

50 m este suficient.

Dl consilier Cursant Paul Gabriel

Dar să o scoatem dacă e, de la caz.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Și eu aș scoate-o.

Dl consilier Ctirsaru Paul Gabriel

Deci o scoatem si vedem la caz. Acolo unde este o situație.

5    î

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Jelea, nu merge scoasă.

Dl consilier Bîrsan Miliai

Dar nu există în lege.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Terasa este chiar în ușa bisericii. Adică sunt și considerente de ordin moral, dați-o-ncolo de treabă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun, sunt perfect de acord, dar atunci hai să...

Dl consilier Agheorgliiesei Emil

Haideți să terminăm discuțiile astea contradictorii. Dați-mi voie, deci legea spune 50 m, le dați 50 m.

Dl consilier Ctirsaru Paul Gabriel

Păi nu spune legea nimic.

Dl consilier Aghcorghiesei Emil

Dacă nu spune legea nimic, le dăm 50 m. 50 m este minimul și maximul...

Din sală

Minimul.

Dl viccprimar Țigănuș Marian

De acord? Doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

Totuși este și această problemă a zgomotului, dacă este o terasă chiar lângă apartamente, sau case, pe lângă blocuri sau case, totuși poate să deranjeze, adică ar trebui să existe o prevedere ca să nu devină un chin pentru cei ce stau acolo.

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Domnul consilier Coandă a propus ca acele terase să aibă orarul de funcționare conform unității respective. Foarte corect și just. Da? în general toate unitățile de alimentație publică au orarul depus.

Dna consilier Coroblea Cristina

D'aia au autorizație până la 2°° noaptea.

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Stați puțin! Deci problema aici se pune că nu e sediu social. Eu pot să am restaurant și să îl am până la 2°° noaptea și nu deranjez pe nimeni. Acolo apar prevederile Legii nr. 61 privind ordinea și liniștea publică. Dacă sare calul, am motiv să sancționez contravențional.

5    5

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar dacă este asa cum ziceați si dumneavoastră...

7    5    9    5

Din sală

Dar noi vorbeam de florărie.

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea, haideți să fim serioși, Bucureștiul este plin de terase.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da.

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Nici nu le poți ignora.

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu spun că este un lucru rău, dar nu poți ignora nici oamenii, că nu toți oamenii...

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Sunt de acord cu dumneavoastră tocmai în ideea asta. Bine! Haideți că... supuneți la vot amendamentele respective.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Amendamentul ăla, vă rog frumos, haideți să-l facem.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, 20 m. Vă dau un exemplu, la Biserica Bălașa vă dau un exemplu...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Exact cât are soseaua, 20 m lățime. Dacă...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Sau ar trebui să se închidă.

Dna președinte de ședință Florca Alexandra Cristina

20 m da?

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Păi este puțin!

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Mai sunt alte amendamente? Bun! Propunerea domnului consilier Coandă - orarul teraselor să fie același cu al unității de alimentație publică- (orarul declarat). Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Bîrsan Mihai), 4 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) amendamentul domnului consilier Coandă Mihai a fost adoptat.

Propunerea făcută de domnul consilier Bîrsan Mihai -la comerțul (le întâmpinare nu se mai trece nicio distanță a amplasamentelor față de trecerea de pietoni și amplasarea teraselor la o distanță de 20 de metri față de unitățile de cult. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Bîrsan Mihai), 4 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) amendamentele domnului consilier Bîrsan Mihai a fost adoptate.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă se poate! Voiam doar să spun că noi ne-am abținut la aceste amendamente, nu este vorba despre amendamentele în sine, suntem de acord că faceți aceste propuneri, dar per total, ne vom abține de la acest punct și de aceea am votat abținere si la acestea.

»    3

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de Funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public a! Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 cu

amendamentele adoptate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru,

Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Bîrsan Mihai), 4 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mai departe. Punctul 7 al ordinii de zi Proiect (le hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență copilului Stoian Ștefan Mosheprin reprezentant legal Stoian Luminița.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, o secundă. Se poate pune o întrebare?

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

La punctul 7, noi suntem de acord să fie ajutat acest copil, întrebarea era: ce se face pentru ceilalți copii , pentru că bănuiesc că nu este singurul copil cu dizabilități din Sectorul 5, singurul copil în căruț și atunci ce se face pentru ceilalți? Există...

Dl viceprimar Țigănuș Marian în măsura în care sunt solicitări, rezolvăm.

Dna consilier Coroblea Cristina

Bun, dar nu se poate face... normal ar fi să se facă accesibile școlile pentru că poate unii părinți nu știu că trebuie să se facă aceste solicitări. Adică mi se pare că deși ajutăm un copil, mi se pere un lucru foarte bun, ajutăm punctual un copil care pur și simplu a avut noroc că părinții au făcut mai mult scandal.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supunem la vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență copilului Stoian Ștefan Moshe prin reprezentant legal Stoian Luminița. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru,

Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Poveste cu cai” - proiect educativ și sportiv pentru copii beneficiari de măsura de protecție specială plasament în cadru! structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5. întrebări? Dacă nu, trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință-Florca Cristina Alexandra

Mai departe. Punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării restanțelor către APA NOVA pentru Blocul 53, Șos. Sălaj nr. 129, Scările 6 și 7, imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 și recuperarea ulterioară a acestor restanțe. D-na consilier Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

La punctul 9 am avea un amendament, aș avea faptul că deși se specifică că vor recupera acele sume, nu este foarte clar totuși perioada și așa mai departe și deci am dori să propunem acest amendament, prin grija primarului sectorului 5, în maximum 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se vor demara toate procedurile legale pentru recuperarea restanțelor și prevenirea acumulărilor restanțelor mai vechi de 90 de zile.

DI vicepriniar Țigănuș Marian

îmi dați voie, să vă explic ceva, că sunt singurul care sunt în temă! Blocul respectiv are 115 apartamente. Practic, legal, la ora actuală stau vreo 10 familii,

maxim! Ceilalți... acest bloc a fost preluat de Consiliul Local al Sectorului 5 în 2004, protocolul de predare primire era în 2013 și timp de 14 ani nu s-a făcut nimic! Am încercat să descâlcim ițele. Există o datorie veche la Apa-Nova, fapt ce a dus la tăierea apei reci pentru 40 de familii din scările 6 și 7! Deci asta se întâmpla în joia dinainte de Paști! Am căutat posibilitățile legale de a rezolva această problemă socială, că este o problemă socială, trebuie să recunoaștem! Oamenii ăștia nu au nicio vină că cineva, cândva, i-a neglijat! Am încercat pe toate căile să rezolvăm această problemă! Am dat drumul la apă, luându-mi angajamentul că vom plăti restanțele noi, acum, fiindcă Apa-Nova nu dădea drumul, urmând să le recuperăm! Nu putem să achiesăm la propunerea dumneavoastră, doamna Coroblea...să vă spun de ce! Fiindcă sunt foarte multe persoane care ocupă acele locuințe în mod ilegal și nu au nicio șansă de a fî puse în legalitate, întrucât nu întrunesc condițiile prevăzute de legea locuinței! Pe cale de consecință, am făcut o formație pentru fiecare familie care locuiește acolo, dându-le un termen de 30 de zile pentru a veni la primărie, în vederea lămuririi situației lor locative, adică cu alte cuvinte să ne spună ” Domnule, depun dosar conform legii” și știți foarte bine că ați făcut parte din comisie...”depun dosar pentru locuință, potrivit Legii 114”, fiindcă nici ei nu au nicio vină! Acest bloc a fost cămin de garnizoană! l-a trimis Academia Tehnică acolo, pe baza unui raport! Raportul nu este document justificativ pentru repartiție, în condițiile legii locuinței! Și atunci eu trebuie să găsesc o soluție legală, astfel încât să nu fiu acuzat nici de abuz în serviciu, nici pe urmă de neglijență în serviciu că las blocul ăla în starea în care e! Pe cale de consecință, după 30 de zile când constatăm că persoanele nu s-au prezentat să își depună dosarele, sau nu îndeplinesc condițiile...de exemplu noi avem foarte multe informații că mulți au proprietăți și nu mai au dreptul la locuința de stat...începem procedura de somare a lor, prin executor judecătoresc, că asta este prevederea legală! După care luăm măsurile legale care se impun, referitoare la evacuare, care știm că se face printr-o hotărâre judecătorească. Acum, referitor la această datorie, la momentul acesta, nu aș avea cum să o recuperez de la niște persoane care nu sunt sigure că vor locui acolo! M-ați înțeles? Și de aceea nu pot să pun un termen de 30 de zile de recuperare! Ăsta este adevărul! Nu vă mint! Deci, până nu lămuresc această situație care s-a perpetuat în timp, trebuie rezolvată, asta este clar! Și lămurită odată pentru totdeauna! De ce? Fiindcă e în administrarea noastră! Celor care suntem aici! Noi am numit un administrator, o societate specializată...am achiziționat serviciul de administrare! Datoria, ea este trecută pe scările 6 și 7, dar de fapt e istorică, este a întregului bloc! Numai că, ne aflăm și în imposibilitatea de a afla cine este dator!

Pe de-o parte, întrucât Apa-Nova încasa bani și spunea ”de unde ești?”, ”din scara 7!”...nu scria cum îl cheamă, Vasile Dumitru! Am încercat si chestia asta! Toți vin cu chitanțe...că noi am plătit, noi am plătit...și zice ”nu de la mine e datoria, e de la ăla!”, ăla zice ”nu, e de la el”! Noi nu suntem organ de anchetă să-i iau...ce să fac? Să-i bat ca să recunoască? Deci asta a fost singura soluție legală pe care noi am descoperit-o! A impune o dată...până la când recuperăm acești bani în 30 de zile, nu se poate, că n-am de la cine!

1256 - intră în sală doamna consilier Niculescu Jacqueline Christina.

Prezenți 26 de consilieri.

Din sală

Nu am proprietari!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu proprietari, nu am chiriași! Problema este, când mi se vor goli aceste apartamente și voi da repartițiile în actul adițional pot să o pun, ca să recuperez suma, împărțită pe fiecare!

Dl consilier-Cursaru Paul Gabriel

Și asta numai dacă e legal, pentru că nu știu dacă e retroactivă!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vom vedea! Trebuie să fac ceva!

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Trebuie să facem ceva! O să fie si focar de infecție!

5    5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Devenise focar de infecție! Li se inundaseră subsolurile, plouă pe terasă!

Dl consilier — Aghcorghiesei Emil

Supunem la vot!

Dna consilier-Niculescu Jacqueline Christina

Chiar dacă oamenii vor pleca, până în data de astăzi, ei au consumat!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Cum îi executăm, domnișoara Jacqueline, că nu știm pe cine! Nu am titlu, nu am cum! Și pe ce, că din punct de vedere juridic, nu pot! Fiindcă el nu locuiește acolo, juridic, nu stă acolo!

Dna consilier - Niculescu Jacqueline Christina

Dar cine l-a lăsat să stea acolo?

Dl consilier — Cursaru Paul Gabriel

Cineva! Nu știm!

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință-Florea Cristina Alexandra

Mai departe, trecem la punctul 10 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Loca! Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 477mp situat în str. Șerbota nr. IA, Sector 5, București. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot! Cine este pentru?

Dna consilier - Coroblea Cristina

Păi stați o clipă...

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Păi am spus...dar...

Dna consilier - Coroblea Cristina

Deci măcar două secunde, hai să zicem, măcar trei secunde!

DI consilier - Ghcorghe Ștefan

Vă rugăm nu o certați!

Dl consilier - Aghcorghiesei Emil

Nu v-a dat cuvântul președinta, nu vorbiți!

Dna consilier - Coroblea Cristina

Așa...și la acest punct 10, avem două amendamente! La articolul 1 avem următorul conținut ”se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, privind achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Șerbotă, nr. IA, Sector 5, București” cu numărul de carte funciară...tot era cu destinația actuală, de spațiu verde, pentru că destinația actuală este de spațiu verde. Și al doilea amendament, se introduce un nou articol ”în urma acordării împuternicirii prevăzute la art. 1, Consiliul Local Sector 5 își asumă obligația menținerii destinației de spațiu verde a terenului primit în administrare”.

DI consilier-Agheorghiesei Emil

Ce-i asta?

DL consilier — Melnic Constantin Ion

Nu am înțeles!

Dl viceprimar - Țigănuș Marian

Dacă el funcționează ca spațiu verde prin PUG, nu ai cum să schimbi destinația!

Dna consilier - Coroblea Cristina

Păi tocmai...

Dl viceprimar - Țigănuș Marian

Păi ce fac, achiesez la o obligație...întăresc o obligație care o am deja?

Dna consilier - Coroblea Cristina

în raport nu era foarte clar și de aceea am vrea să întărim faptul că menținem destinația de spațiu verde.

Dl viceprimar - Țigănuș Marian

Da, supuneți la vot amendamentele!

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Domnul consilier Jelea!

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Noi avem o problemă cu subiectul ăsta...de fapt două probleme! Problema nr. 1 este legată de faptul că aș fi tare curios ca noi să știm într-un raport sau cumva de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, câți cetățeni particulari care au o bucată de pământ în sectorul 5, s-au adresat primăriei spunând ”noi vrem să vindem această bucată de teren, pentru ca voi primăria să faceți un parc”...asta este o chestie cel puțin amuzantă! Al 11-lea lucru care este mult mai tehnic, dacă vreți, este faptul că din păcate marea majoritate a parcurilor din sectorul 5, și așa puține, sunt într-o situație de depreciere avansată! Nu s-au făcut investiții! Unele, într-adevăr, cum e cazul Sebastian, din cauza unor litigii ale terenurilor...acolo nu putem să arătăm cu degetul pe nimeni, dar sunt o sumă de alte parcuri, Ferentariul, Pecineaga, Comăneștiul, care sunt într-o stare absolut jalnică! Noi considerăm că ar fi trebuit întâi și întâi, ca toate spațiile verzi și parcurile din sectorul 5 să ajungă să fie la fel ca cele din sectorul 1, din sectorul 3 sau din alte zone ale orașului si după ce vom fi ajuns în situația în care să nu mai avem unde să plantăm copaci, atunci da, putem să cumpărăm oricâte bucăți de teren vrem și să facem și acolo spații verzi! Dar atâta vreme cât nu suntem la zi și suntem, repet...parcurile sunt într-o situație jalnică, mi se pare absurd să mai cumpărăm alte terenuri pentru asta! Mulțumesc!

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Domnul director Hopincă!

Dl director - Hopincă Rareș

Bună ziua! Legat de comentariile doamnei consilier și a domnului consilier, aș vrea să fac următoarele mențiuni! După ați putut revedea din documentația pusă la dispoziție, cetățeanul respectiv, proprietar, se află în imposibilitate practică de a utiliza acest teren, pentru că este exact lângă un imobil! Opinia aparatului de specialitate ar fi următoarea, să nu prevedeți nicăieri legat de spațiul verde, pentru că s-ar putea să ne trezim în situația în care cetățenii de la blocul respectiv să solicite expres primăriei, să se facă parcare, nu spațiu verde! Despre reglementările din PUG...sunt cu titlu general...ele pot fi modificate prin documentații de urbanism propice...

Dna consilier - Coroblea Cristina

Tocmai de aceea am propus amendamentele!

Dl director - Hopincă Rareș

Opinia aparatului de specialitate este să îndemne la prudență, pentru că trebuie să ținem cont și de cetățenii din imobilul respectiv! Mulțumesc!

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Dna consilier-Niculescu Jacqueline Christina

Și amendamentele colegei?

Dna președinte dc ședință - Florea Cristina Alexandra

Ok! Supun la vot amendamentele doamnei consilier Coroblea! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 5 voturi pentru (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 15 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian), amendamentele propuse de doamna consilier Coroblea au fost respinse.

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Acum supun la vot proiectul de hotărâre! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

9

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian), 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul

Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florca Cristina Alexandra

Mai departe, punctul 11 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 477 mp situat în str. Șerbota nr. IA, Sector 5, București. Va fi vot secret și trebuie să avem doi consilieri locali în cadrul acestei comisii. Vă rog, propuneri! Domnul consilier Melnic!

Dl consilier-Melnic Constantin Ton

Eu îl propun pe domnul Alexandru Lazarov și pe domnul George Ploscaru ca membri în comisia de negociere!

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Alte propuneri? Ok! Acum vă propun ca votul să aibă loc la final! Ok, va avea loc la final!

Membrii Consiliului Local au consimțit ca proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 477 mp situat în str. Șerbota nr. IA, Sector 5, București, să fie votat la finalul ședinței.

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Mai departe, punctul 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Olimpiadele Copilăriei” înregistrat la Centru! Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”. Dacă sunt discuții? Doamna consilier Coroblea!

9

Dna consilier - Coroblea Cristina

Noi vom fi împotriva acestui punct care, din nou, este vorba despre 350.000 de lei și considerăm că sunt alte priorități și o să vă dau un exemplu și chiar aș vrea să...chiar era o întrebare pe care voiam să o pun! De exemplu, la școala Mircea Sîntimbreanu...am fost la ședința Consiliului de Administrație si

5    9    9    9    9

chiar am mers prin școală...sunt toalete stricate, nu sunt uși puse, sunt uși care nu se închid, sunt scări sparte! Pentru astea, nu se primesc bani! Dumnealor solicită...și solicită de mai multă vreme bani pentru reparații și nu se primesc acești bani!

9

Dna consilier - Stroescu Marilena Daniela

In urma rectificării pe care ați votat-o data trecută la ședința ... la care eu m-am dus, Școala nr. 139 a primit buget....

Dna consilier - Coroblea Cristina

Dar totuși aceste solicitări există....

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

De ce vorbești domnule, de ce vorbești, nu ți-a dat doamna președintă cuvântul!

Dna președinte dc ședință - Florca Cristina Alexandra Doamna Coroblea legat de punctul 12 mai aveți....

Dl consilier Agheorghiesci Emil Doamna președintă propuneți spre aprobare

Dna președinte dc ședință - Florca Cristina Alexandra

Vă rog, domnul Lazarov!

Dl consilier - Lazarov Alexandru

Am și eu o mențiune! Se poate pe viitor, vă rog frumos, când avem de votat un punct care are un subiect, să discutăm despre acel subiect? Că discutăm la un subiect despre ce am putea să facem la școala nu știu care! Dacă avem propuneri în slujba cetățenilor, vorbeam, putem să ne înscriem la diverse, la suplimentare, la alte chestii și discutăm cât vreți dumneavoastră! Aici discutăm despre ceva...haide să discutăm despre chestia asta! Vă rog frumos!

Dna președinte de ședință - Florca Cristina Alexandra

Pe acest subiect, mai sunt discuții? vă rog domnule Cursaru!

DI consilier - Cursaru Paul Gabriel

Aștept să se facă liniște.

Dna președinte de șcdință-Florea Cristina Alexandra

Am dat cuvântul domnului consilier Cursaru!

DI consilier- Cursaru Pani Gabriel

Mulțumesc doamna președintă. Până la urmă cred că va trebui să discutăm, să ne aprobăm și noi regulamentul nostru de funcționare, care este nefuncțional

de absolut 14 ani! Eu vă promit că am să lucrez asupra lui și o să respectăm cu toții un regulament, cu care o să ne exprimăm și să ne comportam ca atare!

Referitor, revenind la acest proiect, eu unul sunt sincer mai mult decât siderat, sunt chiar revoltat! Nu pot să cred că pe un proiect de 350.000 de lei, doar cheltuielile cu scena costă 158.000 de lei! Apoi, specialiștii și cei care vin, nu știm cine...specialiștii care stau cu copiii, încă 100.000 de lei și efectiv banii implicați în activități și în bunurile necesare organizării materiale, sunt undeva la 2.000-3.000 de lei, sau cât a mai rămas un pic! Este ceva ce nu aș fi crezut că pot să văd așa ceva! Vă pot spune, cu acești bani se pot organiza în fiecare sâmbătă și duminică în parcul Sebastian, activități educative și recreaționale pentru copii, toată vacanța de vară! Nu în 4 zile, cât înghite această megalomanie, acest proiect marca Centrul Cultural Ștefan Iordache! Mulțumesc!

Dl vicepriniar - Țigănuș Marian

Asta este un buget, este o proiecție! Nu înseamnă că se și cheltuie!

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Dacă scrie scena un miliard cinci sute opt zeci, aia costă! Că nu poți să nu pui scena! Pui jumătate de scenă?

Dna președinte dc ședință - Florea Cristina Alexandra

Dacă mai sunt discuții pe acest subiect? Dacă nu, supun la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescarii Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian), 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Mai departe, punctul 13 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliu! Genera! al Municipiului București privind schimbarea destinației imobilului din strada

Spătarul Preda nr.1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia cu scopul

construirii unui nou imobil cu destinația sediu ai Direcției Evidenta

> > >

Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare Civilă și Serviciul Evidența Populației). Da! Domnul consilier Agheorghiesei?

Dl consilier - Agheorghiesei Emil

Să votăm!

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian), 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 14 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 65/10.04.2018. Dacă sunt discuții?

DI consilier Jelea Bogdan Ion

E așa cum am votat ordinea de zi! Vă rog, domnișoara președinte!

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Sunt discuții? Trecem la vot!

Supunem la vot punctul nr. 14 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena. Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline

Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Se trece la punctul nr. 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” și a depunerii proiectului în cadru! Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 Imbunutățirea infrastructurii educaționale.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles că se preiau aceste documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și se vor folosi fonduri europene, pentru care este foarte bine. Voiam să întreb dacă în urma acestor lucrări dacă se vor executa și lucrări care să permită obținerea certificatelor 1SU. Nu știu exact cine ar putea răspunde.

Dl director Hopincă Rareș

Orice documentație de aplicație a lucrărilor de intervenție pentru reparații capitale, reabilitări, șamd, trebuie să prevadă și documentația pentru avizare JSU. Aceasta este obligatorie la faza DTAC (Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire). Este o fază de proiectare a documentației tehnice ... Nu se poate emite fără această ...

Dna consilier Coroblea Cristina

Și am înțeles că sumele cuprinse în devizele generale se vor schimba. Dar nu putem primi ceea ce există acum?

Dl director Hopincă Rareș

Sumele cuprinse în devizele generale, nu se vor schimba! Dumneavoastră le-ați aprobat deja, indicatorii tehnico-economici în luna aprilie. Unii i-am modificat adineauri, pentru grădinițele 244 și 245, indicatorii au fost aprobați de dumneavoastră în luna aprilie. Acela este un deviz pentru lucrări! Noi, separat de acel deviz, o să întocmim bugetul proiectului. Acela poate suferi modificări, în funcție de discuțiile cu Autoritatea de Management iar în perioada de contractare, noi vom fi obligați să revenim în fața dumneavoastră prezentându-vă rezultatul discuțiilor cu Autoritatea de Management, care sunt sumele eligibile decontate prin POR (Program Operațional Regional) și care sunt sumele din sarcina Consiliului Local.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supunem la vot punctul nr. 15 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” și a depunerii proiectului în cadru! Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10

x\

îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte dc ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 16 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 244” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Supunem la vot punctul nr. 16 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 17 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții "înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala Gimnazială Luceafărul" și a depunerii proiectului în cadru! Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Supunem la vot punctul nr. 17 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 18 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind încetarea drreptului de administrare al Consiliului Local Sector 5 asupra unei părți din imobilul situat în strada Spătarul Preda nr. 13 A-B, nr. 19 B, Sector 5, parte formată din teren în suprafață de 1490 mp și corp clădire C2 cu funcțiunea - cămin.

Supunem la vot punctul nr. 1 8 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline

Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă îmi dati voie, mai ales că s-a finalizat! Noi n-am înțeles exact! ... Câtă vreme este vorba de o Hotărâre de Guvern care ne-a luat nouă spațiul și l-a dat Armatei, de ce mai era necesar să se afle pe ordinea de zi? Și de ce noi trebuia să emitem un consimțământ privind încetarea dreptului de administrare? Dar asta era doar o chestiune organizatorică! Dacă are cine să ne spună bine, dacă nu, nu-i nicio problemă! Dar, de aia ne-am abținut! Am vrut să ne justificăm!

Dna președinte dc ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 19 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-econoniici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire -Grădinița nr. 168”, Șoseaua Viilor, nr. 99, Sector 5.

Supunem la vot punctul nr. 19 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 20 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadru! proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.

Supunem la vot. punctul nr. 20 a! ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei

George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 21 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în str. înclinată, nr. 12, Lot 1, proprietatea SC ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș dori să știu de la punctul 21 la următoarele 5 puncte, cu acel 500 % impozitare suplimentară... dacă și în Șoseaua Viilor nr. 52, a fost cineva în control să vadă mizeria care ... s-a luat vreo măsură să plătească și cei de acolo...

Dl vicepriniar Marian Țigănuș

Sunt în proceduri, fiindcă trebuie somați...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, dar acolo, este ADP Sector 5, dacă nu știți...

Dl vicepriniar Marian Țigănuș

A, nu știam de pe adresă!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Șoseaua Viilor nr. 53, este ADP Sector 5, unde s-a depozitat tot gunoiul din Sectorul 5 și sunt șobolani cât casa acolo, ... Și noi ne ducem la Fabrica de Ulei Muntenia, care de bine, de rău are și gard, are și nu știu ce, și spunem că au crescut bălării în curte.

Dna Sandu Petre Elena

Astăzi, pe ordinea de zi, sunt supuse discuției și aprobării 5 locații. Acesta despre care discutați dumneavoastră, nu este trecut, ... adică, ar trebui să

comunicăm Comisiei de Control. Deci, aceste referate sunt întocmite după ce Comisia de Control aprobă că îndeplinește criteriile și conform metodologiei aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local și se va avea în discuție și locația respectivă.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Este vorba despre ADP Sector 5! Noi suntem proprietarii acelui teren, de aia am întrebat!

Dna consilier Pop Claudia - Ramona

Am și eu o întrebare! Dumneavoastră, spuneți aici, în proiect, că începând cu anul 2019, în condițiile în care această Societate își clarifică situația, veți majora impozitul? Adică dacă până la sfârșitul anului 2018...

Dl consilier Mclnic Constantin ton

Păi dacă facem curățenie, se întocmește alt...

5    7    5

Dl consilier Cursarn Paul Gabriel

Dar lasă să răspundă cine trebuie, nu tu!

Dna consilier Pop Claudia - Ramona

Adică îi somați înainte si le dati un termen de... ca să-si clarifice situația?

»    5    »    5    5

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci, haideți să ne înțelegem! în Consiliu, a trecut un Regulament privitor la asta! Și pe baza legii, care spune clar, că autoritățile locale, pot ... Da, dar, el trebuia să dea dovadă de bună credință, în momentul în care l-am somat. Dacă voiam să dau dovadă de bună credință, în termenul de 60 de zile, cât el a fost somat, să-și aranjeze terenul, să nu mai depoziteze gunoaie, era totul bine. S-a ajuns la această situație, nu că l-am somat și a trecut termenul ieri,... Nu! E somat din primăvară! Legea prevede ...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Așa scrie aici! Până în ianuarie 2019!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Eu nu pot să-l impozitez acum pentru anul 2019!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am înțeles! Anul acesta nu puteți! Dar la anul, în condițiile în care el își clarifică situația, comerciantul, și își face curățenie,...

Dl vicepriinar Marian Țigănuș

Păi acela nu este comerciant!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Mă rog, Societatea respectivă...

Dl vicepriinar Marian Țigănuș

Societatea respectivă care i-a abandonat! Nu întâmplător sunt luate! Sunt abandonate!

Dl consilier Agheorghicsei Emil

Eu doresc să știu,... Situația asta în Sector, apare mai des. Dacă Societatea sau Urbanismul dă aprobare să se închidă orice încăpere, orice teren, orice spațiu, care este proprietatea unui cetățean și nu i se dă aprobare de închidere...

DI viceprimar Marian Țigănuș

Cum să nu i se dea aprobare de închidere?

DI consilier Agheorghicsct Emil

Nu i se dă! Că nu are acte pe el!

Dl vicepriinar Marian Țigănuș

Păi atunci nu este proprietar!

Dl consilier Agheorghicsei Emil

Este propus la Legea nr. 10 pentru revendicare ... Păi are posesie!

Dl consilier Ciirsaru Paul Gabricl

Până nu este proprietar cu acte în regulă...

Dna consilier Pop Claudia Raniona

Are posesia!

Dl consilier Agheorghicsei Emil

Este proprietar dar nu are acte!... Dar nu-i dă certificatul de urbanism... Deci, ce să-l mai amendezi pe ”Popescu”?

Dl viccprimar Marian Țigănuș

”Popescu”, dacă este posesor, tocmai pentru a demonstra buna credință, el trebuie să ia toate măsurile a unui bun gospodar cu privire la bunul pe care îl are în posesie. Anul II de Facultate, "Drepturi Reale”!

DI consilier Agheorghiesci Emil

Problema este clară! Că sunt oameni care sunt...

Dl viccprimar Marian Țigănuș

Sunt de acord! Dar, din punct de vedere juridic, având posesia, nu înseamnă drept de proprietate!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Uite acum discutăm despre altceva ce nu are legătură cu subiectul! Dl Agheorghiesci discutăm despre ceva ce nu are legătură acum cu subiectul! Hai să vorbim de curățenie!

J

Dna președinte de ședință Florca Alexandra Cristina

Supunem la vot punctul nr. 21 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în str. înclinată, nr. 12, Lot 1, proprietatea SC ALFICOM IN VEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 1 1 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florca Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 22 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru

s\

terenul situat în str. înclinată, nr. 12, Lot 2, proprietatea SC ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

DI consilier Agheorghiesei Emil

Păi nu trebuia să votezi, ... dacă tot vă abțineți!

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Pentru că avea legătură și cu celelate subiecte și voiam să explicitez puțin ce a spus colegul meu! Noi, atunci când s-a făcut prima propunere legată de majorarea impozitelor, mi s-a părut o inițiativă bună. Am susținut-o, am votat-o! Nu avem o problemă cu aceste locații! Doar că una dintre locații, pe care a semnalat-o colegul nostru de la fosta Fabrică de Ulei, este împrejmuită și nu este un focar de infecție, ... Nu-i cunosc pe oamenii ăia, sigur trebuie să-i impozităm mai mult,... Este în regulă! Cum va decide Consiliul! Dar, ceea ce am vrea să ridicăm ca subiect de principiu pentru viitor, aceste analize ar trebui făcute foarte serios și temeinic, pentru că atâta vreme cât la noi ”în curte”, la ADP, avem un focar de infecție pe care îl poate vedea oricine trece cu mașina pe acolo, iar noi, în paralel vrem să ridicăm impozitarea cu 500 % pentru un teren unde doar au crescut bălăriile, care este împrejmuit, nu deranjează pe nimeni, atunci s-ar putea să avem nu neapărat o dublă măsură, dar, în mod sigur o chestiune cel puțin discutabilă. Asta este motivul pentru care noi ne-am abținut pentru aceste puncte nu pentru că suntem împotriva.

Supunem la vot punctul nr. 22 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin fon, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan fon, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 23 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Ostrov nr. 3, proprietatea S.C. PRELUDE 2000 SRL, CUI: 12024577 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Supunem la vot punctul nr. 23 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 24 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiu! București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA ROMÂNIA SRL CUI: 18648588 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

Supunem la vot punctul nr. 24 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 25 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA MUNTENIA SRL CUI: 26816194, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

Supunem la vot punctul nr. 25 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 26 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes public loca! din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ne explică și nouă cineva care este imperativul acestei proceduri interne privind achizițiile?

Dna director Vulpașu Daniela

Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, prevede că fiecare instituție are dreptul să-și adopte o procedură internă distinctă față de procedura de prevăzută de legea 98/2016. Se bazează pe principiile generale, doar că serviciile sociale prevăzute în anexa 2, pot avea o procedură distinctă până la un anumit prag. Noi deja am adoptat în luna martie aceste proceduri prin HCL nr. 48 și nr. 49, dar

pentru că pe 4 Iunie s-a modificat iarăși Legea achizițiilor publice, respectiv pragurile și de aceea trebuie să modificăm și noi conținutul altfel.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supunem la vot punctul nr. 26 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 27 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, cazarmament și materiale igienico-sanitare în vederea acordării drepturilor de care beneficiază copiii, tinerii, mamele, protejați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Supunem la vot punctul nr. 27 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul nr. 28 al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții necesare pentru

realizarea obiectivului social ”Baie Publică și Spălătorie Socială”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.

Supunem la vot punctul nr. 28 al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

La Diverse, dacă sunt discuții?

Dna consilier Coroblea Cristina

în iarnă, s-au desființat niște adăposturi improvizate ale unor persoane Iară adăpost și am înțeles că acum se dorește reluarea acestei acțiuni, ... să fie din nou acele adăposturi, ...

La ora 13.28 se trece la procedura votului secret!

După exercitarea votului, membrii comisiei de validare se retrag în scopul numărării voturilor și consemnării rezultatului în procesul verbal al comisiei.

La ora 13.36membrii comisiei de validare se întorc în sala de ședință pentru a da citire procesului verbal al Comisiei de Validare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Având în vedere prevederile art.45, alin.5 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, membrii Comisiei de Validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri ai Comisiie de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 477 mp situat în Strada Șerbota, nr. IA, Sector 5, București.

Distribuția voturilor;

Ploscaru George Alexandru a obținut 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă si 4 voturi nule.

9

Lazarov Alexandru Sebastian a obținut 17 voturi pentru, 5 voturi împotrivă si 4 voturi nule.

9

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

In sală sunt prezenți 24 de consilieri. Lipsesc doamnele consilier Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina.

Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 477 mp situat în str. Șerbota nr. 1 A, Sector 5, București.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela,) și 9 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Avem o adresă emisă de Curtea de Conturi nr. 1050/05.06.2018, este vorba despre o Decizie de prelungirea termenului de realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 165/29.12.2014, pe care o aveți de asemenea și pe e-mail.

Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 13.37.

p. SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCUNORA