Proces verbal din 26.01.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 26.01.2018

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

1    9

DIN DATA DE 26.01.2018

Lucrările ședinței încep la ora 1006 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei

5    5    1    5    5    5    5

Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 470/19.01.2018.

În sală sunt prezenți 25 de consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Vanghelie Marian Daniel și Scripcaru Lucian Mihai.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și dna Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

De asemenea, în sală se mai află dl. Popa Victor Haralambie Alexandru-președinte al Asociației C.S.A.M. OLIMPIC și dl Andrei Gheorghe reprezentant al

Asociației Habitat.

5

La 10.08 intră în sală dl consilier Scripcaru Lucian Mihai.

Prezenți 26 de consilieri.

5

Dl președinte de ședință Matei George deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 26, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr. 470/19.01.2018, este următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2018 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de

încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/14.12.2017;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici;

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin. (2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. p) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului;

12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr.19/28.02.2017;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019:

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” pentru anul 2018;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”;

5    5    5    ~

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Pro CEECS5 -Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective

de investiții;

5    ~

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de

locuințe;

5    ~

21. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Sector 5;

22. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Economat Sector 5 S.R.L.;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR;

24. Diverse.

-adresa grupului consilierilor locali ai Partidului Național Liberal înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 5643/19.01.2018.

Dl președinte de ședință Matei George precizează că ordinea de zi s-a suplimentat cu cinci proiecte, și apoi vom vota ordinea de zi cu cele suplimentate. Astfel, la diverse avem:

-Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare;

-Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local al Sectorului 5 a Centrului Medico-Social ” Sf. Andrei”- unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

-Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 5 nr.43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5;

-Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 5 nr.45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5;

Ele vin în continuarea punctelor de pe ordinea de zi, practic, ele devin 24, 25,

26, 27 și 28. Le voi da citire și la momentul acela...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu : Vă rugăm, pentru că atunci când au fost transmise pe email, ele au fost transmise într-o altă ordine.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu ordinea este importantă.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Aș vrea să fac o declarație în legătură cu

școala 141...

5

Din sală se aude: La diverse.

Dl președinte de ședință Matei George: La final, da! Vreau să trecem la vot, ordinea de zi cu cele suplimentate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi cu completările menționate, a fost votată cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Bogdan Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 1 pe ordinea de zi- aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2018.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2018, a fost votat cu

5    5    ~

20 de voturi pentru și 6 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Pop Claudia Ramona, Udescu Mihail Șerbănel, Bogdan Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 2- proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

Dna consilier Coroblea Cristina: După cum știți, sau poate nu știți... am trimis un email, să ni se trimită și nouă anexele bugetului. Am înțeles până la urmă că aceste anexe ar fi fost afișate.

5

Dl președinte de ședință Matei George: Sunt afișate jos!

Dl consilier Boloș Florinel: La avizier.

5

Dra Director Disăgilă Isabela: Fata de Raportul de Specialitate pe care l-ați primit, am de făcut o menționare. Suma finală rămâne aceiași însă, sumele vor suferi modificări la capitolele bugetare.

Dna consilier Coroblea Cristina: Care este motivul pentru care nu se pot trimite

pe email? Suntem în Secolul XXI, Primăria Sectorului 5 cheltuiește foarte mult pe

tehnologie, și nu se pot trimite anexele la buget pe email? Nici măcar să se ...că au fost afișate la avizier? Este vorba doar de niște anexe.

Dl președinte de ședință Matei George: Sunt jos, deci nu-i nimic ascuns, sunt afișate.

Dl consilier Boloș Florinel: Tocmai din punctul ăsta de vedere s-a ales această soluție. Volumul lor este foarte mare, în jur de 500 de foi. Anexă pentru fiecare capitol de buget și pe fiecare subcapitol, și atunci, fiind de interes public, nu numai aici, pentru noi cei care aprobăm acest buget, ci pentru toată lumea. Să se uite toți cei care sunt interesați. Noțiunea de ascuns.

5    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Ați pus ceva. dar în momentul în care trebuie

să votați, "noi am fost transparenți, l-am pus acolo"

Dl consilier Boloș Florinel: Eu cred, că dacă, din momentul în care ați fost informați, aveați oricând acces la contabilitate de a avea aceste anexe. Sunt puse.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Din ce zi sunt puse?

Dna Florina Dragnea: Dacă-mi permiteți: S-a respectat procedura prevăzută de Legea 273/2006 a finanțelor publice, conform căreia, proiectul bugetului local se afișează cu 15 zile înainte de data adoptării la sediul UAT (Unității Administrativ

Teritoriale).

Dna consilier Coroblea Cristina: Este una dintre posibilități. La câți bani dați pe IT în această primărie, chiar nu se poate trimite un email în Secolul XXI, numai în halul ăsta puteți să lucrați? Deci ați auzit ce este ăla un email? Se poate scrie pe un calculator.un text.

Din sală se aude: Ei haideți, facem teoria chibritului. Supuneți spre aprobare

domnule!

Dl consilier Boloș Florinei: Procedural.. .aceste anexe funcționează numai pe hârtie, deci rămân ca și documentație la fiecare rectificare. fundamentare, cu atât

~    5    5    ~

mai mult la aprobarea bugetului.

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Propun să supunem spre aprobare.

Dna consilier Coroblea Cristina: Aș vrea să știu dacă vor fi mereu afișate la avizier. Măcar să știu o treabă.ok, asta este bătaia de joc a PSD-ului, este totul în regulă, așa faceți cam peste tot . De acum înainte le vom afișa doar la avizier?

Dl președinte de ședință Matei George: Vă vom spune!

Dna consilier Coroblea Cristina: Sau va trebui să venim în fiecare zi să ne uităm dacă sunt afișate?

Dna consilier Coroblea Cristina: Și de ce nu ni s-a transmis?

5

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Se prezumă cunoașterea legii de către toată

lumea, este un principiu de drept.

Dna consilier Coroblea Cristina: O să cerem să ni le transmiteți prin.

Dl președinte de ședință Matei George dă cuvântul domnului consilier Jelea

Bogdan.

Dl consilier Jelea Bogdan: Lăsați să termine colega, noi suntem mai scurți și mai puțin conflictuali. Noi avem un punct de vedere de natură politică. După cum știți, de când s-a constituit Consiliul, nu am avut niciodată ipocrizii de astea, de natură politicianistă pentru că, în fond toți cei din sala asta suntem în interesul cetățenilor și în slujba oamenilor care ne-au votat, mai mult sau mai puțin, după caz. Chestiunea este că am constatat, că în ciuda cauționării de natură politică pe care am dat-o la fiecare buget de până acum, cele două lucruri pe care le-am solicitat și care au fost consemnate la fiecare ședință în procesul verbal, adică educație și dezvoltare a infrastructurii, până în momentul de față, din punctul nostru de vedere, au fost destul de puțin regăsite în activitate, prin urmare, noi nu vom vota astăzi acest proiect de buget. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Matei George: Bine.

Dna consilier Coroblea Cristina: Da, și totuși, vreau să înțeleg, de acum înainte

aceste anexe se vor transmite vreodată prin email sau se va anunța când se afișează la

avizier... sau trebuie să trecem în fiecare zi pe acolo să vedem dacă s-a afișat bugetul? Dl președinte de ședință Matei George: Veți fi anunțați!

Dna consilier Coroblea Cristina: În ce modalitate?

Dl președinte de ședință Matei George: Și pe email. și telefonic, de la doamna secretară.

Dna consilier Coroblea Cristina: În clipa de față noi am transmis un email în care am solicitat să ni se transmită bugetul, și nu am primit niciun răspuns.

Dl președinte de ședință Matei George: Eu l-am citit, era la avizier.

Dna consilier Coroblea Cristina:.dacă te interesează, vrei să știi ce scrie în el, dacă nu te interesează.

Din sală se aude: Trecem la vot!

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 voturi

împotrivă (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Bogdan Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul trei- proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/14.12.2017.

Dl consilier Bogdan Jelea: Este cineva de la DITL? Este o inițiativă foarte bună,

o susținem ca și data trecută. Este un lucru în interesul comunității și a sectorului să

5    5    5    5

fie acea taxare, mă rog, o suprataxare pentru cei care nu-și îngrijesc, doar că am mai votat o metodologie, avem tot materialul atașat și am vrut să mă asigur că am înțeles

bine care sunt modificările. Dacă este cineva de la DITL? În sfârșit, noi ne-am uitat

5    ~

și știm despre ce este vorba. Este vorba numai despre formular?

Dna Florina Dragnea: Și în anexa 1, în Comisia de Control, a intrat în componență și un reprezentant al DITL-ului.

Dl consilier Cursaru Paul: Aici am eu o problemă. Explicați-mi, în Comisia de control, o persoană care are studii economice, care sunt competențele în a veni într-un control să constate că este clădirea mai mult sau mai puțin dezafectată. Nu am

înțeles de ce să fie în acea Comisie, ca să aibă rolul de ce? Să semneze alături de

5    ~

ceilalți? Oricum DITL-ul are activitatea de a controla și a face Decizia de impunere. Nu văd care este rolul și rostul, să punem un om de la DITL să fie în Comisia care vine și constată dacă clădirea corespunde cerințelor și normelor legale care tine de

urbanism. Rolul celor de la DITL este să facă calculul, să înmulțească cu 500, 300,

~    5    y    y

conform ceea ce se menționează acolo. De ce-i băgăm pe ei, pe cei de la DITL...

Dl consilier Boloș Florinel: Eu cred că această persoană din DITL trimite un exemplar din procesul verbal către persoana . să ia la cunoștință .

Dna Florina Dragnea: A fost solicitarea dumnealor!

Dl consilier Bogdan Jelea: Mulțumim frumos!

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/14.12.2017, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Bogdan Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul numărul patru- proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Discuții?

5    5    5    1    5

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Voiam să știu, aceste propuneri, aceste

persoane..., dacă au avut în experiența lor anterioară legături cu domeniul social, în domeniul socio-medical, care să le recomande pentru a face parte din această Comisie.

Dl consilier Jelea Bogdan: Este un Colegiu, nu o Comisie.

Dna director Florentina Popescu: Dacă-mi permiteți: conform Hotărârii de Guvern 727/2017,din Colegiul Director, fac parte și șefii compartimentelor din cadrul aparatul propriu al primarului, în speță, directorii compartimentelor de educație, autoritate tutelară și urbanism, așa prevede Hotărârea de Guvern.

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru 5 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Bogdan Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul cinci-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici.

Dna consilier Coroblea Cristina: Pentru Centrul Multifuncțional pentru persoane vârstnice, considerăm că este absolut necesar. există studiu de fezabilitate, voiam să știu?

5

Dacă-mi permiteți, am și eu o scurtă prezentare pentru a ști mai exact ce va cuprinde acest Centru Multifuncțional.

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar există?

Dna director Florentina Popescu: Există Studiu de Fezabilitate, există Proiect

Tehnic, există Autorizație de Construire, există studiu...

Dna consilier Coroblea Cristina: Și de ce nu ne-a fost trimis?

5

Dna director Florentina Popescu: Conform legislației trebuie aprobat în

Consiliu: Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, iar noi le-am trimis

și le-am pus la dispoziție.

Dna consilier Coroblea Cristina: Și ca să le aprobăm, asta ați trimis? Uitați, asta este o foaie prin care se justifică 17.819.000 lei.

Dna director Florentina Popescu: Instituția noastră a predat tot studiul.

Dna Florina Dragnea: Le puteți consulta la serviciul secretariat, sunt trei dosare imense cu planșe A3, schițe.

Dl președinte de ședință Matei George: Este mult material, foarte mult material.

Dna consilier Coroblea Cristina: Și atunci soluția este . și în afară de asta.

5    5    5

înțeleg, nu este vina dumneavoastră (adresându-se doamnei director Florentina Popescu). Asta (fluturând anexa 2) este o porcărie!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Ei porcărie, exprimați-vă frumos, domnișoară!

5

Dna director Florentina Popescu face o scurtă prezentare a Centrului. În același timp, pe video proiector se derulează imagini ce reprezintă stadiul actual al clădirii și ceea ce se dorește a se realiza.

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Mai aveam o întrebare: deci diferența a fost ...

5

este mai vechi studiul?

Dna director Florentina Popescu: Da, proiectul a fost făcut în anul 2008, el a fost depus printr-o finanțare, ... a stat doi ani în evaluare, a parcurs toate etapele de evaluare ... trebuia să semnăm un contract la un moment dat, s-a schimbat guvernarea, am primit o altă hârtie că n-am mai câștigat proiectul. Că nu suntem eligibili! Ori eligibilitatea este prima fază într-o evaluare și o trecusem bineînțeles cu brio. Motiv pentru care acest proiect a fost prevăzut în bugetul instituției, al Consiliului Local. Sa făcut o licitație, a fost anulată, s-a rectificat acest proiect întrucât s-a modificat legislația pe partea de expertiză. Am făcut o nouă expertiză, a clădirii. ISU mai nou, ne-a obligat să prevedem și adăpost ... în momentul de față, avem toată documentația predată, avem toate avizele, inclusiv autorizația de construire. Dacă ne aprobați această documentație, vom da drumul la procedură pentru a începe amenajarea.

Dna consilier Coroblea Cristina: Vă întrebasem pentru că nu găsisem o achiziție pe acest ...

Dna director Florentina Popescu: Da, este mai veche, din anul 2017 ...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Domnule președinte, eu propun ca toate aceste proiecte care sunt prezentate Consiliului, așa cum sunt prezentate Direcțiilor, să fie consemnate în procesul verbal și persoanele care sunt contra și se abțin, să fie prinse numele și prenumele.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi n-ați citit procesele verbale de până acum?

Dl președinte de ședință George Matei: Supune la vot proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din Sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din Sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici, a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea

Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Dna Dragnea Florina: Aș dori să fac o precizare! De la punctul 6 și până la punctul 10, dumneavoastră ați mai adoptat o hotărâre anul trecut, nr. 136 prin care solicitam împuternicirea Consiliului General pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute

la aliniatul 3 de la articolul 81. În urma discuțiilor cu dumnealor, au solicitat o hotărâre

5    ~

strict pe literele prevăzute la aliniatul 2. Din verificările efectuate pentru literele c, d și e, adică aprobarea bugetului, rectificarea bugetului și aprobarea organigramei, avem împuterniciri din anul 2003, 2004. Iar proiectele supuse astăzi pe ordinea de zi, se referă la celelalte litere. Deci hotărârea nr. 136 din 18 septembrie 2017 va fi abrogată.

Dna consilier Coroblea Cristina: O să votăm împotrivă acestor puncte! Am văzut că se face referință la niște tergiversări în expunerea de motive dar, considerăm că aceste tergiversări au fost doar din cauza faptului că se,... adică dacă s-ar lucra cu un plan bine definit pentru fiecare proiect, să fie inițiat din timp, să se urmeze un calendar bine planificat, nu ar apărea aceste tergiversări. Dar dacă lucrezi de pe azi pe mâine, cum s-a întâmplat și acum de fapt... Astăzi mai apare un punct pe ordinea de zi, aseară au mai apărut 4-5 puncte pe ordinea de zi. Deci, când se lucrează pe genunchi, evident că nu se poate lucra conform legii. Și atunci trebuie să găsești un mod de a ocoli, ... dar de aceea, noi vom vota împotrivă. Considerăm că se poate lucra în echipă, cum puteți dumneavoastră, dar se poate. Și vom vota împotriva acestui proiect. Mulțumesc!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Nu cred că se lucrează pe genunchi! Cred că se lucrează în această societate și firmă sau cum vreți să spuneți, că n-o să-i spun

instituție, ... mă abțin, ... la foc continuu! De aceea apar atât de multe proiecte! Adică

se vrea să se lucreze să se facă bine cetățeanului. Mulțumesc!

5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu sunt foarte scurt, ca de obicei! O să vă rog să supuneți la vot felul în care am și aprobat ordinea de zi, din rațiuni de procedură, adică să nu se voteze în bloc, ci punct cu punct. De la 6 până la 10 inclusiv! Am înțeles argumentele doamnei Secretar, sunt foarte corecte, atâta doar că dacă așa au fost ele formulate, și așa am aprobat ordinea de zi, nu putem să ... Exact, pentru că așa a cerut Primăria Capitalei.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan

Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai ).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (p) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (p) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin.(2) lit. (q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale nr.

134 către Asociația Baciului.

5

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului, a fost adoptat cu 21 voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin H. C.L. Sector 5 nr. 19/28.02.2017.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin H. C.L. Sector 5 nr. 19/28.02.2017, a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sector 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: O întrebare foarte scurtă! Voiam să știm cu ... înțeleg că este vorba de o înfrățire cu o comună din Belgia...

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Din Bruxelles, din Sector... așa se numește la

ei...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Adică un argument, o ... ce beneficii vom avea? Este o întrebare ... nu știu dacă îi pot spune curiozitate, sau ... am vrea să înțelegem... Nu contest demersurile, poate îi este benefic sectorului nostru, ... dar eram curios. Ce beneficii avem?

Dna director Cristina Popa: Această unitate administrativ teritorială care are cel mai mare procentaj de români, există și o biserică românească, se organizează activități culturale, inclusiv săptămâna tradițiilor românești, ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Și noi Sectorul 5 ne implicăm în activitățile astea de acolo?

Dna director Cristina Popa: Ne vom implica în special în contextul anului Centenar. Este o ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Super! Mulțumim frumos!

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sector 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia, a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” pentru anul 2018.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: În primul rând, vreau să încep cu ... vorbind despre Centrul Cultural ”Ștefan Iordache”, voiam să felicit inițiativa acelor copii. Am fost primul consilier care a solicitat asta Primarului, să facem acest Centru Cultural, și am fost primul care a venit și a propus că ar trebui ca Centrul Cultural inițial să aibă o sală de festivități, de activități, în care copiii sectorului nostru să-și desfășoare activitatea și să ridicăm gradul de cultură al sectorului. După cum se vede nu s-a obținut așa ceva, e bine că avem Centenarul unde vom da 2 mil de euro! Nu putem să facem o sală de festivități, nici măcar în Economatul de la Ferentari care putea fi modificat. E bine că Centrul Cultural între timp, anul trecut a fost un foarte bun producător de târguri, spectacole și alte lucruri, mai puțin chestiuni legate de cultură, în afară de ultimul pe care l-am și remarcat, cel cu ... Opinia noastră este că acest

Centru Cultural nu își deservește cu adevărat activitatea, acțiunea și tot ceea ce face

5    5    >55

în Sector, pentru a rezolva și a crește gradul de cultură al locuitorilor. Este motivul pentru care noi nu avem încredere în tot acest program pe care l-a expus Centrul Cultural. De asemenea, vreau să spun doar ca idee, ... foarte utilă ca atunci când va fi Campionatul Mondial Centrul Cultural să se instaleze în Sector, ecrane unde toți locuitorii Sectorului 5 să beneficieze de a se uita la Campionatul Mondial de Fotbal. Tot sectorul, toți locuitorii sectorului 5 sunt niște iubitori de fotbal! Și mulțumim pe această cale! Pe de altă parte, am observat că din componența inițială a programului dacă-l urmărim, vom vedea că jumătate din aceste programe nu se desfășoară. Pe parcursul anului, ele se tot completează cu tot felul de alte și alte spectacole, spectacolașe și diverse lucruri distractive care nu fac altceva decât că, ... această instituție care are 25 de oameni să cheltuie milioane de euro anual de la bugetul

Consiliul Local, în condițiile în care Liceul Dimitrie Cerchez, dacă nu mă înșel,

>5    ~    5    ~

corectați-mă, plătește chirie 40.000 de euro pe lună. Noi nu suntem în stare să construim un liceu pentru copii, dar dăm 2 mil. pe Centenar și alte 3 sau 4 mil., câte au fost anul trecut, pe activități distractive. Grădinița Electromagnetica, unde se stă cu chirie! Nu se poate construi o grădiniță din acești bani dar, în schimb, facem spectacole de lumină și culoare, drept pentru care noi ne opunem total acestui proiect și tuturor activităților Centrului Cultural în care nu vom găsi cu adevărat menirea și încrederea acestui institut.

Dna consilier Coroblea Cristina: Am observat că din nou, nu avem un buget

nici măcar estimativ. Bănuiesc că va fi vorba de multe milioane, ca de obicei! Și vor

~    5

apărea la un moment dat, un buget,...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: E o întrebare, o afirmație, o nelămurire?

Dna consilier Coroblea Cristina: O nelămurire! Adică, nu știu, la un moment

~    5    ~

dat ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi am spus ce aveam de spus... asta, asta, asta ... vrem să înțelegem!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu veniți cu propuneri concrete!

Dna consilier Coroblea Cristina: Da, cu propuneri concrete, ar fi de exemplu, ca atunci când se propun aceste proiecte să se adauge un buget, măcar estimativ. Pentru aceste proiecte! Deci, eu nu am văzut!

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” pentru anul 2018, a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018, a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret

”Ștefan Iordache”.

5

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Asta este o activitate care împlinește cumva o menire pentru care a fost creat Centrul Cultural. O singură chestiune serioasă, vor

beneficia o mulțime de elevi care învață la școli și liceele din sectorul 5. Este o

5    5    5    5

activitate care are un buget absolut rezonabil pentru o lună și jumătate de activitate. Deci, da, felicitări celor care au gândit acest proiect! Deși, este făcut tot de Centrul Cultural! Subliniez în numele colegilor mei, încă o dată că întotdeauna când vor fi chestiuni de natură constructivă, benefică pentru sector, le vom susține fără nici o ezitare.

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ”

Ștefan Iordache”.

5

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5- Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din

Sectorul 5 a 94 obiective de investiții.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă îmi îngăduiți jumătate de minut, aș vrea să justific această chestiune, tocmai pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut în Consiliul Local, de-a lungul ședințelor din ultimul an și jumătate, am tot susținut faptul că este necesar să facem investiții în infrastructură, și că suntem în urmă cu anvelopările. Evident că anvelopările sunt o chestiune excepțională, cu un amendament! Din păcate, văd că dl Primar nu ne onorează din nou cu prezența, nu știu dacă sunt alte persoane îndreptățite să dea un răspuns la acest subiect. Ne-am uitat pe listă, mai mult de 20% din acele clădiri, se află în două zone, în legătură cu care dl Primar ne-a spus că nu se știe ce se va întâmpla. Este vorba de str. Livezilor și str. Iacob Andrei. Fără îndoială că noi nu putem judeca și nu putem discrimina în nici un

fel locuitorii din acele zone. Cu certitudine există o mulțime de oameni acolo care

5

sunt și de bună credință, care își achită utilitățile la timp, ș.a.m.d. Dar, atâta vreme cât nu o dată inclusiv la bilanțul dlui Primar, ni s-a spus că acolo soluția ar fi o igienizare în anumite cazuri demolare pentru că este posibil ca structura de rezistență a unor clădiri să nu îngăduie așa ceva. Mi se pare că ar trebui să acordăm mai mult respect acelor cetățeni care locuiesc nu în zone mai bune, pentru că ar fi, repet, incorect din partea noastră să împărțim locuitorii în oameni de rang unu și rang doi. Atâta vreme cât ar putea exista riscuri inclusiv de natura siguranței pe anumite clădiri, nu știu dacă mai mult de 20% din această listă de 94 de locații, repet, subliniez am numărat clar,

mai mult de 20% să fie atribuite în zona Livezilor și în zona Iacob Andrei. Am dubii

5

sincere cu privire la faptul că Asociațiile de proprietari de acolo, de-a lungul anilor, și-ar fi depus la timp documentațiile. Pentru că, în mod evident, iarăși o chestiune pe care am stabilit-o de principiu aici în Consiliu Local, în ultimul an și jumătate chiar l-am întrebat pe dl Primar.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Domnule Jelea, fără documentație, nu putea să treacă ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu contest că nu ar fi existat! Avem noi convingerea că acele Asociații de proprietari au fost printre cele mai harnice care încă de la începuturi, de acum ani de zile și-au depus documentația. Permiteți-mi să am dubii! Fără îndoială! Deocamdată este numai o speculație! Însă repet, faptul că acele zone, sunt zone cu un anumit specific ...

Din sală: Dar nu toată zona...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu toată zona, fără discuții, dar m-am uitat la blocuri! Este vorba de 20% din cele 94!

Dl președinte de ședință George Matei: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5- Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 a 94 obiective de investiții, a fost adoptat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință George Matei: Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: Cum au fost stabilite valorile? Au fost

achiziționate studiile de fezabilitate?

5

Dna director Kalogerakos Mihaela: Nu este vorba despre studii de fezabilitate, este vorba despre documentele de avizare a lucrărilor de intervenții. Orice documentație tehnico-economică, pentru legislația în vigoare, are un deviz general

care redă valoarea investițiilor.

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Da, asta am bănuit și noi. Așa... Și cum se

~    5    5    5

ajunge... Că știu că nu s-a mai făcut de mult adică, în general, în cazul nostru se iau

investiții trecute.

5

Dna director Kalogerakos Mihaela: Nu, nici vorbă. Nici cum. Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, dacă vă uitați și pe Ordonanța 18 (OUG nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe) și pe normele de aplicare, comportă niște faze de proiectare, apropo de ceea ce spunea și antevorbitorul dumneavoastră. Este vorba de expertiză tehnică, auditul energetic, iar proiectantul investiție, care întocmește documentațiile lucrărilor de intervenții pe baza expertizei tehnice și a auditului energetic, întocmește acest deviz estimativ. Devizul final se supune avizării ordonatorului principal de credite și după procedura de ... astea sunt prevederile legale.

Dna consilier Coroblea Cristina: Bine. Deci...

Dna director Kalogerakos Mihaela: Deci există. Lucrările se dau de expertul tehnic...

Dna consilier Coroblea Cristina: Din Primărie?

Dna director Kalogerakos Mihaela: Nu, doamnă. Este documentație făcută de un expert tehnic autorizat, conform legislației, de către Ministerul Dezvoltării, nu... există listă de auditori, experți tehnici. Astea sunt documentațiile...

Dna consilier Coroblea Cristina: Și studiul de fezabilitate urmează să fie

5

achiziționat?

5

Dna director Kalogerakos Mihaela: Nu vorbim despre studiu de fezabilitate.

Pentru lucrările de intervenții, cum sunt lucrările de reabilitare se numește

5    ~    5

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Documentația de avizare a

5    5    5

lucrărilor de intervenții se întocmește pe baza expertizei tehnice și auditului energetic,

aceasta se numește documentație de avizare a lucrărilor de intervenții întocmită de

5    5    5

către un proiectant conține ca piesă obligatorie devizul general estimativ a lucrărilor cu toate cele șase capitole care cuprind: amenajarea terenului, utilitățile, investițiile de bază, diverse...

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci, dumneavoastră, veți face după aceea...

Dna director Kalogerakos Mihaela: Există, există această documentație

actualizată. Este vorba de o documentație achiziționată la nivelul anului 2014 ce a

5    5

fost actualizată.

Dna consilier Coroblea Cristina: Pentru că nu am văzut nicăieri nici un fel de,

adică, în afară iarăși de... Sumele finale...

~    5

Dna director Kalogerakos Mihaela: Dacă doriți, eu în clipa aceasta vă pot aduce cele nouă zeci și patru de documentații, sunt niște... ne putem uita împreună. Sunt specificațiile tehnice ale fiecărui imobil.

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu toate nouă zeci și patru, dar măcar câteva

aș vrea...

5

Dna director Kalogerakos Mihaela: Sigur, putem merge. Chiar și acum dacă doriți, sau după ședință, nu este niciun fel de problemă.

Dl președinte de ședință Matei George: Bine! Mulțumesc! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 21 - proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Sector 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnule președinte!

Dl președinte de ședință Matei George: Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Pentru punctele 21 (proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Sector 5) și 22 (proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Economat Sector 5 S.R.L.), aș vrea să știu dacă există cineva în sală, din partea direcției de specialitate sau a comisiei, pentru că am citit acel raport și aveam câteva nelămuriri. Eram curios dacă ne poate lămuri cineva.

Voi și argumenta care erau nelămuririle. Adică sunt câteva întrebări foarte punctuale legate de momentul...

Dl președinte de ședință Matei George: Doamna Dobre!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: A dacă este doamna director ar fi super!

Dl președinte de ședință Matei George: Este doamna director!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cred că ar fi bine să vină în față ca să o audă

5

toată lumea.

Dl președinte de ședință Matei George: Zi, Bogdan!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă sunteți amabilă, doamnă director, aș vrea

să știu dacă...

5

Dna director Dobre Violeta: Cu numirea membrilor în consiliul de

administrație.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, da, da! Știu că dumneavoastră ați urmat...

Dna director Dobre Violeta: Procedura din legea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Acea procedură din Ordonanța 109 (Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice), și voiam să știu așa: în primul rând dacă de la momentul în care s-a publicat acel anunț, în Ziarul Bursa, aici presupun că este totul în regulă, s-a respectat termenul de o lună de zile, de 30 de zile? A doua întrebarea era: după ce s-a făcut acea listă lungă conformă cu...

Dna director Dobre Violeta: Nu am avut decât cinci candidatori.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Asta am citit! Întrebarea este: la momentul la care de pe lista lungă, trebuia să ajungeți la lista scurtă, pentru că așa prevede și Ordonanța 109, modificată, completată cu Legea 111 (Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice), dar mai cu seamă Hotărârea de Guvern 722 din 2016 (Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice), și vreau să știu dacă acea scrisoare de așteptări, care trebuia în mod obligatoriu supusă atenției, pentru a se obține alinierea candidaților, indiferent dacă numărul lor a fost egal cu numărul de locuri scoase la concurs, dacă această scrisoare a fost supusă atenției și aprobării Consiliului Local conform prevederilor exprese ale Hotărârii de Guvern 722, însemnând normele de aplicare? Vă rog!

Dna director Dobre Violeta: Tot ce pot să vă spun este că s-au respectat prevederile din legislația în vigoare la selecția administratorilor.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles!

Dna director Dobre Violeta: Nu am avut decât cinci candidaturi pentru fiecare consiliu, din cinci posturi scoase la concurs.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Adică minimum, cum spune legea.

Dna director Dobre Violeta: Exact!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Întrebarea este... Vreau să insistăm puțin în privința acestui subiect și vă cer îngăduința, și dumneavoastră și colegilor, pentru o foarte scurtă dezbatere care poate avea două concluzii: ori purcedem la vot, ori amânăm acest vot pentru aceste două puncte, urmarea faptului că dacă dumneavoastră nu ați emis o scrisoare de așteptări ale acționarului, ați încălcat legea. Mai precis prevederile Hotărârii de Guvern 722. Aș vrea să îmi îngăduiți să închei, și după aceea aveți cuvântul! Aș vrea să subliniez faptul că la momentul la care s-a demarat acest subiect, în luna august, dacă nu mă înșel, atât în ședință, cât și în discuțiile cu domnul Primar, cât și cu dumneavoastră, v-am supus atenției, cu respect și cu colegialitate, faptul că lucrurile sunt mult mai încâlcite decât par și am recomandat atunci ca dumneavoastră, nu eu, nu noi, nu opoziția, nu Consiliul Local, executivul, să identificați un expert extern în acest domeniu, care să vă dea consultanță și consiliere, era o cheltuială absolut infimă, astfel încât să respectați toate aceste etape. Pentru că ăsta este scopul întrebărilor pe care eu vi le-am adresat. Ați respectat prevederile metodologice din 722?

Dna director Dobre Violeta: Am respectat prevederile din legislația în vigoare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Din care legislație?

Dna director Dobre Violeta: Din Ordonanța 109, cu modificările și completările ulterioare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Am să cer ajutorul doamnei Secretar, dacă ne mai dați un pic de asistență, doamna Dragnea? S-ar putea ca eu să nu cunosc exact chestiunea de natură juridică. În măsura în care un act normativ, cum este cazul acestui OUG 109 (Ordonanța 109), cu modificările și completările, are în spate un HG (Hotărâre de Guvern) cu metodologie de aplicare, noi avem voie să ne abatem, să nu respectăm acea metodologie? Pentru că din ce îmi spune doamna Dobre, acea scrisoare de așteptări, pot să intru în amănunte să vă relatez exact care ar fi trebuit să fie etapele legale, această scrisoare de așteptări este obligatorie și vă dau și textul de lege. Eu, personal, și colegii mei, nu ne putem asuma o procedură care nu a fost desfășurată legal. Și subliniez, nu discutăm de oameni, am văzut lista:

domnul Lupașcu, care este, fără discuție, un om cu experiență. Am văzut și dincolo,

la Economat (S.C. Economat Sector 5 S.R.L), pe doamna director Disăgilă. Nu comentăm acele persoane, nu comentăm faptul că acei oameni nu sunt buni, nu ne asumăm noi lucrul ăsta, atât doar că eu, în luna august, am atras atenția asupra faptului că aceasta este o procedură complicată și care ridică foarte multe aspecte de atenție, de etapizare. Doamna Dobre ne-a spus și atunci că nu este nici un fel de problemă, că totul este în regulă.

Dna director Dobre Violeta: Nu am fost prezentă, la ședința aceea nu am fost eu prezentă, a fost colega mea Denisa Frunză, dar cunosc problemele ridicate în ședința respectivă, și eu asta fac, este munca mea de 20 de ani, sunt expert în resurse umane, colega mea Denisa Frunză la fel, este expert în resurse umane,

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Doamna Dobre, îmi îngăduiți...

Dna director Dobre Violeta: Ne puneți la îndoială acum...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu! Absolut deloc! Am să vă răspund cu aceeași sinceritate și la fel de argumentat ca până acum, sunt convins că și dumneavoastră, și colega dumneavoastră, sunteți niște experți incontestabili pe tot ce înseamnă legislație. Nu contest că știți la perfecție Codul Muncii.

Dna director Dobre Violeta: Vreau să aduc la cunoștință Consiliului că am fost

5    5

membru în Consiliul de Administrație pentru recrutarea consilierilor Consiliului de Administrație și de la Capitală!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu puteați să fiți membru în Consiliul de Administrație și membru să recrutați pentru Consiliul de Administrație, asta însemna că vă recrutați pe dumneavoastră. Vă rog frumos să vă opriți! Repet întrebarea și nu o să mai insist pentru că nu vreau să vă pun într-o situație nefericită. Vreau să înțeleg doar, dacă dumneavoastră, în acea comisie, ați respectat metodologia imperativă din punct de vedere legal. Mă refer la Hotărârea de Guvern 722. Bun, în acest caz. Vă rog să îmi spuneți, să îmi amintiți, poate am lipsit noi, în care ședință de Consiliu Local, în calitatea Consiliului Local de acționar la cele două societăți, ați supus aprobării scrisoare de așteptări la care trebuia să se alinieze acei candidați care urmau, care au intrat de pe lista lungă pe lista scurtă? Sunt câteva etape foarte simple: etapa numărul

unu însemna ca dumneavoastră să dați un anunț, sunt convins că l-ați dat foarte, foarte

5    5 ~    5    ~

bine; etapa numărul doi însemna ca dumneavoastră să verificați dosarele de candidatură care s-au depus, și din lista aceea lungă, ok, erau cinci pe cinci, am reținut, acele cinci persoane trebuiau să întocmească un document care să însemne o scrisoare de intenție, de aliniere la scrisoarea de așteptări a acționarului, acționarul suntem noi, Consiliul Local. Dacă nu ați fi spus că recrutarea este conformă lui 109, ci se face pe Legea 31 a societăților comerciale (Legea 31/1990 actualizata 2017. Legea societăților comerciale), atunci nu era nici un fel de problemă, dar atâta vreme cât noi am început cu această legislație, care vizează guvernanța corporativă, era obligatoriu să respectați aceste etape, în raportul dumneavoastră nu se regăsește acest lucru, ceea ce înseamnă ca este ilegal. M-am gândit că poate este o scăpare, nu aveam de unde să știu, de aceea v-am întrebat, și dumneavoastră îmi spuneți că ați respectat absolut toate prevederile legale, dar nu îmi spuneți nici că ați întocmit această scrisoare de așteptări, nici că ea a fost aprobată de Consiliul Local în calitate de acționar, și nici că a existat o documentație ulterioară de aliniere din partea celor cinci candidați pentru fiecare loc. Putem să intrăm și mai departe în discuții, să îmi spuneți dacă ați elaborat acea matrice de competențe și abilități, care de asemenea este imperativă, dar eu m-am oprit la subiectul cu scrisoare de așteptări. A fost întocmită această scrisoare de așteptări?

Dna director Dobre Violeta: Eu nu am fost secretar în comisie, ci membru în comisie, știu sigur că s-au respectat toți pașii din legislația în vigoare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Îmi îngăduiți să repet întrebarea? Ați întocmit această scrisoare de așteptări cu privire la ceea ce înseamnă așteptările acționarului, adică ale Consiliului Local?

Dna director Dobre Violeta: Avem scrisori de intenție pentru fiecare candidat.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Scrisorile de intenție ale candidaților trebuie să se alinieze scrisorii de așteptări. Este o etapă procedurală obligatorie. Dacă vreți vă dau exact și alineatul din Hotărârea de Guvern 722 este vorba de art. 44, alin. (2) care vizează termenul de 15 zile, în care, după ce ați întocmit lista lungă, adică după ce ați făcut prima selecție a dosarelor, în urma acestei scrisori de așteptări pe care dumneavoastră o transmiteți candidaților, aceștia au 15 zile să răspundă cu scrisoarea de intenție de care ați spus dumneavoastră. În alin. (3), al aceluiași art. 44, din H.G.

722/2016, se spune că aprobarea scrisorii de așteptări se face de către acționar, acționarul suntem noi, Consiliul Local. S-ar putea, repet, de aia vă spun, poate noi am lipsit la acea ședință în care dumneavoastră ați supus spre aprobare Consiliului Local acea scrisoare de așteptări. Nu știu dacă e limpede ce explic, discutăm despre o procedură de natură imperativă. Dacă dumneavoastră ne spuneți dacă toate aceste lucruri, pe care eu le-am înșirat aici, au fost respectate, atunci e în regulă și votăm. Dacă nu au fost respectate, atunci am să supun atenție domnului președinte de ședință și votului dumneavoastră să amânăm aceste două puncte pe ordinea de zi până la clarificări. În măsura în care aceasta nu există, fără îndoială că vom demara procedurile legale pentru a ne asigura lucrul ăsta.

Dl președinte de ședință Matei George: Noi votăm oportunitatea, nu legalitatea.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ce vorbești? Cum să spui așa ceva despre oameni?! Cum este oportun să votezi consiliul de administrație? Votezi oamenii! Nu

există așa ceva!

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi nu am contestat indivizii. Să mă ierte Dumnezeu! Încă o dată, pe unii dintre aceea îi cunosc, sunt oameni...

Dl președinte de ședință Matei George: Legalitate la comisie...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci ca să înțelegeți ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu, legalitatea este la noi! Noi suntem acționarul, noi acum dăm un vot aprobând o procedură. Dacă acea procedură nu s-a desfășurat legal, și vă dau exemple din Ministere, nu din Guvernul României, cel puțin două unde cunosc personal pentru astfel de lucruri, există dosare la Parchet pentru că a venit Curtea de Conturi sau Corpul de Control, și au verificat respectarea acelei proceduri și pentru abuz în serviciu oamenii aceia sunt anchetați. Sigur, poate oamenii sunt nevinovați, să mă ierte Dumnezeu, deci nu fac o culpă apriori nimănui, spun doar că noi, personal, nu ne putem asuma așa ceva, și când spun noi mă refer la noi, cei din Consiliul Local. Adică cum să ne asumăm să aprobăm o procedură atâta vreme cât, din câte am înțeles în această discuție, ea nu a respectat prevederile legale și repet și

subliniez, unu: am dat dovadă de bună credință, încă de atunci am ridicat acest subiect.

~    5    ~

L-am discutat și cu domnul Primar, și cu doamna Dobre, a spus că dumneaei are experiență, că a fost în o sută de locuri. I-am spus: ”Vedeți că 109 este cu probleme. Trebuie foarte multă atenție!”. Eu înțeleg ce a făcut dumneaei, dumneaei nu a făcut

ceva rău, a făcut o muncă de bună credință și de bună calitate. Eu nu contest lucrul

~    5    5

ăsta. Eu spun doar că implementarea acestei legislații privind guvernanța corporativă, nu se poate face de la apariția acestui H.G. decât conform cu ce spune H.G.-ul, iar această comisie nu a făcut lucrul ăsta, iar acum ni se solicită, nouă, tuturor membrilor Consiliului Local, să ne asumăm răspunderea, iar eu vă spun așa: haideți să nu ne asumăm răspunderea, haideți să așteptăm încă o săptămână sau o lună, haideți să avem un raport dacă acea procedură s-a respectat din punct de vedere legal, și dacă s-a respectat, vă spun de acum că noi o votăm fără nici un fel de problemă, dar dacă nu s-a respectat este un risc pe care ni-l asumăm cu toții. Asta am vrut să vă spun. Din punctul meu de vedere ar trebui să îl scoatem. Al nostru.

Dl președinte de ședință Matei George: Zi, te rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: La Economat, pardon, la Amenajare Edilitară

și Salubrizare...

5

Dl președinte de ședință Matei George: AES (S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Sector 5).

Dna consilier Coroblea Cristina: Sunt aceleași persoane ca data trecută. Și care au avut un audit financiar cel puțin jalnic. Deci întrebarea... anul trecut, auditul financiar de la Amenajare Edilitară și Salubrizare a fost cam praf. Rezultatul vreau să zic. Deci sunt aceleași persoane.

Dna director Dobre Violeta: Am avut cinci posturi scoase la concurs, și am avut cinci candidaturi la fiecare dintre societăți. Nu am avut alte candidaturi. Și au avut scrisori de intenție argumentate.

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar totuși aceste persoane... în ce mod ați popularizat acest concurs?

Dna director Dobre Violeta: Prin două ziare financiare, exact cum prevede legislația.

Dna consilier Coroblea Cristina: Și totuși aceleași persoane, cu care avem niște

rezultate extrem de proaste. Și la fel și Economatul (S.C. Economat Sector 5 S.R.L), care este în pierdere. Deci nu știu, există vreo modalitate prin care să popularizați mai mult aceste concursuri astfel încât să vină niște persoane care să facă treabă acolo? Economatul este în continuu în pierdere, ar trebui desființat, iar Amenajare Edilitară și Salubrizare iarăși, are în continuu probleme.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Dacă nu erau cei de la AES nici acum nu strângeam gunoiul, da? Nu-i problemă.

Dna consilier Coroblea Cristina: Da... Deci totuși ce măsuri s-au luat pentru rezultatele pentru Amenajare Edilitară și Salubrizare?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Noi nu discutăm asta acum. Domnul Președinte!

Dna consilier Coroblea Cristina: Sunt aceeași oameni care au avut...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Dacă nu s-a înscris altcineva?

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu se poate populariza mai mult această poziție?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: La anul vă promit că o dăm pe post. Pe care canal de știri vreți?

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci, Economat are încontinuu pierderi, aceeași oameni renumiți încontinuu...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Păi nu sunt renumiți.

Dna consilier Coroblea Cristina: Să înțeleg, astfel, că nu apar astfel candidați că a fost publicat anunțul în Ziarul Financiar? Și la Amenajare Edilitară și Salubrizare la fel. Aceeași oameni care au rezultate foarte proaste sunt numiți încontinuu, revocați. Și le dăm în continuare zeci de milioane, din ce în ce mai mulți bani spre administrare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnul președinte! Hai să...da, de acord! Putem să luăm un minut, două minute...dar știu că toată lumea se grăbește și nu vreau să mai...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: E vineri, e zi scurtă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Pentru cine este zi scurtă? Eu aș propune să amânăm!

Dna consilier Coroblea Cristina: Hai să le amânăm până...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mă scuzați o secundă! Vreau să...

Dl președinte de ședință Matei Ion: Vreți să facem o pauză de 3-4 minute?

Din sală: Nu, nu, nu!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Asta se votează, nu este o problemă! Dacă

dumneavoastră spuneți că o luăm, sunteți președinte de ședință...aveți libertatea și

±5    >    5    ±    5    555    5

puterea să luăm o pauză, nu despre asta discutăm!

Dna consilier Coroblea Cristina: Bogdan, dar nu ai nicio întrebare legată de faptul că acești oameni au avut rezultate foarte proaste?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu! Am o întrebare care a fost desfășurată pe parcursul a cinci minute, în care am explicat chestiunile de legalitate!

Dna consilier Coroblea Cristina: Chiar dacă nu ai nimic împotriva acestor oameni, totuși, nu îți pui și problema asta? Că dincolo de acea scrisoare, au rezultate foarte proaste și li se dau din ce în ce mai mulți bani!

Dl consilier Bîrsan Mihai: Trebuie să respectăm legea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu sunt de părere...și împreună cu colegii mei, asupra a două aspecte! Aspectul numărul unu, întâi trebuie să discutăm chestiunea de legislație, adică dacă această procedură de recrutare și selecție s-a făcut legal, iar eu nu spun că nu s-a făcut legal, eu spun că din ce mi-a răspuns doamna director, la momentul de față nu avem nici măcar un indiciu că ea s-ar fi făcut legal! În condițiile în care documentația pe care v-am expus-o este absolut incontestabilă!

Dna consilier Coroblea Cristina: De acord cu tine!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mulțumesc frumos! După ce vom constata faptul că procedura aceasta s-a făcut legal, atunci vom ridica chestiuni legate de oportunitate, de calitatea oamenilor și așa mai departe! Adică niciodată nu pun căruța înaintea

boilor! Eu am ridicat o chestiune esențială...

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Voiam să știu...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ai aflat!

Dna consilier Coroblea Cristina: Să confirmi acest fapt, pentru că ai spus că îi știi pe acești oameni și că ți se par ok! Și voiam să...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu, nu am spus că îi știu pe acești oameni! Am spus că o cunosc pe doamna...pe doamna director Disăgilă...

Dna consilier Coroblea Cristina: Bun! Și a fost o neînțelegere și data viitoare vei ridica și tu această problemă alături de noi, a autorității acestor persoane!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Încă o dată, nu am înțeles!

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci data viitoare...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Data viitoare, când?

Dna consilier Coroblea Cristina: După...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: După ce?

Dna consilier Coroblea Cristina: După acest raport...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: La ce vot?

Dna consilier Coroblea Cristina: La acest vot, Bogdan!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Păi nu cred că vom ajunge la acest vot, sau cel puțin sper că nu vom ajunge, pentru că am convingerea că din punct de vedere al legalității, și domnul președinte de ședință și ceilalți colegi, nu își vor asuma în calitatea lor de acționari...acestea sunt niște chestiuni de legislație economică...

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci dacă se trece pe această scrisoare, dacă o să apară...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Cum să apară această scrisoare? Tu ai urmărit ce vorbesc eu aici?

Dna consilier Coroblea Cristina: Concentrează-te!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mi-e greu...mi-e greu...

Dl Președinte de ședință George Matei: Spuneți, spuneți!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Deci, eu consider că atâta timp informarea făcută de doamna directoare Dobre...s-a respectat legislația și că s-a respectat totul conform legii, eu propun să trecem la vot! Și cu asta am încheiat!

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Păi luăm pauză sau nu luăm pauză?

Dl Președinte de ședință Matei George: Vreți să luăm o pauză de două minute?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnul președinte! Eu pot să dau citire și legislației respective pe care am invocat-o, însă singura soluție, la momentul de față, cu privire la cele două subiecte...singura soluție este să amânăm până la momentul în care vom avea un raport scris de către respectiva comisie în concordanță cu prevederile legale! Momentan noi nu avem un astfel de raport! Eu am citit ce scrie acolo, acest raport nu există!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: E ilegal!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă dumneavoastră veți dori să continuăm cu votul, noi ne vom opune! Dar chestiunea este că nu înțelegem de ce alți colegi și-ar asuma un risc personal...

Dl Președinte de ședință Matei George: Este riscul comisiei!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu este riscul comisiei! Este riscul Consiliului Local! Consiliul Local este acționar al acestor societăți! Îmi pare rău că nu este domnul Primar cu care am lucrat împreună ani de zile într-o instituție care doar cu asta se ocupa și care știe foarte bine despre ce vorbesc!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Acționarul are obligația de a cunoaște toate prevederile legale!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi suntem acționarul, răspunderea este a noastră!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: De sus în jos!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Această scrisoare de așteptări trebuia să existe...să fie aprobată! De către acționar, care este Consiliul Local!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Și apoi urma pasul următor!

Dl Președinte de ședință Matei George: Le lăsăm la final? Pe acestea două?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Da, lasă-le la final.

Dl Președinte de ședință Matei George: Trecem mai departe! Sunteți de acord să le lăsăm pe acestea două la urmă, da?

Din sală: Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu vreți mai bine să le amânăm?

Din sală: Nu, nu!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Supuneți la vot ce propunere am făcut eu! Eu am propus să le amânăm! Nu am propus să le scoatem, am propus să le amânăm, vrem să vedem că procedura aceasta e legală! Dar de ce nu supuneți la vot? S-ar putea ca eu să fiu în minoritate, ok! Poate nu votează nimeni propunerea mea, dar măcar să încercăm, nu știu...dacă nu considerați, eu nu vă pot obliga, Doamne iartă-mă! Dar cred că până acum și procedural și omenește am abordat...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Să le lăsăm la final!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Bine, ok! Continuăm! Cum vreți dumneavoastră...încă o dată, eu sunt un tip flexibil.

Dl Președinte de ședință Matei George: Mergem mai departe cu ordinea de zi, mai puțin cele două, douăzeci și unu și douăzeci și doi, pe care le lăsăm la final. Vreți să votăm aspectul acesta?

Din sală: Da!

Dl Președinte de ședință Matei George: Sunteți de acord să rămână la final...? Bine, mersi!

Propunerea de amânare a proiectului de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Sector 5 și a proiectului de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Economat S.R.L. Sector 5 către finalul ședinței, a fost aprobată în unanimitate.

Dl Președinte de ședință Matei George: Douăzeci și trei. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru AMR. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este cazul.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru AMR a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai).

Dl Președinte de ședință Matei George: Douăzeci și patru. Am trecut deja la

lista...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Suplimentară!

Dl Președinte de ședință Matei George: Suplimentară.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aici aș vrea ca să ni le citiți, pentru că nu

mai știm exact ordinea...

5

Dl Președinte de ședință Matei George: Le citesc! Douăzeci și patru. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mersi.

Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai).

Dl Președinte de ședință Matei George: Douăzeci și cinci...

Dna consilier Coroblea Cristina: Și ăsta tot fără aviz e?

5

Dl Președinte de ședință Matei George: Nu, ăsta nu are materiale.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Aici este o procedură imperativă legală...

Dna director Dragnea Florina: Prevăzută în buget, în excedent!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Întotdeauna excedentul trebuie cheltuit pe acea secțiune de...vă explică doamna Disăgilă, dacă este necesar!

Dna Director Disăgilă Isabela Nicoleta: Eu vă explic!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu, nu, nu pentru noi! Pentru colegul. Dumnealor sunt mai slab pregătiți...explicați-le, că învață, ușor, ușor!

Dl Președinte de ședință Matei George: Douăzeci și cinci. Proiect de hotărâre privind...

Dna consilier Coroblea Cristina: ...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Doamna Coroblea...Gata!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Ascultă la mine...disciplina casei, ia cuvântul! Dar nu mă interesează! Și eu am nervi! Domnul consilier, vă rog să respectați și să

dați cuvântul...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mai ales azi, de ziua lui tovarășul! L-ați sărbătorit pe tovarășul azi?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Gata! Vă rog, stimați colegi!

Dl Președinte de ședință Matei George: Haideți! Dau citire punctului douăzeci și cinci! Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului

Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente din

cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările

ulterioare.

Dna director Dobre Violeta: Am primit...Direcția de Resurse Umane a primit o adresă de la Direcția Economică a Primăriei Sectorului 5, prin care ni s-a adus la

cunoștință că veniturile...sumele și cotele defalcate din impozitele venitului de stat au

scăzut cu 31,5%, ceea ce a condus la o reanalizare a salariilor funcționarilor publici din aparatul de specialitate și din instituțiile subordonate. Salariile așa cum le-ați

aprobat dumneavoastră în luna decembrie, nu puteau fi suportate de bugetul local. Grila pe care o propunem este grila aprobată la 01.10 cu o majorare de 10% care acoperă parțial contribuțiile, așa cum au trecut ele în sarcina...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Adică vor scădea încasările nete?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Salariile!

Dna director Dobre Violeta: Da, salariile nete...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, salariile, mă scuzați!

Dna director Dobre Violeta: Da, salariile nete vor fi mai mici, da.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ok! Mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Mulțumesc!

5

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai)

Dl Președinte de ședință Matei George: Douăzeci și șase. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului

București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a Centrului Medico-

5    5    ~

Social „Sf. Andrei” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea

Consiliului Local Sector 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu am o întrebare aici!

Dl Președinte de ședință Matei George: Spuneți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu acoperă cele șase puncte sau unul dintre cele șase puncte această...și atunci de ce o mai cerem expres? Dacă unul din cele șase puncte deja există? Nu cumva facem hârtie la hârtie?

Dna director Dragnea Florina: Da, dar în ideea că probabil...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să impresionăm? Să impresionăm cu asta, sau cum?

Dna director Dragnea Florina: Vor lua demersurile mai repede, în vederea acordării împuternicirii, strict pentru acest proiect.

Dl Președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mersi!

Proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului

General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local

Sector 5 a Centrului Medico-Social „Sf. Andrei” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Douăzeci și șapte. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5 a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Douăzeci și opt. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08/2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08/2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5 a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Domnul președinte, cu privire la cele două puncte, eu propun să le amânăm pentru următoarea ședință de Consiliu Local.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă îmi îngăduiți, să se consemneze că eu am cerut de cinci ori lucrul acesta, să se supună la vot propunerea mea, vă rugăm!

Dl Președinte de ședință Matei George: Supunem la vot propunerea domnului Bogdan Jelea, de a amâna aceste două puncte, pentru următoarea ședință de consiliu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Propunerea de amânare a proiectului de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Sector 5 și a proiectului de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Economat S.R.L. Sector 5 pentru următoarea ședință a Consiliului Local Sector 5, a fost aprobată cu 26 de voturi pentru.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Doresc și eu să iau cuvântul...

Dl Președinte de ședință Matei George: Te rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: În legătură cu...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Înainte să ia colegul nostru cuvântul, mai avem...

Dl Președinte de ședință Matei George: Da! Adresa grupului consilierilor locali ai Partidului Național Liberal înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub numărul 5643/19.01.2018.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu voi mai consuma timpul colegilor, în sensul în care nu voi da citire din nou documentației. Era o interpelare pe care i-am adresat-o domnului Primar. Înțeleg că dumnealui astăzi este în niște activități care nu i-au îngăduit...în funcție de cum se angajează doamna secretar sau domnul vice, ori o

discutăm...o lăsăm să o discutăm pentru data viitoare, ori dacă nu, vă pot spune că pe

noi ne interesa ceea ce am tot întrebat, chestiunea serviciilor de salubritate și

~    5

deszăpezire.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Haideți să o lăsăm, că domnul primar...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Subiectul unu! Subiectul numărul doi, era legat de investițiile cu patinoarele, în ce stadiu sunt. Iar ultimul subiect, apropo de faptul că ne interesează și pe noi ce oameni conduc societățile, am ridicat o problemă legată de Economat. Probabil că alți colegi ai noștri nu au apucat să citească...în sfârșit! Dacă vreți să o lăsăm pe data viitoare și data viitoare vom avea o poziție a domnului Primar, nu am nimic împotrivă!

Dna director Dragnea Florina: Oricum veți primi răspuns de la direcțiile de specialitate, ce vă vor spune, legat de salubrizare este faptul că încă suntem în procedura de contestație. Se află o contestație înregistrată la CNSC, nu s-a pronunțat..

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Și în momentul de față, cine se ocupă de salubritate?

Dna director Dragnea Florina: Primăria Municipiului București, potrivit contractului încheiat!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Romprestul!

Din sală: Cu Romprestul!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu știu că noi am cerut, adică noi și consiliul și domnul Primar, am denunțat acest contract al primăriei cu Romprestul, cu privire la nemulțumirile legitime, subliniez, ale domnului Primar, de anul trecut! Adică noi le-am susținut, chiar la televizor împreună!

Dna director Dragnea Florina: Potrivit hotărârii de Consiliu General, acel contract va înceta în momentul în care noi vom atribui!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles!

Dna director Dragnea Florina: Urmare a procedurii finalizate!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă mulțumesc frumos!

Dna director Dragnea Florina: Cu plăcere!

Dl Președinte de ședință Matei George: Mulțumesc mult! Spune, te rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Adresez o întrebare domnului Primar, dar dacă nu este, o să vă rog să îi transmiteți domniei acesteia! În legătură cu stadiul proiectului legat de Școala 141. Am fost acolo, la Consiliul de Administrație și la finalul ședinței corpului profesoral...iar corpul profesoral m-a rugat să iau cuvântul și să transmit domnului Primar, îngrijorările pe care le au, în legătură cu derularea proiectului! Sunt într-o situație nesigură, nu știu pe ce se pot baza în legătură cu începerea noului an școlar. Nu știu câte clase vor avea, sunt părinți care e posibil să își retragă copiii de acolo și atunci se pun probleme în legătură funcționalitatea!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Te rog!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Proiectul planului de școlarizare pentru anul viitor școlar, a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și a transmis către Minister. Câte clase vor avea, știu...anul viitor școlar. Nu știu ce înseamnă corp profesoral! Vă referiți la Consiliul profesoral sau la Consiliul de Administrație...profesorii din

Consiliul de Administrație?

5

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Nu, toți profesorii! Au îngrijorare...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Ați participat la Consiliul profesoral

sau...?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Nu, m-au chemat la final! Au îngrijorare în legătură cu derularea proiectului, care conform unor promisiuni, făcute și de domnul Primar, trebuia să se...trebuia să fie terminat, în momentul acesta!

Dna director Dragnea Florina: Dumneavoastră astăzi ați aprobat bugetul. Pe lista de investiții este prevăzută investiția de la 141, există autorizație de demolare și de construire și imediat cum va intra hotărârea în vigoare, cu acel termen de comunicare la prefect, se vor demara procedurile de demolare și de execuție!

Dl Președinte de ședință Matei George: Deci asta este, deocamdată!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Dar ei de altfel, mi-au spus că vor depune la registratură o solicitare de...

Dna director Dragnea Florina: Dumnealor știu foarte bine, pentru că au semnat!

Dl Președinte de ședință Matei George: Mulțumesc, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1136.

47